Tin tức - Sự kiện

Trưởng thôn được hưởng phụ cấp đến 5 lần mức lương cơ sở/tháng

(QLNN) - Ngày 24/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Nghị định này chính...

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

(QLNN) - Ngày 18/4/2019, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ, trong đó, yêu cầu đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ...

Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

(QLNN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Đây là kế hoạch thực hiện chủ trương lớn, có sự...

Phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng Học viện Hành chính Quốc gia vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

(QLNN) - Thế và lực mới của Học viện Hành chính Quốc gia thể hiện qua những kết quả đạt được trong thời gian 60 năm qua là tiền đề quan trọng để Học viện tận dụng thời cơ, điểm mạnh nhằm khắc phục những hạn chế, đối mặt...

Bồi dưỡng theo yêu cầu chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền ở Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nhiệm vụ quan trọng, lâu dài của Học...

Nghiên cứu khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia – Hiện trạng, quan điểm, mục tiêu và định hướng nội dung

(QLNN) - Những năm qua, các kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện Hành chính Quốc gia không chỉ phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện mà còn góp phần bổ sung nhiều luận cứ cho sự phát triển của...

Học viện Hành chính Quốc gia – trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

(QLNN) - Để đáp ứng những yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Học viện Hành chính Quốc gia - với tư cách là “đơn vị sự nghiệp công lập...

Học viện Hành chính Quốc gia với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược ở An Giang

(QLNN) - Là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, chịu trách nhiệm chính trong việc đào tạo, bồi dưỡng về hành chính và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức cấp chiến lược trên phạm vi...

Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Trong suốt quá trình 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Hành chính Quốc gia có rất nhiều tên gọi, thuộc nhiều cơ quan quản lý, như lúc ban đầu trực thuộc Bộ Nội vụ, sau đó là trực thuộc Chính phủ, rồi lại trực...

Học viện Hành chính Quốc gia phấn đấu để xứng tầm trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng đầu của đất nước

(QLNN) - Trong 60 năm qua, Học viện Hành chính Quốc gia đã thực hiện thành công nhiều công trình nghiên cứu khoa học về bộ máy hành chính nhà nước, khoa học hành chính, chính sách công… phục vụ trực tiếp cho công cuộc cải cách nền hành...