Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 24/02/2021, Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đã có buổi làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia về việc triển khai kế hoạch công tác năm 2021 của Học viện.

 

PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Nội vụ có: đại diện lãnh đạo Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Vụ Kế hoạch-Tài chính; Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng Bộ; Viện Khoa học tổ chức nhà nước. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện tại Hà Nội và lãnh đạo các Phân viện tại các điểm cầu.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường thay mặt Đoàn công tác gửi lời chúc mừng đầu năm mới tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Học viện; biểu dương những kết quả tích cực mà Học viện đạt được trong năm 2020. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị tập trung vào các nội dung trọng tâm nhiệm vụ công tác năm 2021 của Học viện; những đề xuất, kiến nghị của Học viện đối với lãnh đạo Bộ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện báo cáo kế hoạch triển khai công tác năm 2021 của Học viện.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện báo cáo về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Học viện và kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Bộ Nội vụ. Theo đó năm 2021, Học viện Hành chính Quốc gia xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần “Kỷ cương – Chất lượng – Hiện đại” nhằm tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò của Học viện với 3 định hướng lớn: tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức và người lao động Học viện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; hiện đại hóa toàn diện Học viện.

Để thực hiện những định hướng đó, Học viện đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp trong năm: kiện toàn tổ chức các đơn vị cấu thành các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách; mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; hiện đại hóa cơ sở vật chất, quy chuẩn hóa, thực hiện quản trị thông minh tại Học viện.

Đồng thời, Học viện tổ chức tập huấn chương trình, tài liệu bồi dưỡng cấp vụ, cấp sở, cấp huyện, chương trình bồi dưỡng thứ trưởng và tương đương; tổ chức tốt nhiệm vụ biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu; tổ chức công tác tuyển sinh, đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ; triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch; nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác quốc tế, tạo cơ hội để tiếp cận với tri thức mới về quản lý công, chính sách công, thu hút nguồn lực phát triển nhân lực của Học viện, nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của giảng viên, viên chức Học viện.

Năm 2021, Học viện kiến nghị, đề xuất với Bộ Nội vụ một số nội dung cụ thể, như: xem xét, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021; có văn bản đề nghị Bộ Tài chính có cơ chế đặc thù đối với Học viện; quan tâm tạo điều kiện để thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại Hà Nội và Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh; trình Chính phủ sớm ban hành các quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn đối với giảng viên về quản lý nhà nước; hỗ trợ kinh phí tổ chức biên soạn mới, chỉnh sửa, bổ sung các chương trình bồi dưỡng.

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai năm 2021.

Giám đốc Học viện TS. Đặng Xuân Hoan báo cáo nhấn mạnh với Đoàn công tác một số nhiệm vụ triển khai trong năm 2021: tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia; xây dựng Đề án trình Bộ Giáo dục và Đào tạo mở thêm 03 mã ngành đào tạo tiến sỹ và 01 mã ngành đào tạo thạc sỹ; tiến hành thanh lý một số hợp đồng lao động không đáp ứng với yêu cầu về vị trí việc làm tại Học viện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức dạy và học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự, bồi dưỡng, tài sản…

Toàn cảnh buổi làm việc.

Về các nội dung đề xuất, kiến nghị của Học viện, các đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ đã lần lượt có ý kiến và khẳng định theo chức năng, thẩm quyền. Các đơn vị của Bộ sẽ phối hợp với Học viện nghiên cứu, xem xét trình lãnh đạo Bộ các định hướng, giải pháp tháo gỡ bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị Học viện tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bố trí lịch học bảo đảm phù hợp kế hoạch, thực hiện nghiêm các chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành Y tế. Triển khai kịp thời, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2021. Bên cạnh đó, bám sát Chương trình kế hoạch công tác của Học viện.

Hình ảnh các điểm cầu trực tuyến.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cần phối hợp với các Vụ chức năng để triển khai hiệu quả, sát với yêu cầu. Việc tổ chức bồi dưỡng cấp thứ trưởng cần phải có sự tham gia của Vụ Đào tạo, bồi dưỡng; việc bồi dưỡng cho công chức Bộ Nội vụ, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ phụ trách công tác tuyển sinh. Xây dựng quan hệ đối tác quốc tế chiến lược có uy tín phù hợp với tình hình hiện tại để thực hiện các chương trình, kế hoạch hợp tác dài hạn. Bên cạnh đó, việc đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện: tổ chức tuyển sinh, thực hiện các khóa bồi dưỡng chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp theo quy định; rà soát lại chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, cấp vụ, cấp thứ trưởng và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức. Chủ động và tăng cường xây dựng các báo cáo kiến nghị khoa học để tham mưu, tư vấn cho Bộ, cho Chính phủ.

Cùng với đó, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện chiến lược phát triển của Học viện, kiện toàn tổ chức của các đơn vị cấu thành, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; tiếp tục kế hoạch tuyển dụng viên chức, thanh lý hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật. Khẩn trương triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại trụ sở chính tại Hà Nội và Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh. Phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính để có phương án sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của Học viện, bảo đảm sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị.

Giám đốc Học viện TS. Đặng Xuân Hoan thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Học viện cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Nội vụ, trực tiếp là Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cùng Đoàn công tác. Học viện Hành chính Quốc gia sẽ tích cực triển khai hiệu quả Kế hoạch công tác năm 2021 với tinh thần: “Kỷ cương -Chất lượng – Hiện đại”.

Tin, ảnh: Hoàng Trang – Hoàng Hậu