Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp

(QLNN) - Ngày 30/5/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để định hướng cho...

Quốc hội hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

(QLNN) - Sau hai ngày rưỡi làm việc tích cực, khẩn trương, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trưa 06/6/2019, Quốc hội đã hoàn thành chương trình chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng tại Kỳ...

Cụ Nguyễn Văn Tố – Người cống hiến trọn đời vì sự nghiệp khai mở dân trí và giải phóng dân tộc

(QLNN) – Cụ Nguyễn Văn Tố là nhà lãnh đạo đức độ, tài năng của Quốc hội và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Cụ đã cống hiến, hy sinh trọn đời vì sự nghiệp...

“Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi đường cho công tác xây dựng Đảng hiện nay

(QLNN) - Cách đây 50 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam - trước khi đi xa, đã để lại cho nhân dân ta, Tổ quốc ta một bản Di chúc mang giá trị vượt...

Phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng Học viện Hành chính Quốc gia vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

(QLNN) - Thế và lực mới của Học viện Hành chính Quốc gia thể hiện qua những kết quả đạt được trong thời gian 60 năm qua là tiền đề quan trọng để Học viện tận dụng thời cơ, điểm mạnh nhằm khắc phục những hạn chế, đối mặt...

Bồi dưỡng theo yêu cầu chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền ở Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nhiệm vụ quan trọng, lâu dài của Học...

Nghiên cứu khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia – Hiện trạng, quan điểm, mục tiêu và định hướng nội dung

(QLNN) - Những năm qua, các kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện Hành chính Quốc gia không chỉ phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện mà còn góp phần bổ sung nhiều luận cứ cho sự phát triển của...

Học viện Hành chính Quốc gia – trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

(QLNN) - Để đáp ứng những yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Học viện Hành chính Quốc gia - với tư cách là “đơn vị sự nghiệp công lập...

Học viện Hành chính Quốc gia với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược ở An Giang

(QLNN) - Là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, chịu trách nhiệm chính trong việc đào tạo, bồi dưỡng về hành chính và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức cấp chiến lược trên phạm vi...

Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Trong suốt quá trình 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Hành chính Quốc gia có rất nhiều tên gọi, thuộc nhiều cơ quan quản lý, như lúc ban đầu trực thuộc Bộ Nội vụ, sau đó là trực thuộc Chính phủ, rồi lại trực...