Công ty điện lực Bình Thuận đẩy mạnh cải cách hành chính

(QLNN) – Trong những năm qua, Công ty Điện lực Bình Thuận đã luôn hoàn thành nhiệm vụ cung cấp điện, đáp ứng cơ bản nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Công ty luôn đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng Công ty giao; thực hiện nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, đúng quy định. Bảo đảm việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Công ty.

 

Bước sang năm 2018, Công ty có những thuận lợi như: khai thác hiệu quả các công trình đầu tư xây dựng, công trình sửa chữa lớn đã hoàn thành năm 2017; đồng thời, Tổng Công ty tiếp tục cấp bổ sung vốn để nâng cấp phát triển hệ thống lưới điện để trồng cây thanh long, cải tạo lưới điện khu vực tiếp nhận nhằm cung cấp điện an toàn và ổn định cho khách hàng sử dụng điện.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Công ty đang gặp một số khó khăn như: trạm 110kV Tân Thành bị chậm tiến độ, đầy và quá tải các trạm 110kV Hàm Tân, Thuận Nam và Hàm Kiệm. Ngoài ra, các khu vực Tánh Linh, Vĩnh Hảo chưa có trạm 110/22kV nên bán kính cấp điện 22kV quá lớn. Những yếu tố đó gây khó khăn trong việc bảo đảm cung ứng điện ổn định và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Tổng Công ty giao.

Với những nhận định, đánh giá yếu tố thuận lợi và khó khăn như trên, Công ty đề ra mục tiêu trọng tâm năm 2018 là:

– Hoàn thành đạt và vượt tiến độ các công trình đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn, phát huy cao nhất hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

– Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, bảo đảm cung ứng điện đáp ứng phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh; duy trì cung cấp điện ổn định 24/24h đảo Phú Quý.

– Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng, giảm thời gian mất điện, số lần mất điện. Nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc khách hàng, tạo thuận lợi và giải quyết nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng trong các lĩnh vực: giải quyết nhu cầu cấp điện; tiếp nhận thông tin, phản hồi thông tin về sự cố và tái lập điện; khâu ghi chữ và thu tiền điện.

– Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính (CCHC), mang lại sự hài lòng cho khách hàng và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp;

– Tăng năng suất lao động theo chủ trương của Tập đoàn; bố trí, sắp xếp và sử dụng lao động hợp lý đạt hiệu quả cao.

– Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh Tổng Công ty giao.

– Sử dụng các nguồn vốn có hiệu quả, triệt để tiết kiệm, hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận, thực hiện nộp ngân sách đầy đủ theo quy định pháp luật.

– Đẩy mạnh sản xuất khác để tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên.

– Chú trọng công tác an toàn, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động.

Để đạt được các mục tiêu trên, Công ty Điện lực Bình Thuận cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp theo kế hoạch đầu năm, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật, sản xuất – kinh doanh.

– Bám sát kế hoạch cung cấp điện được UBND tỉnh phê duyệt và tình hình thực tế để có phương án cung cấp điện hợp lý, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

– Tiếp tục nâng cao công tác dịch vụ khách hàng, bảo đảm chu trình, thời gian về cung cấp điện và các dịch vụ về điện cho khách hàng; tổ chức kiểm tra áp giá bán điện, bảo đảm áp đúng từng đối tượng giá do Nhà nước quy định;phối hợp công tác hợp lý, giảm thiểu mất điện khách hàng.

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, chuyển đổi 100% bóng đèn sợi đốt sang bóng đèn tiết kiệm điện.

– Tăng cường ứng dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý kỹ thuật và quản lý kinh doanh. Phát động mạnh mẽ phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu quả công tác và năng suất lao động.

– Nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn và pháp luật cho cán bộ, công nhân viên, tăng cường các mặt quản lý, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Thực thi văn hóa doanh nghiệp ngành điện, góp phần tạo nên hình ảnh, thương hiệu tốt đẹp của ngành điện với xã hội và nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh.

Hai là, về công tác cải cách hành chính.

– Thực hiện công tác cải tiến chất lượng ISO 9001:2015 và chương trình 5S, thực hiện văn hóa doanh nghiệp và quy tắc ứng xử trong Công ty Điện lực Bình Thuận.

– Triển khai các giải pháp đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học – công nghệ, cải cách hành chính trong quản lý kinh doanh, công tác dịch vụ khách hàng để không ngừng nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện theo yêu cầu.

– Phối hợp với các đoàn thể tổ chức vận động, tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên hiểu và tham gia tích cực “Chương trình đề xuất ý tưởng cải cách thủ tục hành chính”. Đưa các nhiệm vụ trong công tác CCHC vào nội dung chấm điểm thi đua, đề xuất Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Nam xem xét khen thưởng, công nhận áp dụng nhằm động viên, khuyến khích tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tham gia tích cực các hoạt động CCHC.

Tài liệu tham khảo:
1. Công ty Điện lực Bình Thuận. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.
2. Công ty Điện lực Bình Thuận. Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017.

  Nguyễn Văn Hơn
                                   Công ty Điện lực Bình Thuận