Đề xuất tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Nội vụ

(QLNN) – Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa và các đại biểu dự buổi Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước” cho bà Ritsu Nacken – Phó Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, ngày 15/02/2017 (Ảnh: https://www.moha.gov.vn).

Dự thảo nêu rõ các loại Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ gồm: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”; kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, khen thưởng”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, Tôn giáo”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”.

Theo dự thảo, có 3 đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương gồm:

1. Cá nhân công tác trong các ngành Tổ chức nhà nước; Thi đua, khen thưởng; Quản lý nhà nước về Tôn giáo; Văn thư, lưu trữ;

2. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành và đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, lãnh đạo các Tổng công ty, các Tập đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, lãnh đạo các quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh có nhiều công lao đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển chung của Bộ Nội vụ;

3. Cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài có công xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện với Bộ Nội vụ.

Về tiêu chuẩn và điều kiện xét tặng Kỷ niệm chương với đối tượng 1: Cán bộ chuyên trách từ 15 năm trở lên và cán bộ kiêm nhiệm từ 20 năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm.

Tiêu chuẩn và điều kiện với đối tượng 2: Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các Tổng công ty, các Tập đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập: Có thời gian giữ chức vụ từ 1 nhiệm kỳ trở lên…

Đối với đối tượng 3, điều kiện là: Có thành tích xuất sắc trong việc củng cố quan hệ hợp tác quốc tế, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành hoặc lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

LP
Theo: http://baochinhphu.vn.