Bộ Tài nguyên và Môi trường nâng cao chỉ số cải cách hành chính

(QLNN) – Năm 2017, kết quả chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tài Nguyên và Môi trường đạt 80,02/100 điểm, xếp thứ 10/19 bộ, ngành, tăng 6 bậc so với năm 2016 (trong đó, kết quả tự đánh giá chỉ số CCHC đạt 50,94/63,5 điểm, kết quả đánh giá qua điều tra xã hội học đạt 29,08/36,5 điểm, tăng 13 bậc, từ vị trí thứ 18 năm 2016 lên vị trí thứ 5 năm 2017).

 

Kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 đã có sự tiến bộ nhiều so với năm trước, thể hiện sự quyết tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và nỗ lực của các đơn vị trực thuộc Bộ trong CCHC. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, chỉ số CCHC vẫn còn các tiêu chí chưa đạt điểm tối đa, cụ thể: công tác chỉ đạo điều hành đạt 10,48/12 điểm; công tác xây dựng thể chế đạt 8/9 điểm; cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đạt 6,96/10 điểm; cải cách tổ chức bộ máy đạt 4/7 điểm; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đạt 8,25/9.5 điểm; hiện đại hóa hành chính đạt 10,26/12,5 điểm.

Bên cạnh đó, Bộ cũng công bố kết quả chỉ số CCHC của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ. Thông qua chỉ số CCHC hằng năm, các tổng cục, cục xác định được mặt mạnh, những hạn chế trong thực hiện công tác CCHC để có những điều chỉnh về kế hoạch, giải pháp thực hiện công tác CCHC của từng năm nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Với mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, đem đến sự hài lòng cho người dân và tổ chức khi tham gia giải quyết TTHC tại Bộ, Bộ Tài nguyên- Môi trường (TNMT) đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công do Bộ cung cấp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai các hoạt động công vụ, cải cách hành chính. Toàn cảnh buổi làm việc (ảnh: Khương Trung, http://www.dangcongsan.vn).

Những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2018

Về cải cách thể chế và TTHC.

Tính đến hết ngày 08/6/2018, Bộ đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập của nhiều loại văn bản (42/44 văn bản); đã có 21 văn bản được đăng tải và gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Hiện Bộ đang tập trung xây dựng các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành (ngày 01/02/2019).

Bộ đã đánh giá, rà soát phương án cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TNMT, theo đó, đề xuất cắt giảm 51,3% hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành và đơn giản hóa 100% TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành.

Về công tác tổ chức bộ máy

Trong 6 tháng đầu năm 2018, cơ cấu tổ chức của Bộ TNMT tiếp tục được kiện toàn theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TNMT. Bộ trưởng đã phê duyệt Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổng cục, các viện, các trường và các đơn vị trực thuộc Bộ khác. Đồng thời, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của lãnh đạo và công chức quản lý các đơn vị trực thuộc; tổ chức thẩm định đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ chưa được giao quyền tự chủ.

Bộ đã triển khai xây dựng thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về TNMT trực thuộc Ủy ban nhân dân  các cấp thay thế Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ TNMT, Bộ Nội vụ hướng dẫn về hội đồng quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực TNMT; rà soát, đánh giá việc thực hiện Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở TNMT, Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Bộ TNMT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc sở TNMT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ TNMT với sở TNMT các tỉnh, thành phố trong phối hợp thực hiện công tác quản lý TNMT.

Các đơn vị trực thuộc Bộ đã thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hóa công sở và quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả việc tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Bộ từ tháng 6/2012 – 3/2018 theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ.

Về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Bộ TNMT đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) công chức, viên chức của Bộ năm 2018, tiến hành dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản lý hoạt động ĐTBD đối với cán bộ, công chức, viên chức và Quy chế quản lý hoạt động đào tạo của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ. Báo cáo kết quả ĐTBD và tình hình thực hiện kinh phí ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 cũng như đề xuất kinh phí ĐTBD năm 2019 gửi Bộ Nội vụ.

Đồng thời, triển khai việc xây dựng tiêu chí, quy định điều kiện các cơ sở ĐTBD được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng viên chức chuyên ngành TNMT, tổ chức thẩm định và ban hành chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu về đất đai và môi trường đối với công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ đã chú trọng ĐTBD cho đối tượng là lãnh đạo sở TNMT; ĐTBD theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức… Ngoài ra, còn cử 89 lượt cán bộ dự tuyển đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ tại nhiều quốc gia, cử đoàn cán bộ đi học hỏi kinh nghiệm các nước, tham dự các hội thảo quốc tế…

Về cải cách tài chính công.

Giai đoạn 2017 – 2019, Bộ triển khai việc giao tự chủ tài chính cho 51 đơn vị sự nghiệp công lập và chỉ đạo các tổ chức khoa học – công nghệ, các đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm một phần chi thường xuyên lập phương án tự chủ. Năm 2018, giao cho 5 đơn vị (trong đó có 3 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, 2 đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên).

Về hiện đại hóa hành chính.

Bộ tiếp tục nâng cấp, hiệu chỉnh để hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Bộ cũng như triển khai chữ ký số cho các đơn vị thuộc Bộ. Kết nối, liên thông văn bản điện tử của Bộ với trục liên thông do Văn phòng Chính phủ chủ trì đến các đơn vị trực thuộc Bộ, sẵn sàng liên thông văn bản của Bộ với Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh, thành phố; phối hợp với các sở TNMT tổ chức giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp.

Bộ đã ban hành Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày 13/4/3018 về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015 tại các đơn vị trực thuộc Bộ. Hiện nay, các đơn vị trực thuộc Bộ đang tiến hành chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015.

Một số giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính

Trên sơ sở phân tích, đánh giá kết quả đạt được và những tác động đến chỉ số CCHC của Bộ, nhằm tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC của Bộ trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt các nội dung:

Một là, đẩy mạnh việc thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Hai là, tập trung thực hiện, bảo đảm hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Ba là, kịp thời công bố các TTHC mới, đăng tải công khai TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia và trên cổng thông tin điện tử của Bộ. Hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 57 TTHC thuộc năm 2018. Đồng thời, đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua hình thức trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; tăng tối đa tỷ lệ dịch vụ hành chính xử lý đúng thời hạn.

Bốn là, hoàn thành việc phê duyệt đề án vị trí việc làm và sắp xếp, bố trí viên chức theo vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; đẩy mạnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, không để xảy ra tình trạng có công chức, viên chức, người lao động bị xử lý kỷ luật.

Năm là, đẩy mạnh việc phối hợp, hỗ trợ các địa phương giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác quản lý về TNMT, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đồng thời thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ chế độ thông tin báo cáo, nhất là trong các lĩnh vực: xây dựng thể chế; tổ chức cán bộ, kế hoạch – tài chính; ứng dụng công nghệ thông tin.

Tài liệu tham khảo:
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo kết quả công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

TS. Hoàng Thị Cường
 Học viện Hành chính Quốc gia