Thực hiện pháp luật về kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

(Quanlynhanuoc.vn) – Lạng Sơn đã lấy chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp” là chủ đề trọng tâm, xuyên suốt thực hiện trong năm 2019. Đồng thời, tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện.

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Nội vụ về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính (KLKCHC), nâng cao văn hóa, đạo đức công vụ tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn đã chủ động, kịp thời ban hành nhiều văn bản quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm KLKCHC, văn hóa, đạo đức công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhất là thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường KLKCHC, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2019. (nguồn: http://baolangson.vn).

Lạng Sơn đã lấy chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp” là chủ đề trọng tâm, xuyên suốt thực hiện trong năm 2019. Đồng thời, tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện. UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành kế hoạch kiểm tra về KLKCHC và thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành đánh giá, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã, như: Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 23/3/2018 về kiểm tra việc thực hiện KLKCHC năm 2018, Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 về việc thành lập đoàn kiểm tra KLKCHC năm 2018, Văn bản số 1310/UBND-NC ngày 28/12/2018 thực hiện chủ đề năm 2019 về tiếp tục “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”…

Theo đó, năm 2018, Đoàn kiểm tra KLKCHC tỉnh đã kiểm tra 15 cơ quan, đơn vị; các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện kiểm tra được 296 lượt đối với đơn vị trực thuộc1. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện KLKCHC, thực hiện quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thái độ giao tiếp, ứng xử khi giải quyết công việc; thực hiện quy định về sử dụng thời gian làm việc, đeo thẻ khi thực hiện công vụ, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc; thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao… Trong quý I/2019, gần 100% sở, ngành và UBND cấp huyện ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện KLKCHC năm 20192. Hầu hết kế hoạch của các đơn vị nêu thời gian kiểm tra là xuyên suốt trong năm.

Theo tổng hợp của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, đến nay đã kiểm tra việc thực hiện KLKCHC đối với gần 200 đơn vị trực thuộc như: UBND huyện Đình Lập đã tiến hành kiểm tra được 12/12 UBND xã, thị trấn; UBND huyện Chi Lăng kiểm tra được 32 cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã; UBND huyện Cao Lộc tổ chức kiểm tra được 8 cơ quan chuyên môn và 3 UBND cấp xã; Sở Nội vụ kiểm tra việc thực hiện KLKCHC gắn với kiểm tra chuyên ngành, lĩnh vực nội vụ, cải cách hành chính được 5 huyện (Lộc Bình, Đình Lập, Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc) và 5 xã, thị trấn…3.

Đối với một số đơn vị và cá nhân thực hiện chưa nghiêm KLKCHC, đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ quan, đơn vị có sai phạm xem xét xử lý tổ chức, cá nhân theo quy định. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động, trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm hạn chế tình trạng cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, nghiêm túc trong thực hiện luân chuyển, điều động vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 23/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020; đối với kê khai tài sản, thu nhập, có 62/62 cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập4.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền Luật PCTN, Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai tài sản và kiểm soát tài sản thu nhập; Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, đồng thời chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác PCTN, như: Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 22/01/2018 về triển khai công tác PCTN năm 2018; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 29/3/2018 về đánh giá công tác PCTN theo Quyết định số 63/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ; Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 về Chương trình thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018…

Kết quả trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tuyên truyền về PCTN cho khoảng 15.200 lượt người; duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử về PCTN và hòm thư điện tử của tỉnh; UBND tỉnh đã mở chuyên mục “Thông tin pháp luật”, “Pháp luật với cuộc sống”; thực hiện 22 lượt chuyên mục “Trả lời bạn nghe đài” và “trả lời bạn xem truyền hình”…5.

Nhằm thực hiện tốt giải pháp về phòng, ngừa tiêu cực, UBND tỉnh không ngừng tăng cường thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách TTHC, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 như: Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 22/01/2018 triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 57/KH-BCĐ ngày 20/4/2018 triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý công dân…

Ngày 20/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2358/QĐ-UBND thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Trung tâm này đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/2019, đến nay, số TTHC được thực hiện tại Trung tâm là 1.284 TTHC, trong đó 1.275 TTHC của 16 sở, ngành thuộc UBND tỉnh và 19 TTHC của Công ty Điện lực Lạng Sơn. Số liệu thống kê trong quý I/2019, đã tiếp nhận và giải quyết 1.782/2.019 việc, trong đó giải quyết đúng hạn: 1.777 việc đạt tỷ lệ 99,7%; quá hạn 5 việc; đang trong thời gian giải quyết 237 việc6.

Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường KLKCHC. Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, các nội quy, quy chế làm việc, thực hiện văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh được thực hiện nghiêm túc và ngày càng nề nếp, đúng quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện KLKCHC thời gian qua vẫn có một số tồn tại, hạn chế, nhất là còn một số công chức, viên chức có ý thức trách nhiệm chưa cao, chưa thể hiện được vai trò trong tham mưu, đề xuất, còn yếu trong chấp hành KLKCHC. Do đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ quan, đơn vị chưa tốt, vẫn còn có nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thực hiện bị chậm tiến độ, chưa bảo đảm chất lượng.

Việc tự kiểm tra KLKCHC tại một số sở, ngành và UBND cấp huyện đôi khi còn mang tính hình thức, số vụ phát hiện sai phạm trong việc tự kiểm tra chưa nhiều; việc phát hiện và xử lý những cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm về KLKCHC chưa kịp thời.

Về tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí ở một số nơi chưa đồng bộ; việc tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong công tác PCTN còn hạn chế.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tăng cường KLKCHC, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần tập trung tổ chức triển khai và hướng dẫn cụ thể các văn bản của trung ương và của tỉnh về KLKCHC. Theo đó:

Một là, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm, văn hóa ứng xử chưa chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức, gắn kết quả thực hiện với đánh giá chất lượng, bình xét thi đua, khen thưởng; chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, bảo đảm kịp thời, chất lượng… Các cấp, ngành cần gắn thực hiện công việc với kiểm tra theo đúng quy định của Chỉ thị số 02/CT-UBND, trong đó kiểm tra công vụ thực hiện KLKCHC và văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh được tiến hành kiểm tra chủ yếu là đột xuất và không thông báo trước cho các đơn vị đến kiểm tra.

Hai là, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị phải nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, trong thực thi nhiệm vụ phải tuân thủ thứ bậc hành chính, đúng thẩm quyền. Thực hiện đúng, đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Chú thích:
1. Chuyển biến nhờ siết chặt kỷ luật, kỷ cương. http://baolangson.vn, ngày 18/02/2019.
2. Kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Lạng Sơn. https://www.moha.gov.vn, ngày 22/3/2019.
3. Kỷ luật kỷ cương hành chính: Các cơ quan, đơn vị chủ động kiểm tra nội bộ. http://baolangson.vn, ngày 27/05/2019.
4. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Báo cáo số 405/BC-UBND ngày 17/11/2017 về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017; nhiệm vụ năm 2018 (báo cáo trình kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021).
5. Lạng Sơn triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. http://thanhtravietnam.vn, ngày 14/02/2019.
6. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động của Trung tâm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.
ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
Học viện Hành chính Quốc gia