Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 của Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) – Căn cứ Kế hoạch số 238/KH-HCQG ngày 02/3/2020 về việc tổ chức tuyển dụng viên chức, Học viện Hành chính Quốc gia thông báo kế hoạch thi tuyển đối với 112 chỉ tiêu viên chức năm 2020, cụ thể như sau: