Hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp to lớn trong hoạt động nghiên cứu về quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 15/5/2020, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động khoa học và công nghệ (2016 – 2020) và phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí Lê Vĩnh Tân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự và chỉ đạo Hội nghị; Thứ trưởng Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có TS. Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; TS. Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; thành viên Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện và một số giảng viên, nhà khoa học tham dự.

PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng của khoa học, công nghệ (KHCN) trong việc hoạch định, xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật, Bộ Nội vụ luôn bám sát và triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển KHCN… như Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa IX), Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), nội dung Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX, X, XI, XII về phát triển KHCN…

Chính vì vậy, hoạt động nghiên cứu KHCN của Bộ Nội vụ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Bộ Nội vụ đang chủ trì biên soạn công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam giai đoạn 1945 – 2015, phản ánh đầy đủ, toàn diện, có hệ thống quá trình ra đời, phát triển về tổ chức và hoạt động của Chính phủ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ đã chủ trì thực hiện nhiều đề tài độc lập cấp nhà nước, nhiều chương trình và đề tài khoa học cấp Bộ về các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành như vấn đề công chức, công vụ; tổ chức bộ máy nhà nước; chính quyền địa phương; cải cách hành chính nhà nước; tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức; hội và các tổ chức phi chính phủ; văn thư lưu trữ nhà nước; thi đua khen thưởng; quản lý nhà nước về tôn giáo…

Các kết quả nghiên cứu KHCN đã góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị luận cứ khoa học, cung cấp tư liệu, thông tin cho việc xây dựng các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng như việc xây dựng chiến lược, chính sách, các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành để trình cấp có thẩm quyền ban hành như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); triển khai, chuẩn bị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020…

Toàn cảnh Hội nghị.

Bên cạnh đó, nhằm góp phần thực hiện chủ trương đổi mới trong quản lý tổ chức và hoạt động KHCN, công tác quản lý khoa học của Bộ Nội vụ trong thời gian qua đã có những bước phát triển đáng kể. Các hoạt động từ xây dựng kế hoạch, đề xuất nhiệm vụ KHCN, tổ chức triển khai và quản lý, đánh giá, nghiệm thu việc thực hiện nhiệm vụ KHCN luôn được thực hiện đúng quy định. Việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và thực tiễn quản lý nhà nước của Bộ cũng được quan tâm và chú trọng. Hội đồng khoa học Bộ – cơ quan tham mưu, tư vấn cho Bộ trưởng về những vấn đề KHCN luôn được quan tâm kiện toàn, củng cố. Quy chế quản lý hoạt động KHCN của Bộ Nội vụ luôn được rà soát, bổ sung phù hợp với thực tiễn, góp phần đưa công tác quản lý khoa học của Bộ đi vào nề nếp. Hoạt động phối hợp trong quản lý và triển khai các hoạt động KHCN giữa Viện Khoa học tổ chức nhà nước với tư cách là đầu mối giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý các hoạt động KHCN của Bộ với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ cũng được tăng cường.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường cho biết thêm, tiềm lực KHCN của Bộ Nội vụ luôn được quan tâm đầu tư phát triển. Các tổ chức KHCN trực thuộc Bộ như: Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Trung tâm KHCN Văn thư – Lưu trữ, Trung tâm nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo đã được quan tâm kiện toàn về tổ chức và tăng cường lực lượng viên chức làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc.

Đội ngũ nhân lực KHCN của Bộ Nội vụ phát triển ngày một lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Chế độ, chính sách phát triển nhân lực KHCN của Bộ Nội vụ cũng được chú trọng, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu cho những người làm công tác nghiên cứu khoa học. Bộ đã hỗ trợ kinh phí cho nhiều công chức, viên chức theo học các lớp đào tạo trên đại học và các khoá bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên đề, các khoá học bồi dưỡng kỹ năng và phương pháp nghiên cứu khoa học cho công chức, viên chức. Chính vì vậy, số công chức, viên chức có trình độ cao trong Bộ ngày một tăng, góp phần bổ sung, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu và đóng góp nhất định vào những công trình nghiên cứu khoa học của Bộ.

Có được những những thành quả to lớn nêu trên, trước hết phải kể đến những nỗ lực, sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ. Dưới sự chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo Bộ, hoạt động KHCN của Bộ luôn bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển KHCN, vận dụng phù hợp với thực tế hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, ngành. Bên cạnh đó, những nỗ lực hoạt động tích cực của các tổ chức KHCN cũng như của các cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ đã cho ra những sản phẩm KHCN có chất lượng, thiết thực, có tính ứng dụng cao, phục vụ trực tiếp cho công tác xây dựng, hoạch định và triển khai thực hiện chính sách về công chức, công vụ, tổ chức bộ máy nhà nước, cải cách hành chính, văn thư lưu trữ nhà nước, thi đua – khen thưởng, tôn giáo… của Bộ và ngành Nội vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động KHCN (2016 – 2020) và phương hướng hoạt động KHCN (2021 – 2025) của Bộ Nội vụ. Theo đó, hoạt động KHCN của Bộ Nội vụ đã được đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý ở tất cả các khâu, các công đoạn, đã từng bước cải thiện chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học; nâng cao tính ứng dụng và khả năng nhân rộng kết quả sau nghiệm thu, góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như công tác quản lý nhà nước của Bộ.

TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học và tổ chức nhà nước trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, TS Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KHCN chúc mừng và bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động KHCN của Bộ Nội vụ. Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Văn Tùng cũng đánh giá cao chất lượng các sản phẩm nghiên cứu khoa học của Bộ Nội vụ trong thời gian qua, góp phần vào sự thành công trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Bộ và ngành Nội vụ.

TS Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội nghị.
PGS.TS Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận tại Hội nghị.
TS Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, Viện Khoa học tổ chức nhà nước cần phát huy vai trò của mình để đáp ứng được nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.
PGS.TS Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng ý với Báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động KHCN (2016 – 2020) và phương hướng hoạt động KHCN (2021 – 2025) của Bộ Nội vụ; đồng thời, phát biểu đóng góp ý kiến nhằm phát triển hoạt động KHCN của Bộ và ngành Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chúc mừng và biểu dương những đóng góp rất to lớn trong hoạt động nghiên cứu về quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ có vai trò rất lớn trong việc tham mưu giúp Chính phủ, Bộ Chính trị để thực hiện nghiên cứu Đề án Cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là Đề án lớn, vì vậy Bộ trưởng đề nghị, Viện Khoa học tổ chức nhà nước tiếp tục có những ý kiến đóng góp, tổ chức các hội nghị, tọa đàm khoa học để thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện Đề án trình lãnh đạo Bộ trình Chính phủ vào tháng 8/2020. Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị Viện Khoa học tổ chức nhà nước cần tập trung một số nội dung sau:

Một là, nâng cao chất lượng các chương trình, đề tài khoa học để tham mưu cho lãnh đạo Bộ về quản lý nhà nước thuộc ngành Nội vụ.

Hai là, với một lực lượng cán bộ, công chức, các nhà khoa học trong và ngoài Bộ rất lớn, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò nghiên cứu, phản biện giúp lãnh đạo Bộ có được những cơ chế, chính sách tốt hơn để trình Chính phủ, Quốc hội.

Cũng tại Hội nghị, TS Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã công bố Quyết định kiện toàn Hội đồng khoa học của Bộ; đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ công bố Quyết định khen thưởng 02 tập thể: Học viện Hành chính Quốc gia và Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước và 12 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động KHCN của Bộ Nội vụ năm 2016 – 2020. Học viện Hành chính Quốc gia được nhận Bằng khen tập thể và 02 cá nhân là TS. Đặng Xuân Hoan và PGS.TS. Hoàng Mai./.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen cho 2 tập thể: Học viện Hành chính Quốc gia và Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động KHCN của Bộ Nội vụ năm 2016 – 2020
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tặng Bằng khen cho các nhà khoa học có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động KHCN của Bộ Nội vụ năm 2016 – 2020
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tặng Bằng khen cho các nhà khoa học có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động KHCN của Bộ Nội vụ năm 2016 – 2020
Bộ trưởng Bộ Nội vụ chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.
PV
(Nguồn: tcnn.vn)