Trang chủ Thực tiễn - kinh nghiệm

Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Đà Nẵng

(Quanlynhanuoc.vn) – Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng.
Một góc thành phố Đà Nẵng
Nghị quyết quy định tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Đà Nẵng như sau:

Chính quyền địa phương ở TP. Đà Nẵng là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân thành phố và UBND thành phố.

Chính quyền địa phương ở các quận thuộc TP. Đà Nẵng là UBND quận. UBND quận là cơ quan hành chính nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND thành phố.

Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận tại TP. Đà Nẵng là UBND phường. UBND phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND thành phố, UBND quận.

Việc tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính khác của TP. Đà Nẵng được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Đà Nẵng được thực hiện từ ngày 01/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

Cơ chế quản lý tài chính – ngân sách nhà nước

Về quản lý tài chính – ngân sách nhà nước, Nghị quyết nêu rõ: Năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách, Chính phủ xem xét, trình Quốc hội quyết định tỷ lệ điều tiết phù hợp cho ngân sách TP. Đà Nẵng để bảo đảm nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Bên cạnh đó, TP. Đà Nẵng thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định. Sau khi ngân sách TP. Đà Nẵng bảo đảm đủ nguồn cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng được quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách.

Hội đồng nhân dân thành phố quyết định trên địa bàn thành phố phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí; điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, trừ án phí, lệ phí tòa án.

Ngân sách TP. Đà Nẵng được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách thu quy định trên để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách TP. Đà Nẵng.

Minh Hiển
Nguồn: Chinhphu.vn