Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình làm tốt công tác
cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2020

Trong những năm qua, tỉnh Ninh Bình có nhiều khởi sắc, kinh tế – xã hội phát triển, an ninh – quốc phòng được giữ vững. Trong thành tích đó có sự đóng góp quan trọng của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm đã đem lại hiệu quả cao trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh; công tác cải cách hành chính (CCHC) được tăng cường, đẩy mạnh; thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu và thực hiện giao dịch nhanh chóng, hiệu quả.

Kết quả đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2020

Xác định công tác CCHC là khâu trọng tâm cần được đổi mới, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo sát sao và quyết liệt, tiếp tục giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Đảng ủy, Ban Giám đốc luôn quan tâm công tác thông tin tuyên truyền về CCHC, lồng ghép vào các nội dung cuộc họp giao ban thường kỳ; ban hành kế hoạch kiểm tra công tác CCHC thường xuyên; tích cực thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính:

Thực hiện có hiệu quả 137 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được UBND tỉnh công bố.

Tất cả các TTHC được công khai theo hình thức niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và công khai trên website của Sở, công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thủ tục hành chính và bộ phận cấu thành thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2020, đã tiếp nhận và giải quyết 1.274 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó 546 hồ sơ được giải quyết trước hạn và 728 hồ sơ giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn xử lý. Ngoài ra, có 1.067 hồ sơ chỉ thực hiện đăng công bố cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp mà không phải trả kết quả cho doanh nghiệp.

Công tác cải cách tổ chức bộ máycải cách chế độ công vụ, công chức tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới hoạt động của cơ quan nhà nước theo hướng tinh gọn.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức như tiếp nhận cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý 2 người; thực hiện quy trình điều động cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý 1 người. Đặc biệt, Sở quan tâm thực hiện Quy chế văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, thực hiện việc đeo thẻ công chức. Bằng nhiều hình thức thi đua rộng khắp trong toàn ngành với nội dung: “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở” được triển khai và đông đảo cán bộ, nhân viên hưởng ứng.

Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử

Duy trì thực hiện phần mềm quản lý văn bản để trao đổi công việc giữa các cơ quan và trong nội bộ cơ quan. 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và thư điện tử để trao đổi công việc. Thực hiện tốt việc ban hành văn bản điện tử sử dụng chữ ký số của cơ quan và của các cá nhân thay thế hoàn toàn văn bản giấy.

Đẩy mạnh việc hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc lĩnh vực Sở phụ trách được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình và Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; kết quả 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận trực tuyến 395 hồ sơ/1.573 hồ sơ (đạt 25,11%).

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo sát sao và quyết liệt, tiếp tục giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư kinh doanh trên địa bàn.
Quyết tâm cải cách hành chính tiếp trong 6 tháng cuối năm

Để làm tốt công tác CCHC trong năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình đã xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch phát triển 6 tháng cuối năm 2020. Cụ thể, Lãnh đạo Sở đang chỉ đạo toàn ngành tiếp tục khắc phục khó khăn, quyết tâm làm tốt công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm, bao gồm: tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành làm tốt công tác CCHC; nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao chất lượng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công CCHC theo quy định…

Tin rằng với sự nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình, sự đoàn kết nhất trí cao, cùng với kết quả đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm sẽ là điều kiện thuận lợi để Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình ghi tiếp thành tích trong 6 tháng cuối năm 2020, góp phần vào sự phát triển toàn diện của tỉnh Ninh Bình.