Bộ Nội vụ nghiệm thu Đề án “Quy hoạch các cơ quan báo chí thuộc Bộ Nội vụ”

(Quanlynhanuoc.vn) – Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Bộ đã xây dựng Đề án “Quy hoạch các cơ quan báo chí thuộc Bộ Nội vụ” và tổ chức nghiệm thu vào chiều ngày 24/8, tại Hà Nội. 

 

PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu Đề án.

Dự Hội đồng nghiệm thu và đánh giá Đề án gồm có các nhà khoa học, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Đặc biệt, có sự tham gia của lãnh đạo cơ quan chủ quản  các Tạp chí như: lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Ban Tôn giáo Chính phủ; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Học viện Hành chính Quốc gia; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và lãnh đạo các tạp chí: Thi đua, Khen thưởng; Tổ chức Nhà nước; Công tác tôn giáo; Văn thư – Lưu trữ Việt Nam; Quản lý nhà nước; Khoa học Nội vụ.

Hiện nay, hệ thống cơ quan tạp chí của Bộ Nội vụ có 6 đơn vị. Các cơ quan tạp chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, chấp hành đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, Luật Xuất bản năm 2014, các quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Nội vụ.

Đề án đã nêu rõ mục tiêu chung quy hoạch, sắp xếp lại các cơ quan tạp chí thuộc Bộ Nội vụ bảo đảm phát triển sự nghiệp chung của ngành Nội vụ, hành chính nhà nước, quản lý nhà nước gắn liền với nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ. Đa dạng hóa các ấn phẩm, trong đó có 1 ấn phẩm chính và có một số ấn phẩm khác, bảo đảm bao quát hết các lĩnh vực hoạt động của ngành đi đôi với việc tăng đầu tư nguồn lực tài chính, đổi mới, hiện đại hóa công nghệ làm báo, tạp chí, mở rộng quy mô hoạt động. Từng bước phấn đấu tự chủ về tài chính đối với các đơn vị tạp chí.

Thành lập cơ quan báo in của Bộ Nội vụ là “Báo Công vụ”, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Nội vụ, bên cạnh đó, củng cố, kiện toàn các tạp chí thuộc Bộ theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, bảo đảm tính chuyên nghiệp, khoa học đầu ngành của tạp chí, xuất bản đóng góp vào sự phát triển toàn diện của ngành Nội vụ, nhất là yêu cầu về công tác thông tin tuyên truyền của Bộ Nội vụ.

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-BNV ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và tổ chức, hoạt động của các đơn vị báo, tạp chí thuộc Bộ, hệ thống các đơn vị báo, tạp chí thuộc Bộ sẽ được thực hiện như sau:

– Cơ quan Báo in thuộc Bộ Nội vụ: Báo Công vụ;

– Tạp chí thuộc Bộ Nội vụ: Tạp chí Tổ chức nhà nước;

– Tạp chí thuộc Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương: Tạp chí Thi đua, Khen thưởng;

– Tạp chí thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ: Tạp chí Công tác Tôn giáo;

– Tạp chí thuộc Học viện Hành chính Quốc gia: Tạp chí quản lý nhà nước;

– Tạp chí thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội: Tạp chí Khoa học Nội vụ.

Tạp chí Quản lý nhà nước với vị trí và vai trò là một cơ quan báo chí đặc thù – Tạp chí khoa học chuyên ngành, là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia. Tạp chí giới thiệu những vấn đề lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm về lĩnh vực quản lý nhà nước, cải cách hành chính, thông tin những kết quả nghiên cứu khoa học hành chính và quản lý nhà nước; phổ biến kiến thức và công nghệ hành chính. Tạp chí là địa chỉ đáng tin cậy trên mặt trận tư tưởng, lý luận, nghiên cứu khoa học hành chính và quản lý nhà nước, được đánh giá cao cả về yếu tố chính trị và khoa học, thu hút đông đảo các nhà lý luận, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu, trao đổi, viết bài.

Các ý kiến tại Đề án đều nhất trí cần có báo Công vụ để thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Nội vụ; các cơ quan tạp chí của Bộ cần nâng cao chất lượng nội dung, từng bước cải tiến hình thức… là diễn đàn phản ánh kiến nghị của bạn đọc về những vướng mắc trong thực tế triển khai các cơ chế, chính sách quản lý; trình bày những ý tưởng, những công trình nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cho công tác hoạch định chính sách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước góp ý, đánh giá Đề án.

Phát biểu, đánh giá về Đề án, TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước cho rằng, Đề án mang tính cấp thiết trước đầy đủ căn cứ chính trị, văn bản pháp lý và yêu cầu từ thực tiễn. Tuy nhiên, Đề án cần làm rõ, thuyết phục hơn ở các nội dung, yêu cầu  thực hiện quy hoạch các cơ quan tạp chí của Bộ như: quy hoạch để quản lý, kiện toàn, phát triển, nâng chất lượng hay thu gọn lại các đầu mối… và như thế cần có những đánh giá thiết thực, đúng vai trò, vị trí của từng tạp chí trong Bộ. Bộ Nội vụ nên sớm có tờ báo ngày (trong Đề án dự kiến là Báo Công vụ), bởi lẽ khi có tờ báo hằng ngày sẽ có vai trò phản ánh thường xuyên, nhanh chóng, kịp thời mọi hoạt động diễn biến tình hình chính trị, kinh tế – xã hội của đất nước; đặc biệt là lĩnh vực của ngành Nội vụ.

Kết thúc buổi nghiệm thu, PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng thống nhất với các ý kiến đánh giá của các thành viên và đại biểu tham gia phản biện Đề án. Đồng thời nhất trí cho rằng, mục tiêu của Đề án là quy hoạch các cơ quan tạp chí trong Bộ là để phát triển, sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí.

Thứ trưởng nêu mục tiêu là xây dựng cơ quan báo, tạp chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng thông tin; xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy đảng, nhất là của cơ quan chủ quản, người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới. Theo đó, các giải pháp được đưa ra phải mang tính khả thi, dựa trên căn cứ và đánh giá khoa học; thực hiện phải có lộ trình cụ thể và đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

PV