Nâng cao chất lượng tham mưu của Văn phòng cấp ủy – Góc nhìn từ Văn phòng Đảng – Đoàn thể của Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) – Do đặc thù công việc của mình, cán bộ Văn phòng cấp ủy luôn phải đặt mình trong trạng thái “trực chiến đấu cao nhất; làm việc trách nhiệm, hết mình; giữ vững nguyên tắc nhưng linh hoạt, năng động và luôn sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của cấp ủy.  

 

Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn phòng cấp ủy năm 2020 (Nguồn: quangbinh.vn).

1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lâm thời lần thứ nhất được tiến hành tại Hương Cảng (Trung Quốc), từ ngày 14/10- 31/10/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập bộ phận chuyên môn giúp việc Trung ương Đảng – tiền thân của Văn phòng cấp ủy sau này. Suốt nửa tháng diễn ra Hội nghị, mọi công việc của Hội nghị đều được bộ phận giúp việc chuẩn bị chu đáo, được bảo vệ an toàn và bảo mật. Hội nghị đã thành công tốt đẹp về mọi mặt, hoàn thành nhiều nội dung quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của Đảng những năm tiếp theo. Đây chính là dấu mốc, là những trang sử đầu tiên về hoạt động Văn phòng của Trung ương Đảng.

Tháng 5/1947, Văn phòng Thường vụ Trung ương Đảng mới được thành lập tại xã Quảng Nạp (nay là xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), do đồng chí Lê Văn Lương làm Bí thư với nhiệm vụ theo dõi tình hình trong cả nước, tổng hợp báo cáo Thường vụ Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Trường Chinh, thực hiện các công việc về hành chính, quản trị.

Năm 1948, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục được củng cố và tăng cường tổ chức, bộ máy, cán bộ, đi sâu hơn vào chuyên môn, nghiệp vụ và hướng dẫn thực hiện đến các địa phương trong cả nước. Văn phòng Trung ương Đảng đã không ngừng trưởng thành và có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ghi nhận những thành tích đó, ngày 29/01/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra thông báo quyết định lấy ngày 18/10/1930 là ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời là Ngày truyền thống của Văn phòng cấp ủy Đảng.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II chính thức đã quy định nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng là “giúp Trung ương và Ban Bí thư giải quyết công việc hằng ngày”.

Tết Nguyên đán năm 1950, đến thăm Văn phòng Trung ương Đảng tại chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ đã nói: “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng… cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Câu nói của Bác vừa là lời căn dặn, vừa là phương châm công tác đối với cán bộ văn phòng nói chung, cán bộ Văn phòng cấp ủy Đảng nói riêng.

Ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 45-QĐ/TW sáp nhập Ban Kinh tế, Ban Nội chính, Ban Tài chính – Quản trị vào Văn phòng Trung ương Đảng.

Từ năm 2013, theo Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ban Kinh tế và Ban Nội chính được tái lập lại và tách khỏi Văn phòng Trung ương Đảng.

Hiện nay, Văn phòng cấp ủy là một trong 5 cơ quan chuyên môn giúp việc cho cấp ủy cơ sở gồm: Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, Kiểm tra và Văn phòng. Cũng là một ban chuyên môn của Đảng, song Văn phòng cấp ủy lại có chức năng, nhiệm vụ đặc biệt mà không cơ quan tham mưu, giúp việc nào có thể thay thế. Đó là giúp cấp ủy điều hành toàn bộ hoạt động của đảng bộ; phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy; tham mưu, tổng hợp và trực tiếp phục vụ cơ quan lãnh đạo cao nhất của một cấp ủy Đảng giữa hai kỳ đại hội.

Theo đó, Văn phòng cấp ủy là đơn vị đầu tiên tiếp nhận các thông tin, chủ trương của cấp ủy cấp trên và thông tin tổng hợp từ các nguồn đến cấp ủy; cùng các ban đảng đề xuất chủ trương chỉ đạo và là cơ quan duy nhất thẩm định cuối cùng các chủ trương, nghị quyết chỉ đạo của cấp ủy. Bên cạnh đó, Văn phòng cấp ủy còn được giao nhiệm vụ trực tiếp tham mưu tổ chức và phục vụ mọi hoạt động của cấp ủy; cả về hoạt động đối nội, đối ngoại của cấp ủy, tiếp xúc trực tiếp với các đầu mối khi đến cấp ủy; là cơ quan làm việc trực tiếp nhất, gần gũi nhất, thường xuyên nhất với cấp ủy, chính vì vậy  “văn phòng là người lính gác cửa của cấp ủy”.

2. Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ (tính từ ngày 01/8/2014). Đảng bộ được thành lập vào đầu những năm 80 của thế kỷ XX (theo Nghị quyết số 450 ngày 04/02/1983 của Quận ủy Đống Đa về việc chuyển Chi bộ thành Đảng bộ cơ sở) với tên gọi ban đầu là Đảng bộ Trường Hành chính Trung ương. Trải qua 11 kỳ đại hội mỗi một kỳ lại đánh dấu một mốc son của Đảng bộ Học viện.

Để có được thành công của các kỳ Đại hội, Văn phòng Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia (viết tắt là Văn phòng Đảng ủy) đã góp phần không nhỏ trong công tác tham mưu, giúp việc, tư vấn, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của đại hội Đảng có hiệu quả. Thời gian đầu chỉ có bộ phận chuyên trách nằm trong Ban Tổ chức cán bộ được bố trí một đến hai cán bộ chuyên trách; qua 61 năm, tổ chức bộ máy Văn phòng Đảng ủy đã ngày càng được kiện toàn; cán bộ, viên chức Văn phòng Đảng ủy đều là những người đạt chuẩn về trình độ, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng vững vàng, kiên định.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ngày 07/5/2018, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Quyết định số 1516/QĐ-HCQG về việc thành lập Văn phòng Đảng – Đoàn thể; tiếp đó, ngày 29/5/2018 Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Quyết định số 1786/QĐ-HCQG quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đảng – Đoàn thể. Đây là cơ sở pháp lý đầu tiên cho đơn vị, làm cơ sở nền tảng để Văn phòng Đảng ủy Học viện, đoàn thể hoàn thiện và phát triển mạnh mẽ với phương châm: “ Đoàn kết – Sáng tạo – Kỷ cương – Tham mưu chất lượng, hiệu quả”.

Văn phòng Đảng ủy đã luôn bám sát nhiệm vụ, chủ động tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác trên các lĩnh vực:

(1) Công tác chính trị tư tưởng đã có những chuyển biến tích cực, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nêu cao, tạo được sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong toàn Học viện.

(2) Công tác cán bộ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, dân chủ, khách quan, đúng quy định của Đảng và Nhà nước; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được gắn với công tác quy hoạch, bảo đảm nguồn cán bộ kế cận đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Chú trọng việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí nguồn cán bộ tại chỗ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ; công tác luân chuyển, điều động cán bộ được triển khai thực hiện có hiệu quả.

(3) Công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên mới, bảo vệ chính trị nội bộ cũng được tham mưu thực hiện tốt; chỉ tính trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, ngoài việc cử hàng trăm quần chúng ưu tú và đảng viên mới tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp bồi dưỡng dành cho đảng viên mới kết nạp, Đảng ủy học viện Hành chính Quốc gia đã xem xét đề nghị Đảng ủy Bộ Nội vụ quyết định công nhận 221 đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức; xem xét đề nghị kết nạp 199 quần chúng ưu tú vào Đảng (trong đó 103 sinh viên hệ chính quy).

(4) Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đặc biệt, tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề, vụ việc còn tồn đọng, kéo dài trong nhiều năm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Công tác dân vận của cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách bảo đảm nghiêm túc.

Công tác tuyên giáo luôn quán triệt mục tiêu “Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”, do đó công tác tuyên giáo đi sâu tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thực hiện việc nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối, cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn quán triệt sâu sắc và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

(5) Công tác đoàn thể đã cụ thể hóa chương trình hoạt động cho từng tháng, từng quý và cả năm, bảo đảm đáp ứng nhiệm vụ của công đoàn cấp trên và chỉ đạo của Đảng ủy Học viện.

– Hướng hoạt động vào các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh công sở, tham gia công tác phát triển đảng viên mới, chế độ phúc lợi đối với cán bộ, viên chức và người lao động trong Học viện.

– Ban Nữ công và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Học viện (đặc thù của Học viện có hơn 60% số cán bộ, giảng viên là nữ) duy trì các hoạt động, với nhiều hình thức phong phú như hội thảo, tọa đàm về vai trò của phụ nữ trong Học viện, về bình đẳng giới, tổ chức tư vấn cho chị em “giữ lửa” hạnh phúc gia đình…

– Công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã khẳng định rõ tầm quan trọng trong hoạt động chung của Học viện. Các phong trào Đoàn, Hội của sinh viên Học viện ở các phân viện của Học viện đều phát triển và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, đóng góp chung vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Học viện và được Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Thành Đoàn Hà Nội, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và các địa phương đánh giá cao.

Với vị trí, vai trò của mình, Văn phòng Đảng ủy Học viện ngày càng nâng cao về  chất lượng, làm tốt vai trò tổng hợp thông tin phục vụ đắc lực cho sự lãnh, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy; phối hợp với các tiểu ban Đảng tham mưu giúp Đảng ủy điều hành công việc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; công tác văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin, tài chính Đảng ngày càng chính quy, chặt chẽ, khoa học, nâng cao hiệu quả công việc, bảo đảm hoạt động của cấp ủy được thông suốt…

Với chức năng, nhiệm vụ và vị trí công tác đó, cán bộ, viên chức Văn phòng Đảng ủy Học viện luôn tận tâm, tận tụy, sáng tạo trong công việc; đoàn kết chặt chẽ, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

3. Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (công nghệ 4.0), để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo hiệu lực, hiệu quả. Trước mắt và trong thời gian tới, Văn phòng Đảng ủy Học viện (Văn phòng Đảng – Đoàn thể) xác định nhiệm vụ trọng tâm là như sau:

Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện, quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm của Đảng ủy Học viện. Đồng thời, tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, đột xuất, các khâu đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Học viện (khóa XI), nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, thẩm tra văn bản trình Đảng ủy (xét kết nạp đảng viên mới, xét chính thức cho đảng viên dự bị…) và tham mưu, giúp việc Đảng ủy kịp thời ban hành các văn bản, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, Ban Thường vụ trên các lĩnh vực (nghị quyết, thông báo kết luận phiên họp Đảng ủy…).

Ba là, công tác tham mưu có tính dự báo, tính định hướng và kịp thời nắm bắt những diễn biến về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng để giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy có chỉ đạo kịp thời và sát sao.

Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong hoạt động của Văn phòng Đảng ủy, bảo đảm an toàn thông tin mạng, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công tác đảng vụ đối với các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia.

Năm là, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để bảo đảm tiêu chuẩn theo chức danh, vị trí việc làm và nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Tài liệu tham khảo:
1. Cổng thông tin điện tử Văn phòng Trung ương Đảng.
2. Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia.
3. Kỷ yếu Học viện Hành chính Quốc gia 60 năm xây dựng và phát triển. H.NXB Dân trí, năm 2019.
4. Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ XI, nhiệm 2020 – 2025.
ThS. Nguyễn Minh Tuấn
Học viện Hành chính Quốc gia