Phú Thọ: Đột phá trong cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020

(Quanlynhanuoc.vn) – Cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và được ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Thọ. Với những kết quả đạt được trong 10 năm qua (giai đoạn 2011 – 2020), tỉnh Phú Thọ đã có sự phát triển kinh tế – xã hội khá mạnh mẽ, hệ thống chính quyền trong tỉnh ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt nhất vì lợi ích của Nhân dân và doanh nghiệp.

 

UBND huyện Phù Ninh đã tổ chức khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại. Các đại biểu cắt băng khánh thành (Nguồn: baophutho.vn).
Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP đạt hiệu quả, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng lộ trình cụ thể và tập trung chỉ đạo những nội dung trọng tâm để tạo sự đột phá trong triển khai thực hiện Nghị quyết này. Căn cứ nội dung các văn bản chỉ đạo về CCHC của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã cụ thể hóa bằng việc ban hành kịp thời hệ thống các văn bản của tỉnh để chỉ đạo, điều hành nhằm đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh, cụ thể như:

– Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã xác định: “… tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm trong bốn khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, CCHC, phát triển nguồn nhân lực và du lịch để kinh tế phát triển nhanh, bền vững…”; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XVIII, thực hiện khâu đột phá về CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh về việc thực hiện 4 khâu đột phá về huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội (KTXH) then chốt, phát triển nguồn nhân lực, phát triển du lịch và CCHC tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2011 – 2015; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 – 2020; hằng năm UBND tỉnh đều ban hành Kế hoạch CCHC năm để tổ chức triển khai, thực hiện…, bảo đảm thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ và 10 mục tiêu của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ.

– Tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã chỉ đạo xây dựng, ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình, đề án… về CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC, hoặc lồng ghép với các nhiệm vụ lãnh đạo phát triển KTXH của địa phương. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền CCHC, nhất là cải cách TTHC đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai sâu rộng, toàn diện đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và Nhân dân. Thực hiện niêm yết công khai 100% các quyết định, chính sách, TTHC có liên quan trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp trên trang Website TTHC và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã tăng cường nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và Nhân dân về hoạt động CCHC nhà nước.

– Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt về thực hiện CCHC, công tác kiểm tra CCHC được các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sắc. Để tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, nâng cao chất lượng CCHC; bắt đầu từ năm 2016, UBND tỉnh đã thực hiện việc đánh giá, xác định chỉ số CCHC của 19 sở, ban, ngành và 13 UBND cấp huyện nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, bắt đầu từ năm 2019, UBND tỉnh đã thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động đối với 20 sở, ban, ngành; 13 UBND cấp huyện; 5 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và 8 cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại tỉnh1.

– Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động, thông qua việc định lượng bằng điểm số. Hằng tháng, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đều triển khai thực hiện việc phát phiếu khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC. Kết quả khảo sát đạt trên 95% tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng2. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1001-QĐ/TU ngày 21/6/2017 về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC Nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với Đảng ủy và đồng chí đứng đầu cấp ủy của các sở, ngành.

– Thường trực Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 872-TB/TU ngày 29/12/2017 về chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2018; Kế hoạch số 10/KH-MTTQ-BTT ngày 27/3/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về giám sát việc thực hiện CCHC; giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch kiểm tra CCHC, công vụ, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh…

– Thông qua các đợt kiểm tra đã chỉ rõ những ưu điểm cũng như những hạn chế, đối với từng cá nhân, tổ chức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước của cơ quan, đơn vị; đồng thời yêu cầu các cá nhân, cơ quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục ngay những hạn chế, đồng thời tiếp tục tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC theo thẩm quyền được giao. Việc kiểm tra CCHC gắn với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và mỗi CBCCVC trong thực hiện công tác CCHC, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

– Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện. Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh đã cập nhật đầy đủ các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác CCHC; duy trì chuyên trang CCHC; đăng tải tin, bài tuyên truyền; liên kết hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; duy trì thực hiện chuyên mục Đại biểu dân cử và cử tri; chuyên mục Giám đốc Sở với cử tri trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác tuyên truyền CCHC cũng được thực hiện thông qua Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng; 100% các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị có Cổng/Trang thông tin điện tử cơ bản đáp ứng yêu cầu tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ; cung cấp đầy đủ thông tin về bộ TTHC của đơn vị; liên kết hệ thống phần mềm một cửa điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tìm kiếm, tra cứu, theo dõi quá trình xử lý, giải quyết TTHC trên môi trường mạng.

Kết quả đạt được

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và đội ngũ CBCCVC. Trong những năm qua tỉnh Phú Thọ đã được một số kết quả đột phá về CCHC, đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu theo Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020 đề ra, cụ thể:

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng; đã thực hiện đưa 100% TTHC có liên quan đến, cá nhân và doanh nghiệp vào giải quyết thông qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; thực hiện nghiêm việc rà soát các TTHC trong các cơ quan, đơn vị. Triển khai, xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ; đầu tư, xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại 100% UBND cấp huyện.

Hệ thống “Một cửa” huyện Yên Lập giải quyết TTHC cho công dân và tổ chức ngay trong thời gian giãn cách xã hội (Nguồn: baophutho.vn).

Đây là bước đột phá trong cải cách TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân và doanh nghiệp trong giải quyết các TTHC; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giảm đầu mối, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Với phương pháp đánh giá khoa học, chính xác, công khai và định lượng bằng điểm số; việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động và đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã được đông đảo người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan đồng tình ủng hộ.

Kết quả xếp loại các Chỉ số đều đạt ở mức cao so với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đơn cử: năm 2019 chỉ số PAR INDEX của Phú Thọ đạt 82,01 điểm, xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố và tăng 2 bậc so với năm 2018. Chỉ số “Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh” của Phú Thọ xếp thứ hạng cao nhất, đứng đầu bảng xếp hạng cả nước với 99,36 điểm (tăng 56 bậc so với năm 2018)…  Điểm nổi bật về chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Phú Thọ đang ở tốp đầu của cả nước: Năm 2016 xếp thứ 04/63; năm 2017 xếp thứ 23/63; năm 2018 xếp thứ 20/63; năm 2019 xếp thứ 43/63 tỉnh, thành. Năm 2020 mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đạt mức trên 80%3.

Tháng 10/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh chính thức đi vào hoạt động, là bước đột phá trong chương trình CCHC, tạo tiền đề xây dựng chính quyền điện tử. Là đơn vị đầu mối tập trung để các sở, ban, ngành bố trí cán bộ, công chức đến thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân, sau gần 2 năm đi vào hoạt động, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong CCHC, Trung tâm đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc góp phần cải cách nền hành chính của tỉnh.

Các TTHC thực hiện tại Trung tâm được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ, khách quan, công khai, minh bạch thông qua cơ chế giám sát. Quá trình giải quyết TTHC được cập nhật thường xuyên trên hệ thống, trên cơ sở đó có thể xác định được hồ sơ đang vướng mắc, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ và là cơ sở đánh giá mức độ tích cực trong giải quyết TTHC ở từng đơn vị. Tính đến ngày 28/2/2019, Trung tâm đã tiếp nhận tổng số 8.560 hồ sơ, đã giải quyết 6.625 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 77%4.

Tỉnh Phú Thọ cũng đặc biệt quan tâm đến xây dựng đội ngũ CBCCVC có phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm, có tính chuyên nghiệp cao. Hằng năm, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho CBCCVC trong tỉnh bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh. Vì vậy, 100% công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng về thực hiện văn hóa công sở, kỹ năng giao tiếp hành chính…5

Một số nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2020 – 2030

Một là, tiếp tục đưa nội dung CCHC là một trong những khâu đột phá để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ TTHC. Chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tăng hấp dẫn thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển KTXH của tỉnh.

Hai là, triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước. Đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC; tăng cường công khai, minh bạch TTHC và quá trình giải quyết TTHC.

Ba là, tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động số 44-KH/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch hành động số 45-KH/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Bốn là, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với CBCCVC, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Thực hiện có hiệu quả việc quản lý CBCCVC; nghiêm túc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, phân công nhiệm vụ và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 2021 – 2025, chú trọng trang bị những kiến thức cần thiết, các kỹ năng làm việc nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ CBCCVC trong hệ thống các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Năm là, đổi mới cơ chế tài chính cho các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công theo hướng tiếp tục giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính cho các cơ quan hành chính nhà nước. Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực; ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ; quy định về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ… Khuyến khích, tạo điều kiện, thiết lập môi trường hoạt động bình đẳng, cạnh tranh cho các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Ban hành các chính sách khuyến khích xã hội hóa trong hoạt động cung ứng các dịch vụ công.

Sáu là, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước; nâng cao cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đến hết năm 2025, 80% các dịch vụ công của tỉnh được cung cấp trực tuyến ở mức 3,4; tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã; bảo đảm 100% các văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh được điện tử hóa, tích hợp chữ ký số và gửi nhận qua hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Xây dựng các phần mềm ứng dụng dùng chung và phần mềm chuyên ngành ứng dụng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước; tiếp tục triển khai, sử dụng hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đến 100% các xã, phường, thị trấn; nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, xử lý hồ sơ, giải quyết TTHC thông qua hệ thống một cửa điện tử tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến  mức độ 3 và 4 theo yêu cầu của Chính phủ và thực tế tại tỉnh. Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, đồng thời thực hiện “nhiệm vụ kép”: vừa phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 vừa đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế, thu hút đầu tư… tạo điều kiện để người dân khởi nghiệp, tạo sức bật cho sự phát triển chung của đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Chú thích:
1, 2, 3, 4, 5. Báo cáo số 109/BC-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, định hướng giai đoạn 2021 – 2030.
Tài liệu tham khảo:
1. Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (khóa XVIII) thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020.
2. Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh về việc thực hiện 4 khâu đột phá về huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội then chốt, phát triển nguồn nhân lực, phát triển du lịch và CCHC tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020.
3. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.
4. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ.
5. Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

ThS. Huỳnh Thị Kim Dung
Học viện Hành chính Quốc gia