Ninh Bình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với phương châm: Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển

(Quanlynhanuoc.vn) – Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII dự kiến tập trung vào các nội dung: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết toàn dân, giá trị lịch sử, văn hóa Cố đô Hoa Lư; phát triển toàn diện kinh tế – xã hội, xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch phát triển.

 

Ảnh: Minh Đức/TTXVN.

Kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 2020

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luôn chủ động quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương, biện pháp triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, tập trung vào 3 khâu đột phá, 7 chương trình trọng tâm và các giải pháp có tính chất tháo gỡ nút thắt, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi, sát với tình hình thực tiễn của tỉnh, do vậy đã đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành 13/15 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt bình quân 8,03%/năm, vượt mục tiêu Đại hội đưa ra (8%/năm). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng tỷ trọng trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng (năm 2019 tỷ trọng công nghiệp, xây dựng là 45%; dịch vụ 43,3%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 11,7%). Tổng sản phẩm GRDP theo giá hiện hành đạt 64.465 tỷ đồng, gấp 1,68 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 64,8 triệu đồng (khoảng 2.780 USD/người), gấp 1,57 lần so với năm 2015.

Sản xuất nông nghiệp được tập trung phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, tốc độ tăng giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân đạt 2,02%/năm, hoàn thành mục tiêu Đại hội: đã đánh giá và xếp hạng 24 sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh, tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân tăng 22,03%/năm, vượt mục tiêu Đại hội (16,0%/năm); hiện có 5/7 khu công nghiệp và 5/17 cụm công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy 100%.

Tổng thu ngân sách cả nhiệm kỳ đạt 58.841 tỷ đồng, gấp 3,6 lần nhiệm kỳ trước, riêng năm 2019 đạt 16.519 tỷ đồng, gấp 2,75 lần so với mục tiêu của Đại hội (6.000 tỷ đồng); năm 2020 dự kiến sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch HĐND tỉnh giao 14.450 tỷ đồng. Hoàn thành quy hoạch chung Khu Quần thể danh thắng Tràng An được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm căn cứ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Số lượt khách du lịch đến tham quan và doanh thu du lịch tăng lên, năm 2019 đón 7,65 triệu lượt khách, doanh thu đạt 3.600 tỷ đồng.

Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng đô thị được đầu tư phát triển nhanh; công tác xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả nổi bật, vượt cao so mục tiêu Nghị quyết Đại hội, có 106/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 91,4% tổng số xã); 3 huyện Hoa Lư, Yên Khánh, Gia Viễn đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 8 xã và 100 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo lần lượt giảm xuống dưới 2% và 3%. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân, chỉ tiêu y tế đạt và vượt mục tiêu Đại hội đề ra; cứ trên 1 vạn dân có 12,4 bác sỹ (mục tiêu 11 bác sỹ), có 40,1 giường bệnh (mục tiêu 28 giường bệnh); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92% dân số. Sự nghiệp giáo dục tiếp tục được thực hiện theo hướng toàn diện, với tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia vượt mục tiêu Đại hội; điểm trung bình các bài thi tốt nghiệp THPT quốc gia của tỉnh Ninh Bình liên tục xếp trong các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Ninh Bình là một trong những đơn vị đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành chính quy hóa lực lượng Công an xã. Công tác đối ngoại được quan tâm; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều giải pháp để lãnh đạo toàn diện, đồng bộ công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sau khi sắp xếp, cấp xã giảm được 978 người (37%), thôn, xóm, phố giảm được 4.228 người (34%); giảm 56 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 23 cấp trưởng, 36 cấp phó. Thực hiện nghiêm túc các mô hình và thí điểm các mô hình sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo toàn tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần hằng tháng, gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Chủ động sớm thành lập Ban Chỉ đạo ở cả cấp tỉnh, cấp huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách thường xuyên, tích cực, bài bản, chất lượng, hiệu quả. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng được quan tâm thường xuyên; đã thành lập thêm 30 tổ chức đảng tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, kết nạp được 498 đảng viên là công nhân, trong đó 12 đảng viên là chủ doanh nghiệp; từ năm 2018 nghiêm túc thực hiện việc phân công cấp ủy viên các cấp về dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư.

Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, kiên quyết, kịp thời, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, phát huy, tạo tiền đề cho sự ổn định, phát triển của tỉnh.

Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phương hướng chung

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết của toàn dân, khơi dậy ý chí, khát vọng, giá trị lịch sử, văn hóa, con người cố đô Hoa Lư; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững với công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, nông nghiệp hữu cơ, tiên tiến; tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xây dựng hệ thống đô thị thông minh, quy hoạch và phát triển kinh tế vùng ven biển. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế. Xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch phát triển của quốc gia; phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Hồng.

Về các chỉ tiêu chủ yếu (gồm 14 chỉ tiêu), cụ thể:

(1). Tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân 8,5%/năm.

(2). Cơ cấu kinh tế (GRDP theo giá hiện hành) đến năm 2025: công nghiệp – xây dựng 49,0%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 8,5%; dịch vụ 42,5%.

(3). GRDP bình quân đầu người giá hiện hành năm 2025 đạt 105 triệu đồng.

(4). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân đạt 25.500 tỷ đồng/năm.

(5). Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 19.000 tỷ đồng trở lên.

(6). Giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đến năm 2025 đạt 160 triệu đồng.

(7). Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 3.200 triệu USD.

(8). Đến năm 2025, số khách du lịch đạt 8,0 – 9,0 triệu lượt; doanh thu du lịch đạt 8.000 tỷ đồng trở lên.

(9). Đến năm 2025, tỷ lệ kiên cố hóa phòng học đạt 90%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học: mầm non 98%, tiểu học 83,7% (chuẩn mức độ 2), trung học cơ sở 97%, trung học phổ thông 80%.

(10). Đến năm 2025 có 13 bác sỹ, 41 giường bệnh trên 1 vạn dân; mức giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (thể thấp còi) bình quân hằng năm đạt 0,2%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm đạt 0,97%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Số con bình quân của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đạt mức từ 2,0 – 2,1 con.

(11). Trong nhiệm kỳ giảm 2/3 số hộ nghèo. Đến năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định mức dưới 2%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 70% – 72%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 28% – 32%; tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp còn khoảng 25%.

(12). Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Đến năm 2025 có 30% thôn, xóm đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 20% số xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

(13). Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt 30%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý hợp vệ sinh tại khu vực đô thị là 85%, tại khu vực nông thôn 60%; có 100% số khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

(14). Tiếp tục xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trọng tâm là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Số đảng viên kết nạp bình quân hằng năm đạt 1.600 đảng viên trở lên.

Về các khâu đột phá và các chương trình trọng tâm

– Xác định 3 khâu đột phá: (1) Kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tập trung thực hiện chuyển đổi số, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; (2) Tập trung đầu tư phát triển du lịch đồng bộ, hiệu quả, chất lượng; có chính sách thu hút các nhà đầu tư chiến lược cho phát triển du lịch; (3) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại; tập trung phát triển vùng ven biển, đô thị xanh, đô thị thông minh.

– Thực hiện 5 chương trình trọng tâm: (1) Tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu; (2) Tập trung cải cách hành chính, lấy phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp là mục tiêu; xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, đồng bộ trên các lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số, xã hội số gắn với bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; (3) Thu hút các nhà đầu tư chiến lược phát triển du lịch; hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, đô thị thông minh, xanh, hiện đại, phát triển vùng ven biển Kim Sơn; bảo tồn và phát huy giá trị di sản; xây dựng nông thôn mới tiên tiến; bảo vệ môi trường sinh thái; (4) Phát triển toàn diện văn hóa xã hội; coi trọng văn hóa cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh – thiết chế văn hóa, đầu tư cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học – công nghệ; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; (5) Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biển, biên giới biển của tỉnh.

Về nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu

Thứ nhất, về phát triển kinh tế:

Phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại trên cơ sở cơ cấu lại ngành công nghiệp với yêu cầu công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, tăng giá trị sản phẩm và đóng góp ngân sách lớn. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp, xây dựng đạt 11,3%/năm; trong đó, riêng ngành Công nghiệp tăng bình quân 13,4%/năm; đẩy mạnh thu hút đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

– Phát triển mạnh ngành dịch vụ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch phát triển. Phấn đấu đến năm 2025, đón từ 8-9 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch đạt 8.000 tỷ đồng trở lên; kim ngạch xuất khẩu đạt 3.200 triệu USD. Tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ đạt 8,5%/năm.

– Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo hướng tiên tiến, kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch: phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành Nông nghiệp đạt 1,7%/năm. Đến năm 2023, tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tập trung xây dựng nông thôn mới tiến tiến, kiểu mẫu.

– Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả về thu, chi ngân sách.

– Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị thông minh, xanh và hiện đại, đô thị kiểu mẫu; xây dựng đô thị thành phố Ninh Bình là đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

– Tăng cường hiệu lực, tạo chuyển biến trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu.

Thứ hai, về lĩnh vực văn hóa – xã hội:

Phát triển văn hóa, thể dục – thể thao, thông tin truyền thông, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát triển toàn diện giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, gắn hoạt động khoa học công nghệ với sản xuất, kinh doanh; quan tâm thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giảm nghèo, chú trọng công tác giải quyết việc làm.

Thứ ba, về quốc phòng – an ninh, đối ngoại:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội; tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại của Đảng với ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân.

Thứ tư, về công tác xây dựng Đảng:

Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tiếp tục xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảngtăng cường công tác nội chính, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận.

Thứ năm, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và hội quần chúng; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân.

Thứ sáu, xây dựng chính quyền trong sạch, đổi mới, sáng tạo: Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII đã được xây dựng bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo Nghị quyết Đại hội, dự thảo báo cáo chính trị; tập trung vào các giải pháp, biện pháp chủ yếu mang tính khả thi cao để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Nghị quyết Đại hội. Tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Tài liệu tham khảo:
1. Báo cáo số 505-BC/TƯ ngày 06/8/2020 của Tỉnh uỷ Ninh Bình về dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 –2025.
ThS. Hoàng Thị Hoài Hương
Học viện Hành chính Quốc gia