Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN
HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

Trong 5 năm qua, ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đã tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ Nội vụ và UBND tỉnh giao; đã tích cực, chủ động trong đề xuất, tham mưu cho tỉnh và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều chính sách mới, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý cán bộ, công chức, viên chức; sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức như đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thi đua khen thưởng… được xây dựng, ban hành kịp thời, triển khai có hiệu quả trong thực tiễn. Trong 5 năm (2016 – 2020), Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đã đạt được một số kết quả sau:

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, như: giảm 53 phòng chuyên môn và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, đạt 34,1%; giảm 02 chi cục, đạt 14,28%; giảm 27 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ban, ngành, đạt 22,4%; sắp xếp 51 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 26 đơn vị hành chính cấp xã, đạt 11,5%; sắp xếp 878 thôn, tổ dân phố, giảm 464 thôn, tổ dân phố, đạt 20,1%. Tính đến năm 2020, đã thực hiện giao giảm được 207 biên chế công chức, giảm 1.664 người làm việc so với năm 2015; thực hiện tinh giản biên chế 2.366 người, với kinh phí thực hiện trên 232 tỷ đồng; giảm 990 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, đạt 29,2%; giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân hưởng phụ cấp và hỗ trợ hằng tháng từ ngân sách nhà nước 17.096 người, đạt 75,49%.

Làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh cụ thể hóa các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với điều kiện, đặc điểm và tình hình thực tế của địa phương. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng hơn 126.500 chỉ tiêu đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện chính sách thu hút giai đoạn 2015 – 2020, đã tham mưu thu hút được 34 người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh; thực hiện chính sách thu hút, khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng với tổng kinh phí thực hiện trên 20 tỷ đồng.

Kết quả công tác cải cách hành chính của tỉnh Lạng Sơn không ngừng được cải thiện, nâng cao. Cụ thể năm 2017, chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh xếp thứ 27/63 và năm 2018 là 26/63 tỉnh, thành phố, tăng 26 bậc so với năm 2016. Năm 2018 là một trong hai tỉnh dẫn đầu cả nước về chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Trong năm 2018, đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, theo đó, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết của sở, ngành được tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm. Hằng năm, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trả đúng và sớm hạn đạt trên 99%.

Đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Phối hợp với các cơ quan chức năng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác vận động chức sắc, tín đồ chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Nhờ đó, tình hình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh diễn ra cơ bản ổn định, không để phát sinh các vụ việc, điểm nóng, phức tạp.

Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Kết quả, khen thưởng cấp tỉnh: 8.889 tập thể, tăng 24,29%; khen thưởng cấp nhà nước: 373 tập thể, cá nhân, tăng 27,94%. Phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm chính trị từng cấp, từng ngành; các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước với các chủ đề, hình thức phong phú, đa dạng, nội dung thi đua được cụ thể hóa trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, công tác thanh niên, địa giới hành chính, thực hiện quy chế dân chủ… tiếp tục được quan tâm và có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tập trung lãnh đạo cơ quan hoàn thành và hoàn thành tốt các kế hoạch, chương trình công tác năm và nhiệm vụ đột xuất được Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành; kịp thời tham mưu triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.