Hội thảo khoa học: “Đổi mới hệ thống chính trị trong bối cảnh hiện nay”

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng 07/10/2020 tại Hà Nội, Khoa Nhà nước Pháp luật và Lý luận cơ sở đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Đổi mới hệ thống chính trị trong bối cảnh hiện nay”. PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh – Trưởng Khoa chủ trì hội thảo.

 

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh phát biểu đề dẫn tại hội thảo

Tham dự hội thảo, về phía khách mời, có GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển – nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; đồng chí Trần Xuân Hiền – Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ; đồng chí Tạ Tấn – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ; TS. Tạ Văn Sỹ – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài Học viện cùng cán bộ, giảng viên của khoa Nhà nước Pháp luật và Lý luận cơ sở.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh nêu rõ yêu cầu cấp thiết đổi mới hệ thống chính trị trong bối cảnh hiện nay; đồng thời, mong tại Hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý thảo luận về các nội dung: xác định quan niệm khoa học về Hệ thống chính trị để làm cơ sở cho công tác giảng dạy, tuyên truyền và thiết kế chính sách, giải pháp đổi mới hệ thống chính trị của nước ta; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng gắn liền với đổi mới công tác tổ chức, công tác cán bộ; phân biệt và phân định rõ mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước trong điều kiện ở Việt Nam hiện nay. Đổi mới Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội đáp ứng nhu cầu giám sát, phản biện nhằm phát huy vai trò của Nhân dân và các tổ chức đoàn thể chính trị đối với tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan Nhà nước.

GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển phát biểu tại hội thảo

Tham gia thảo luận, GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển đã đưa ra những quan điểm về Hệ thống chính trị với khẳng định rằng, hệ thống chính trị ra đời từ trước khi xuất hiện Nhà nước, là rường cột của thể chế xã hội. Theo đó, để đổi mới hệ thống chính trị trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền đòi hỏi phải có sự phân định chức năng rành mạch trong quan hệ tương hỗ giữa các tổ chức và với quần chúng nhân dân; đổi mới tổ chức và hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cũng như nhận thức của Nhân dân về quyền và trách nhiệm của Nhân dân trong nhà nước pháp quyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các tổ chức…

TS. Tạ Văn Sỹ phát biểu tại hội thảo

TS. Tạ Văn Sỹ chia sẻ những kiến thức, thực tế về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với vai trò vô cùng quan trọng trong tổ chức, hoạt động cũng như những đặc thù của Mặt trận trong hệ thống chính trị. Với vai trò của mình, Mặt trận tổ quốc đã và đang thực hiện tốt chức năng xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân trong tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước.

PGS.TS. Lê Thị Hương phát biểu tại hội thảo

PGS.TS. Lê Thị Hương đã trình bày quan điểm về đổi mới mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước trong bối cảnh Việt Nam hiện nay với những định hướng cụ thể: đổi mới mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước trên cơ sở phân định rạch ròi vai trò lãnh đạo của Đảng với chức năng quản lý của Nhà nước và bảo đảm dân chủ, bao gồm cả phát huy dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy Đảng và Nhà nước…

Tại hội thảo, các đại biểu là các nhà quản lý của các bộ, ngành, địa phương đã có các ý kiến về thực tiễn công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đời sống – xã hội; những thuận lợi, khó khăn và giải pháp để giúp hoạt động quản lý nhà nước được hiệu quả hơn.

Phát biểu bế mạc, PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh cảm ơn các nhà khoa học, nhà quản lý đã có các ý kiến đóng góp để hội thảo thành công. Khoa Nhà nước Pháp luật và Lý luận cơ sở sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tham luận, coi đây là những luận cứ khoa học và thực tiễn để phục vụ cho hoạt động giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học và hoạt động tư vấn chính sách quản lý nhà nước của khoa nói riêng và Học viện Hành chính Quốc gia nói chung.

Tin, ảnh: Xuân Phú