Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên