Hội thảo khoa học: “Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030”

(Quanlynhanuoc.vn) – Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, cải cách hành chính nhà nước luôn là một chủ trương nhất quán của Đảng, là điều kiện tiên quyết, yếu tố bảo đảm cho sự thành công và phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Để tổng kết cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 và định hướng giai đoạn 2021 – 2030, sáng 27/11/2020 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 và định hướng giai đoạn 2021 – 2030”.
Toàn cảnh Hội thảo

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Khu vực phía Bắc; các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học; đại diện lãnh đạo các vụ, ban tổ chức cán bộ các bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các Sở Nội vụ, Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ các tỉnh phía Bắc; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ. Học viện Hành chính Quốc gia có, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện dự Hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, cải cách hành chính (CCHC) nhà nước luôn là một chủ trương nhất quán của Đảng, là điều kiện tiên quyết, yếu tố bảo đảm cho sự thành công phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Đảng ta đã xác định, CCHC là một trong ba khâu đột phá nhằm phát triển đất nước giai đoạn 2011-2020. Và, Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 được Chính phủ ban hành là một trong những giải pháp tổng thể, toàn diện để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020.

Trong quá trình triển khai Chương trình tổng thể, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đã được triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, tốc độ CCHC còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đề ra, do đó, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội thảo lần này nhằm bổ sung luận cứ khoa học, thực tiễn để hoàn thiện Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Để Hội thảo đạt được kết quả cao, Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình triển khai. Phân tích, nhận định và đánh giá chuyên sâu một số nội dung CCHC như: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Làm rõ những bài học kinh nghiệm trong triển khai CCHC trong giai đoạn vừa qua; đồng thời, đề xuất những nội dung chính của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam và xu hướng của quốc tế.

Ông Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ báo cáo tóm tắt Tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030

Ông Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ báo cáo tóm tắt Tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030, theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thường xuyên, liên tục, tạo sức lan tỏa, có tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến nhận thức và hành động của các cơ quan nhà nước nói chung và cơ quan hành chính nhà nước nói riêng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hiệu quả, đạt kết quả tích cực; việc tổ chức triển khai, theo dõi, đánh giá, xếp loại công tác CCHC, công bố kết quả Chỉ số CCHC; khảo sát, đo lường, xác định Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (chỉ số SIPAS)… là những nét nổi bật trong chỉ đạo, điều hành CCHC giai đoạn 2011-2020.

Thể chế của nền hành chính, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thể chế về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân được hoàn thiện, củng cố và được triển khai có hiệu quả trên thực tế. Nền hành chính đã có bước chuyển biến theo hướng dân chủ, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, xã hội và sự phát triển đất nước.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều nhiệm vụ quan trọng, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận…

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ: tuy nền hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực trong các hoạt động nhưng tốc độ cải cách còn chậm, cải cách thể chế còn hạn chế bất cập; cải cách thủ tục hành chính chưa là động lực mạnh mẽ cho cải thiện môi trường kinh doanh, chất lượng cán bộ, công chức chưa đồng đều…

Trong giai đoạn 2021-2030, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ xác định mục tiêu: đẩy mạnh CCHC nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, thông suốt và hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã nhận được 18 báo cáo chuyên đề được gửi đến từ các bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo… và 28 tham luận của các tổ chức, cá nhân.

TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng đối với phần hạn chế của mỗi nội dung CCHC, cần nêu rõ hơn, cụ thể hơn làm cơ sở cho đề xuất những nội dung CCHC nhà nước ở giai đoạn sau

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, dự thảo Báo cáo đã được chuẩn bị khá công phu, đầy đủ và toàn diện trên các mặt, từ tình hình triển khai đến đánh giá việc thực hiện các nội dung CCHC với những kết quả chủ yếu đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; những bài học kinh nghiệm trong triển khai CCHC và định hướng CCHC giai đoạn 2021-2030. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến Dĩnh đề nghị, cần đánh giá sâu và kỹ hơn kết quả thực hiện các nội dung theo Chương trình tổng thể, không chỉ dừng ở việc liệt kê những công việc đã làm mà cần phải phân tích, đánh giá kết quả và sự tác động của những công việc đã làm; đối với phần hạn chế của mỗi nội dung CCHC, cần nêu rõ hơn, cụ thể hơn làm cơ sở cho đề xuất những nội dung CCHC nhà nước ở giai đoạn sau.

PSG.TS. Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng CCHC cần phải đồng bộ với cải cách lập pháp, cải cách tư pháp và cải cách, đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam

PSG.TS. Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, kết quả CCHC thời gian qua là không thể phủ nhận, tuy nhiên, thông qua kết quả đó cần phải có nhiều đổi mới trong giai đoạn sau. Kết quả CCHC nhà nước là cơ sở, là điều kiện tiên quyết để kiến tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Vì vậy, CCHC cần phải đồng bộ với cải cách lập pháp, cải cách tư pháp và cải cách, đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam.

TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho rằng, kết quả CCHC thời gian qua là cơ sở, là điểm nhấn để phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng quan điểm với PGS.TS Văn Tất Thu, TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho rằng, kết quả CCHC thời gian qua là cơ sở, là điểm nhấn để phát triển kinh tế – xã hội, đúng với lộ trình của một quốc gia đang chuyển đổi, đang phát triển. Về giải pháp trong dự thảo định hướng CCHC giai đoạn 2021-2030, TS. Thang Văn Phúc cho rằng, trước hết cần đổi mới vai trò lãnh đạo của Đảng, tiếp sau là xây dựng một hệ thống hành pháp lý mạnh, bên cạnh đó là sự minh bạch thông tin. Đồng thời, cần bổ sung một đề án hoặc chương trình quốc gia về phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn phát biểu tại Hội thảo

Chia sẻ kinh nghiệm trong việc hiện đại hóa hành chính, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Lê Hùng Sơn cho rằng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định phải CCHC, nếu không tự thân cải cách thì bộ máy và đội ngũ công chức không đảm đương được nhiệm vụ. Và quan trọng nhất phải ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình nhiệm vụ; đồng thời, phải quản lý được việc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới ngoài việc phân cấp, ủy quyền. Ông Lê Hùng Sơn nhấn mạnh, kinh nghiệm là cải cách ngay trong nội bộ và cải cách mối quan hệ giữa các cấp bảo hiểm xã hội với nhau. Đồng thời, đề xuất Chính phủ cần có quy hoạch xây dựng các cơ sở dữ liệu, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khoa học.

Ông Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự – hành chính, Bộ Tư pháp cho rằng, một trong những yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng thể chế trong giai đoạn 2011-2020 là cụ thể hóa các nội dung và tinh thần của Hiến pháp năm 2013

Về nội dung cải cách thể chế, ông Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự – hành chính, Bộ Tư pháp cho rằng, một trong những yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng thể chế trong giai đoạn 2011-2020 là cụ thể hóa các nội dung và tinh thần của Hiến pháp năm 2013, gắn kết với việc thực hiện chủ trương hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… được xác định tại các nghị quyết của Đảng. Do đó, cần tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về pháp luật để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ quản lý nhà nước.

TS. Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) phát biểu tại Hội thảo

Về cải cách thủ tục hành chính, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ cho rằng, CCHC giai đoạn 2011-2020 đã thu được nhiều kết quả, thể hiện qua các con số, đặc biệt là về tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế, hệ thống pháp luật được đồng bộ hơn, tạo sức mạnh và điều kiện để phát triển kinh tế – xã hội. Những kết quả này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trong các bảng xếp hạng thế giới.Tuy nhiên, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trên một số lĩnh vực vẫn còn chồng chéo, rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, thậm chí “cài cắm”, “biến tướng”, phát sinh thêm. Do đó, trong giai đoạn tới, cần chuyển trọng tâm từ xây dựng thể chế sang hoàn thiện thể chế, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn kết với xây dựng Chính phủ điện tử.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học cũng đã trao đổi, thảo luận, làm rõ nhiều vấn đề trong quá trình thực hiện CCHC tại các bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt, các đại biểu đã nêu bật được các bài học kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều nội dung thiết thực, cụ thể cho giai đoạn 2021-2030.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu tổng kết Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa trân trọng ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham luận, góp ý rất tâm huyết, có cơ sở khoa học và thực tiễn, có giá trị tham khảo sâu sắc của các chuyên gia, các nhà khoa học. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đề nghị Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện Báo cáo tổng kết để tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có những quyết sách thực hiện CCHC hiệu quả trong giai đoạn 2021-2030.

Hoàng Trang