Tỉnh Điện Biên thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia

Tỉnh Điện Biên thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn  2016 – 2020

Điện Biên là tỉnh miền núi biên­ giới phía Tây Bắc, là tỉnh duy nhất có chung đường biên giới dài hơn 455 km với 2 quốc gia Lào và Trung Quốc. Điều kiện thiên nhiên và địa hình của tỉnh Điện Biên không thuận lợi, trình độ dân trí nhìn chung còn thấp, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia của Trung ương, các chính sách ưu đãi được dành cho tỉnh Điện Biên. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ và Nhân dân Điện Biên đoàn kết vượt lên khó khăn đưa kinh tế – xã hội phát triển, an ninh – quốc phòng được giữ vững, đặc biệt, tỉnh Điện biên đã làm tốt công tác giảm nghèo giai đoạn 2016- 2020. Nếu như số hộ nghèo năm 2015 chiếm tỷ lệ 48,14% thì sau 5 năm xuống còn 33,05% đầu năm 2020, giảm 15,09% tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2015.

Kết quả ghi nhận trong công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 của Điện Biên

Về huy động nguồn lực

Trong giai đoạn 2016 – 2020, tổng nguồn vốn thực hiện được 2.345.984 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 2.212.058 triệu đồng, vốn ngân sách địa phương 52.075 triệu đồng, vốn viện trợ Chính phủ Ailen 78.045 triệu đồng; vốn huy động 3.806 triệu đồng. Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương, tỉnh đã ban hành các văn bản quy định cụ thể các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các huyện nghèo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đồng thời, với việc triển khai thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn, tỉnh Điện Biên còn làm tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Tỉnh đã chỉ đạo các ban, ngành phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, giám sát làm tốt chức năng, nhiệm vụ; chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan chuyên môn cấp huyện trong toàn tỉnh chủ động tổ chức các cuộc kiểm tra độc lập, kiểm tra liên ngành, thanh  tra việc thực hiện chính sách tại các địa phương, từ đó kịp thời phòng, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế và đề ra giải pháp tháo gỡ tạo điều kiện thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh

Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên: Đến nay, tỉnh có 43.048 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 33,05%, giảm 15,09% tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2015, đạt 99,66% mục tiêu đến năm 2020. Ước đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo 29,93% tỷ lệ ước đạt 120,27% mục tiêu đến năm 2020.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 6,83% đạt chỉ tiêu của kế hoạch. Ước cuối năm 2020, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 38,25 triệu đồng/người/năm (tương đương 1.732,2 USD/người/năm), đạt mục tiêu kế hoạch.

Đến nay, toàn tỉnh có 129/129 xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã, đạt 100%, trong đó có 121/129 xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã, đạt 93,8% chỉ tiêu của kế hoạch đến năm 2020 (chưa đạt chỉ tiêu của kế hoạch); tỷ lệ đường huyện được cứng hóa đạt 77,85%; tỷ lệ đường cấp xã được cứng hóa đạt 49,76%; tỷ lệ đường thôn bản có trục giao thông được cứng hóa là 41,85%.

Toàn tỉnh có 129/129 xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia, đạt 100% số xã và mục tiêu của Nghị quyết đến năm 2020, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện đạt 90,03% (chưa đạt mục tiêu của kế hoạch).

Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2019 – 2020, đạt 99,5% đạt chỉ tiêu kế hoạch; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS năm 2019 – 2020 đạt 99,9%, đạt chỉ tiêu kế hoạch; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 95%; số trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 67,7% đạt chỉ tiêu kế hoạch.

Bình quân có 12,54 bác sỹ/vạn dân đạt chỉ tiêu của kế hoạch (chỉ tiêu của kế hoạch 11 bác sỹ/vạn dân); tỷ lệ trẻ em 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 95% năm 2020 (chỉ tiêu của kế hoạch 94%); tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể cân nặng/tuổi) năm 2020 còn 15,9% chưa đạt chỉ tiêu của kế hoạch (chỉ tiêu của kế hoạch xuống còn 10%); tỷ lệ số xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2020 là 86% đạt mục tiêu của kế hoạch (mục tiêu của kế hoạch là 80%). Tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh 62,7% chưa đạt chỉ tiêu của kế hoạch (chỉ tiêu của kế hoạch 75%);

Đến nay, toàn tỉnh có 33 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới chiếm tỷ lệ 28,69% tổng số xã và đạt 95,63% theo kế hoạch (19 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 14 xã đạt từ 15-18 tiêu chí). Dự tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có có 43 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới chiếm tỷ lệ 37,39% tổng số xã và đạt 124,63% theo kế hoạch (21 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 22 xã đạt từ 15-18 tiêu chí).

Quyết tâm thực hiện tốt chương trình giảm nghèo giai đoạn 2020 2025

Phát huy thành tích của giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Điện Biên đã đề ra mục tiêu cụ thể cùng giải pháp thực hiện với lộ trình cho từng thời điểm, được thể hiện chi tiết như sau: mức tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 – 2025 đạt khoảng 7,35%; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2016 -2020 giảm từ 29,93% đầu năm 2021 xuống còn dưới 16% năm 2025.

Nhìn chung, tỉnh Điện Biên đã làm tốt công tác giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2016 – 2020. Có được kết quả đó là cả một sự vào cuộc toàn diện của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân tỉnh Điện Biên. Với kinh nghiệm và thành tích trong giai đoạn 2016 – 2020 sẽ là điều kiện thuận lợi cho tỉnh Điện Biên ghi tiếp thành tích mới trong công tác giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2021 – 2025, góp phần đưa Điện Biên ngày càng phát triển, xóa dần khoảng cách giữa đồng bằng và miền núi, đưa chất lượng cuộc sống của người dân tỉnh Điện Biên ngày càng được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần, xây dựng Điện Biên vững mạnh, toàn diện.