Từ thực tiễn tuyển dụng công chức ở tỉnh An Giang những năm qua

(Quanlynhanuoc.vn) –  Công tác cán bộ gồm nhiều khâu: tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, đánh giá, sử dụng và chính sách cán bộ (trong đó khâu tuyển chọn cán bộ là khâu đầu tiên và quan trọng). Chính vì vậy, những năm qua, tỉnh An Giang đã đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, nhất là công tác tuyển dụng công chức để từ đó có được đội ngũ công chức chất lượng cao phục vụ cho công tác và vị trí việc làm.

 

Toàn cảnh Khu du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (Ảnh Lương Bá Thịnh).

1. Từ năm 2016 đến nay, Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên tổ chức tuyển dụng công chức nhằm bổ sung nhân sự cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và thông qua hình thức thi tuyển để lựa chọn những người có phẩm chất tốt, có trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Theo sự thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Nội vụ thì nội dung hình thức thi tuyển công chức cũng có sự thay đổi lớn, chuyển biến tích cực hơn. Tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thì nội dung thi và hình thức thi đã có sự thay đổi đáng kể so với quy định của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, như tổ chức kỳ thi tuyển công chức được thực hiện qua 2 vòng thi: vòng 1 – chỉ thi hình thức trắc nghiệm và khuyến khích thi trên máy tính; vòng 2 – có thể thực hiện thi viết hoặc thi phỏng vấn; chuyển từ hình thức thi viết nghiêng về lý thuyết sang hình thức trắc nghiệm kiến thức, kỹ năng…

Với những quy định nêu trên, từ năm 2016 đến nay, Sở Nội vụ An Giang đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 4 kỳ thi, tuyển công chức và kết quả đã tuyển dụng được 420 công chức/703 chỉ tiêu/4.998 thí sinh đăng ký dự tuyển. Qua số liệu thí sinh đăng ký dự tuyển cho thấy tỷ lệ cạnh tranh rất cao. Bên cạnh đó, cũng đã tuyển dụng được hơn 20 công chức trình độ thạc sỹ phù hợp nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị 1.

Trong quá trình tổ chức các kỳ thi, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được thực hiện tốt, nhịp nhàng; công tác bảo mật của kỳ thi được thực hiện nghiêm túc, có sự giám sát của Ban Giám sát, Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ – Công an tỉnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu của kỳ thi tuyển công chức cũng được thực hiện thường xuyên (chấm trắc nghiệm bằng máy; thi trắc nghiệm trên máy tính,…) nhằm bảo đảm tính an toàn, bảo mật, khách quan, công bằng đối với tất cả thí sinh.

Nhìn chung, công tác tuyển dụng công chức ở tỉnh An Giang được tham mưu thực hiện bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật, bảo đảm tính cạnh tranh, cơ bản tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo vị trí việc làm, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển dụng được đẩy mạnh thực hiện.

2. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyển dụng công chức thời gian qua cũng đã bộc lộ những khó khăn, vướng mắc sau:

Một là, việc tuyển dụng chưa gắn với quy hoạch nguồn nhân lực, chưa dựa trên nhu cầu thật sự của cơ quan chuyên môn theo nguyên tắc “việc cần người”. Cơ quan đăng ký nhu cầu tuyển dụng còn chủ quan, cảm tính hoặc do nhu cầu công việc phải kịp thời bổ sung công chức cho bộ phận chuyên môn, nên một vài cơ quan đã tiến hành hợp đồng lao động nhưng trình độ chuyên môn lại chưa phù hợp với VTVL.

Hai là, quy định về tuyển dụng công chức nặng về hình thức, chú trọng nhiều về bằng cấp, cụ thể: các trường hợp tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài được miễn thi môn ngoại ngữ nhưng trong thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển vẫn yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ.

Ba là, việc thực hiện chế độ tập sự đối với người trúng tuyển chưa linh hoạt, người trúng tuyển ở vị trí nào thì phải tập sự đúng vị trí và đơn vị trúng tuyển không được điều động công chức cùng một VTVL ở các đơn vị khác nhau trong thời gian tập sự.

Bốn là, đối với việc tuyển dụng công chức được thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh theo VTVL của từng cơ quan, nên có một số trường hợp thí sinh đạt điểm rất cao nhưng không trúng tuyển, trong khi đó không thể chuyển sang xét ở VTVL cùng chuyên môn, nghiệp vụ ở cơ quan khác.

Năm là, việc thẩm định văn bằng chứng chỉ sau thi tuyển cũng khá khó khăn, nhất là đối với chứng chỉ ngoại ngữ, tin học do nhiều trung tâm không còn tồn tại để xác minh.

Sáu là, nội dung thi và đề thi có cấu trúc mang tính lý thuyết nhiều hơn so với tính vận dụng thực tiễn, do đó, số thí sinh trúng tuyển chưa đáp ứng theo yêu cầu VTVL.

3. Để công tác tuyển dụng công chức trong thời gian tới tốt hơn, bảo đảm tuyển dụng “đúng người, đúng việc”, các nội dung liên quan đến quy định về tuyển dụng công chức cần được tập trung như sau:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở tổ chức tuyển dụng.

Chú trọng hoàn thiện bản mô tả công việc, xác định cơ cấu công chức, xác định khung năng lực theo từng vị trí việc làm (phải xác định rõ chuyên ngành đào tạo nào là phù hợp với VTVL để làm cơ sở thực hiện tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức).

Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu của quá trình tuyển dụng.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển dụng công chức góp phần tiết kiệm thời gian tổ chức kỳ thi, giảm chi phí, đơn giản hóa nhiều thủ tục, hồ sơ, giấy tờ trong hoạt động tuyển dụng; đồng thời, bảo đảm tăng cường nguyên tắc công khai, khách quan và minh bạch trong tuyển dụng.

Ứng dụng công nghệ thông tin được thể hiện thông qua: nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tuyến; thi tuyển hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính; lưu trữ kết quả thi; thông báo kết quả qua email, tin nhắn điện thoại,…

Thứ ba, xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi tuyển công chức cấp quốc gia.

Để tiết kiệm kinh phí tổ chức các kỳ thi tuyển công chức, bảo đảm mặt bằng chung về chất lượng công chức được tuyển dụng, cần phải có hệ thống ngân hàng câu hỏi các môn thi trắc nghiệm, hướng đến hệ thống ngân hàng câu hỏi ở vòng 2 chuyển giao cho tỉnh thực hiện. Đây cũng là nội dung cần thiết để thực hiện chủ trương kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện nghị định, thông tư quy định về tuyển dụng công chức theo tinh thần Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019, theo đúng Nghị định số 62/2020/NĐ-CP. Đặc biệt, quy chế thi tuyển cần quy định cụ thể, rõ ràng để thuận lợi trong việc tổ chức thực hiệnr

Chú thích:
1. Sở Nội vụ tỉnh An Giang. Báo cáo kết quả thi công chức các năm 2016, 2017, 2018, 2019.
Tài liệu tham khảo:
1. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Quyết định số 2018/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh An Giang.
3. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Huỳnh Quang Thanh Trúc
Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang