Thành công của đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 là nền tảng phát triển đất nước  

(Quanlynhanuoc.vn) – Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 100% đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp, đúng tiến độ, bảo đảm đúng quy định, chất lượng theo yêu cầu.

 

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII tập trung thảo luận, xem xét, quyết định nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp

Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra vào trung tuần tháng 9 và tháng 10/2020 trong bối cảnh đất nước đạt được kết quả phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; toàn Đảng đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; các địa phương, cơ quan, đơn vị đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 – 2020; cả nước đang quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống đại dịch COVID-19; đồng thời, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đối ngoại quan trọng của đất nước.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Trung ương, Bộ Chính trị đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 và Kết luận số 75-KL/TW ngày 30/5/2020 và các quy định, hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có 3 bài viết quan trọng về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhất là về chuẩn bị văn kiện và nhân sự. Ban Bí thư đã tổ chức 12 đoàn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương. Bộ Chính trị xây dựng kế hoạch làm việc với 67/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương để chỉ đạo, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự đại hội đảng bộ; phân công các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham dự, theo dõi và chỉ đạo đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Các ban đảng, cơ quan ở Trung ương tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Cấp ủy trực thuộc Trung ương đã quán triệt sâu sắc toàn diện, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương; chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản để triển khai thực hiện; thành lập các tiểu ban và phân công cụ thể cho tập thể, cá nhân các công việc chuẩn bị đại hội.

Công tác chuẩn bị

Các dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Các cấp ủy đã coi trọng tổng kết thực tiễn; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tranh thủ được nhiều ý kiến của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, góp ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội. Điểm nhấn và mới trong các dự thảo văn kiện nhiệm kỳ này là các đảng bộ đã tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, chú trọng nhiều hơn công tác xây dựng Đảng; lựa chọn khâu đột phá để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045; một số báo cáo kiểm điểm đã nêu cao tính tự phê bình và phê bình, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã thực hiện việc nêu gương, chủ động nhận trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm của đảng bộ. Các dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết được chuẩn bị chu đáo; bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025 được nêu trong Báo cáo Chính trị; đề ra các nhiệm vụ, đề án cụ thể để tổ chức thực hiện.

Công tác nhân sự được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ và các cấp ủy quan tâm chuẩn bị ngay từ đầu nhiệm kỳ gắn với việc xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII). Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm từng bước đổi mới đồng bộ, tổng thể, toàn diện, liên tục các khâu trong công tác cán bộ; thực hiện điều động, luân chuyển, đào tạo cán bộ trong quy hoạch để chuẩn bị nhân sự chủ chốt một số tỉnh ủy, thành ủy kết hợp với việc xây dựng phương án bố trí, sắp xếp đối với cán bộ diện Trung ương quản lý không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc các khâu trong công tác cán bộ; thực hiện đúng quy trình 5 bước; đồng thời, kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý những sai sót, vi phạm về công tác cán bộ, nhất là những nơi còn đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội. Đề án nhân sự chuẩn bị bảo đảm số lượng ban chấp hành, giảm khoảng 5% so với nhiệm kỳ trước; tiêu chuẩn phù hợp với quy định chung; số dư 10 – 15%; bảo đảm cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa phương, dân tộc; các tỷ lệ như cán bộ nữ, cán bộ trẻ, dân tộc thiểu số và tỷ lệ đổi mới cơ bản được đề ra theo đúng yêu cầu quy định.

Công tác tuyên truyền được tiến hành với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tạo không khí phấn khởi, tự hào, nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội đối với ngày hội của địa phương. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đại hội được triển khai nghiêm túc với phương châm an toàn, tiết kiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19.

Công tác tổ chức đại hội

Tính đến hết ngày 29/10/2020, có 67/67 đảng bộ đã hoàn thành đại hội theo đúng tiến độ yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW; 2 đảng bộ đã điều chỉnh thời gian tổ chức đại hội để tập trung phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Các đại hội hầu hết diễn ra trong 2,5 – 3 ngày; tiến hành đủ 4 nội dung; riêng Đại hội Đảng bộ Quân đội và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương tiến hành 3 nội dung theo quy định.

Công tác tổ chức, điều hành đại hội được thực hiện nghiêm túc, trang trọng, đúng quy định, bảo đảm chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả. Chương trình đại hội được xây dựng chi tiết, có phân công, phân nhiệm rõ ràng, khoa học. Các đại biểu tham dự đại hội thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, tạo không khí trang nghiêm, dân chủ, đoàn kết, thống nhất. Tại nhiều đại hội, đã thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, phát động ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra.

Việc thảo luận, góp ý và thông qua các văn kiện tại đại hội được thực hiện nghiêm túc, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất. Nhiều đảng bộ đã đầu tư xây dựng phim tư liệu, slide trình chiếu, thuyết minh sinh động cho Báo cáo Chính trị, tham luận đại hội. Gần 1.400 ý kiến phát biểu, tham luận tại đại hội và các tổ thảo luận, trong đó có nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, phân tích làm sâu sắc hơn những chuyển biến tích cực của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ qua, nhất là công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện suy thoái; tập trung thảo luận kỹ lưỡng về các quan điểm mới, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn, chỉ tiêu phấn đấu và những vấn đề mới, khó, những nhiệm vụ mang tính đột phá gắn với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị.

Việc bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng với kết quả bầu cử số lượng ban chấp hành, ban thường vụ giảm theo quy định nhưng vẫn bảo đảm cơ cấu, chất lượng nâng cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ trực thuộc Trung ương

Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương thật sự là sự kiện chính trị quan trọng của các địa phương, cơ quan, đơn vị, đã tạo được khí thế mới, vận hội mới và nội bộ đoàn kết hơn, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Kết quả đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương cho thấy, chất lượng nhân sự được nâng lên rõ rệt; bí thư cấp ủy là nữ, không là người địa phương tăng nhiều so với nhiệm kỳ trước. Công tác chuẩn bị văn kiện được tiến hành công phu, kỹ lưỡng; chất lượng văn kiện được nâng lên, nhất là việc xác định tầm nhìn và các nhiệm vụ đột phá. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn được chú trọng triển khai đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời, bám sát thực tế. Các đại hội đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận văn kiện. Việc gợi ý thảo luận được chú trọng, không khí thảo luận ở nhiều đại hội sôi nổi, thẳng thắn, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên.

Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch nên nhận được sự thống nhất cao. Kết quả bầu cử cơ bản tập trung, bầu đúng, trúng theo đề án nhân sự. Tỷ lệ phiếu trúng cử các chức danh chủ chốt cao, nhiều đồng chí đạt 100%. Số lượng bí thư cấp ủy là nữ, bí thư không phải là người địa phương tăng nhiều so với nhiệm kỳ trước.

Kết quả cụ thể, cơ cấu cấp ủy nữ là 523 đồng chí (15,71%), cao hơn nhiệm kỳ trước 2,69%; có 34 đảng bộ đạt tỷ lệ từ 15% trở lên, trong đó cao nhất là Tuyên Quang (29,17%). Ủy viên ban thường vụ là nữ, có 123 đồng chí, đạt tỷ lệ 12,91%, cao hơn nhiệm kỳ trước 2,37%; có 20 đảng bộ đạt tỷ lệ từ 15% trở lên, trong đó cao nhất là Bình Phước (40%). Bí thư cấp ủy nữ là 9 đồng chí, đạt tỷ lệ 13,85% (nhiệm kỳ trước là 3 đồng chí).

Cơ cấu cấp ủy viên người dân tộc thiểu số là 389 đồng chí, đạt tỷ lệ 11,68%, cao hơn nhiệm kỳ trước 0,72%, trong đó, cao nhất là Cao Bằng (75,5%). Ủy viên Ban thường vụ người dân tộc thiểu số là 113 đồng chí, đạt tỷ lệ 11,86%, cao hơn nhiệm kỳ trước 0,51%, trong đó cao nhất là Cao Bằng (80%). Bí thư cấp ủy người dân tộc thiểu số là 6 đồng chí, đạt tỷ lệ 9,23%, cao hơn nhiệm kỳ trước 1,54%.

Về trình độ, cấp ủy có trình độ thạc sỹ trở lên là 2.220 đồng chí (28 giáo sư, phó giáo sư), đạt 66,67%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,17%. Ban thường vụ có trình độ thạc sỹ trở lên là 613 đồng chí (7 giáo sư, phó giáo sư), đạt 64,32%, cao hơn nhiệm kỳ trước 19,23%. Bí thư cấp ủy có trình độ từ thạc sỹ trở lên là 51 đồng chí (3 giáo sư, phó giáo sư), đạt 78,46%, cao hơn nhiệm kỳ trước 13,85%. Phó bí thư có trình độ từ thạc sỹ trở lên là 98 đồng chí (2 giáo sư, phó giáo sư), đạt 69,01%, cao hơn nhiệm kỳ trước 20,59%.

Về độ tuổi bình quân của Ban chấp hành, Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư thấp hơn so với nhiệm kỳ trước; cơ bản bảo đảm 3 độ tuổi trong cấp ủy; có 28 đồng chí bí thư từ 50 tuổi trở xuống, đạt tỷ lệ 43,08%.

Có 27 đồng chí bí thư không là người địa phương, đạt tỷ lệ 41,54%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,08%. Có 3 đảng bộ thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về phân công, chỉ định nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giới thiệu để Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy, thành ủy; kết quả, cả 3 đồng chí bí thư đều trúng cử với tỷ lệ phiếu 100%. Đã bầu được 65 đồng chí chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, trong đó: tham gia lần đầu là 33 đồng chí (32,55%), nữ là 11 đồng chí (15,71%), dân tộc thiểu số là 8 đồng chí (11,68%). Độ tuổi bình quân là 50,75 tuổi.

67 đại hội đã bầu đủ 1.381 đại biểu chính thức và 131 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu được Trung ương phân bổ.

Kết quả đại hội đại biểu Đảng bộ trực thuộc Trung ương thành công tốt đẹp trước hết có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao, chặt chẽ, nhất quán của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và Thường trực Ban Bí thư. Có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và sự chủ động, tích cực của cấp ủy, thường vụ cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy trong việc chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội. Hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đại hội được ban hành kịp thời, đồng bộ, cụ thể, phù hợp, sát thực tế; nội dung rõ ràng, dễ hiểu, dễ cụ thể hóa, triển khai thực hiện. Lần đầu tiên Bộ Chính trị đã ban hành tiêu chuẩn về đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, góp phần quan trọng trong việc lựa chọn, bầu cử và nâng cao chất lượng đại biểu dự đại hội XIII của Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ, công tác cán bộ đã được tiến hành chặt chẽ, bài bản, kỹ lưỡng, từ việc thể chế hóa các văn bản về công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền gắn với thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống chạy chức, chạy quyền… Quy trình công tác cán bộ được thực hiện theo 5 bước, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan tham mưu trong công tác thẩm định nhân sự, bảo đảm thận trọng, khách quan, “đúng người, đúng việc”. Có sự chủ động, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc phát sinh, làm chuyển biến tình hình, tạo nên thành công của đại hội.

Công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, phong phú, hiệu quả, thiết thực. Tình hình kinh tế – xã hội ổn định; dịch bệnh được kiểm soát tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân được cải thiện; sự quan tâm, đồng tình và ủng hộ của Nhân dân; sự đồng thuận của xã hội là nền tảng quan trọng góp phần cho thành công đại hội đảng các cấp.

Tuy nhiên, ở một số ít đại hội, nội dung, chương trình làm việc chưa khoa học; công tác điều hành của đoàn chủ tịch có lúc, có nơi còn thiếu linh hoạt, lúng túng. Báo cáo chính trị ở một số đại hội còn dàn trải, mang tính liệt kê, nặng trình bày về số liệu. Báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy còn có nội dung trùng lặp với báo cáo chính trị. Một số tham luận còn nặng về báo cáo thành tích, ít nêu hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, giải pháp khắc phục. Việc thảo luận đóng góp vào các dự thảo văn kiện tại đại hội tập trung nhiều vào dự thảo báo cáo chính trị, chưa có nhiều ý kiến sâu sắc đóng góp cho dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đảng bộ và các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự để báo cáo cấp có thẩm quyền có nơi còn chậm. Tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia Ban chấp hành đảng bộ chưa đạt yêu cầu tại Chỉ thị số 35-CT/TW.

Một số kinh nghiệm rút ra

Thứ nhất, phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội; chỉ đạo ban hành hệ thống văn bản sớm, đầy đủ, toàn diện về chuẩn bị và tổ chức đại hội. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội; bảo đảm dân chủ, huy động trí tuệ tập thể; dân chủ nhưng phải tập trung, thống nhất, dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương. Cấp ủy triệu tập đại hội cần nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị đại hội một cách công phu, chu đáo, nghiêm túc, có kế thừa, tham khảo những kinh nghiệm quý, bài học hay của các nhiệm kỳ trước và bổ sung những điểm đổi mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của nhiệm kỳ này.

Thứ hai, báo cáo chính trị phải làm rõ được công tác và vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm theo hướng: xây dựng Đảng là then chốt, trong đó công tác cán bộ là then chốt của nhiệm vụ then chốt; phát triển kinh tế – xã hội là nhiệm vụ trung tâm; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quốc phòng – an ninh là thường xuyên, trọng yếu; tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành phải bám sát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và quy chế làm việc, tránh trùng lặp nội dung với báo cáo chính trị.

Thứ ba, nắm vững và kịp thời xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp, phát sinh trên địa bàn trước khi đại hội diễn ra; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận liên quan đến nhân sự trước, trong và sau đại hội để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, bất cập. Trong công tác nhân sự đại hội, phải tuyệt đối tuân thủ đúng quy trình 5 bước, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc theo phương châm “làm từng bước chặt chẽ, từng việc cụ thể, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó”; chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống ngoài dự kiến. Đối với những việc khó, phức tạp, nhạy cảm “phải thực hiện nhất quán theo quy định, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, công tâm, khách quan và quyết định theo đa số”.

Thứ tư, thảo luận văn kiện đại hội phải tập trung vào những vấn đề mới, khó, nhạy cảm, những nội dung còn có ý kiến khác nhau và bám sát vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Gửi nội dung gợi ý thảo luận trước cho các đại biểu dự đại hội để có đủ thời gian nghiên cứu kỹ, chuẩn bị ý kiến có chất lượng, tạo không khí sôi nổi, thảo luận tại đại hội.

Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm, tình hình của địa phương, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, chào mừng đại hội nhưng không phô trương, hình thức.

Thứ sáu, vừa phải tổ chức tốt đại hội vừa phải hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, chủ động tham mưu việc tổ chức đại hội có hiệu quả, vừa bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục chỉ đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện việc phân công cấp ủy, kiện toàn các chức danh chính quyền theo quy định. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần chỉ đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền kết quả, thành công của đại hội đảng bộ các cấp; những thành tựu nổi bật về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với số cán bộ nghỉ công tác, không đủ điều kiện tái cử sau đại hội. Bám sát Quy định số 10-QĐi/TW ngày 12/12/2018 của Bộ Chính trị, Quyết định số 168-QĐ/TW ngày 28/12/2018 của Ban Bí thư để xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành đảng bộ trực thuộc Trung ương, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Chương trình làm việc toàn khóa và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa để triển khai, thực hiện Nghị quyết.

TS. Nguyễn Thanh Bình
Ban Tổ chức Trung ương