Trường Đào tạo cán bộ cao cấp của Nhà nước và Chính phủ Cu-Ba

(Quanlynhanuoc.vn) – Trường Đào tạo cán bộ cao cấp của Nhà nước và Chính phủ Cu-ba (Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno – viết tắt là ESCEG) được thành lập vào ngày 17/10/2011, có trụ sở tại Thủ đô Havana, Cu-ba. Đây là trường đào tạo cán bộ cao cấp đầu tiên của Cu-ba.

 

Quang cảnh buổi Tọa đàm trực tuyến “Trao đổi kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và khả năng hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đào tạo cán bộ cao cấp của Nhà nước và Chính phủ Cu-ba” (nguồn: https://www1.napa.vn).

 ESCEG – Trường Đào tạo cán bộ cao cấp của Nhà nước và Chính phủ Cu-ba

Việc thành lập ESCEG được đánh giá là có ý nghĩa chiến lược, cấp thiết và “không thể trì hoãn” nhằm đào tạo và bồi dưỡng các cán bộ quản lý có đầy đủ phẩm chất, năng lực để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, giữ các trọng trách trong bộ máy quản lý nhà nước của Cu-ba trong bối cảnh nước này đang bước vào quá trình chuyển đổi về mô hình kinh tế mang tính bước ngoặt. Bên cạnh đó, ESCEG còn được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết triệt để việc thiếu hụt đội ngũ cán bộ quản lý kế cận có trình độ cao, có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để có thể đảm đương những nhiệm vụ phức tạp của Nhà nước và Chính phủ Cu-ba trong tương lai.

Các giá trị cốt lõi của ESCEG là nêu cao lòng yêu nước; đề cao tính nhân văn; giữ gìn phẩm chất cách mạng; tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và ý thức tự lực, tự cường.

Để thực hiện sứ mệnh và các giá trị cốt lõi trên, Trường có nhiệm vụ cung cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) những kiến thức và kỹ năng để nâng cao hiệu quả công việc ở từng vị trí công tác. Trong đó, đặc biệt là trang bị phương pháp, kỹ năng quản lý và văn hóa kinh tế; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật và sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin và truyền thông trong thời đại mới. Ngoài ra, Trường còn có trách nhiệm tư vấn, bồi dưỡng về mặt lý luận cho các trường, các tổ chức có thẩm quyền trong bồi dưỡng CBCC ở đất nước này.

Để đáp ứng việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đó, ESCEG có đội ngũ giáo viên và cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, xứng tầm với vị thế và uy tín được khẳng định trong quá trình phụng sự cách mạng nước nhà.

ESCEG đang phấn đấu trở thành trường đại học hàng đầu về đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) nhằm khắc phục những hạn chế của CBCC trong quản lý công, hành chính công, quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp. Qua đó, góp phần cải thiện hiệu quả việc thực thi đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và cách mạng Cu-ba. Đây cũng là cơ sở đi đầu trong triển khai nghiên cứu và đánh giá tác động của những hạn chế trong quản lý đất nước; đồng thời nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc thực thi chính sách, pháp luật. ESCEG còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước cũng như phát triển quan hệ đối tác với các nước trong khu vực và thế giới về lĩnh vực hành chính, quản lý công, quản trị kinh doanh.

Đa dạng các nội dung đào tạo

Chương trình hành chính công

Mục tiêu của chương trình đào tạo này là trang bị tư duy hệ thống với cách tiếp cận liên ngành, đa chiều cùng các kỹ năng công vụ cho đội ngũ công chức hiện tại và tương lai. Qua đó, giúp họ thực hiện có hiệu quả các chủ trương, định hướng và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội mà chính quyền cách mạng Cu-ba đề ra. Chương trình cũng nhằm mục tiêu bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức và nâng cao trách nhiệm công vụ cho học viên, đặc biệt là bồi dưỡng và phát huy các giá trị của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa mà đất nước Cu-ba đã xây dựng.

Các học phần chính của chương trình này gồm: Cơ sở pháp lý của các dự án phát triển kinh tế Cu-ba; Định hướng xây dựng nền hành chính nhà nước; Thiết kế, phân tích, đánh giá chính sách công và chính sách dân số; Phân tích và giải thích các dữ liệu kinh tế – xã hội; Kế toán và Phân tích kế toán; Trách nhiệm trong quản lý; Quản trị tài chính; Quản lý thông tin hành chính; Giao tiếp trong tổ chức; Kinh tế học nâng cao; Chu trình nghiên cứu và phát triển (R & D) trong quản lý công; Kinh nghiệm thực tiễn trong quản trị và phát triển địa phương; Tư duy chiến lược; Triển vọng chiến lược.

Ngoài ra, các học viên còn được tiếp thu các chuyên đề bổ sung gồm: Cập nhật mô hình phát triển kinh tế – xã hội đất nước; Đạo đức công chức; Kế hoạch phát triển kinh tế dài hạn và các chỉ số của kế hoạch kinh tế; Ra quyết định trong các tình huống phức tạp; Kiểm toán và Kiểm soát nội bộ; Tiêu chuẩn hóa và đo lường chất lượng…

Chương trình quản lý và quản trị kinh doanh

Mục tiêu của chương trình này là bồi dưỡng và phát triển năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ quản lý. Qua đó, giúp họ đưa ra được các quyết định, giải pháp mang tính toàn diện, hiệu quả trong quản lý và điều hành kinh doanh trong hệ thống doanh nghiệp của Cu-ba. Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước Cu-ba. Chương trình cũng nhằm bồi dưỡng đạo đức công vụ, nâng cao trách nhiệm xã hội của cán bộ quản lý, đội ngũ công chức theo quy định của pháp luật. Đồng thời, bồi dưỡng và phát huy các giá trị của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa mà đất nước đã xây dựng đối với mỗi CBCC.

Các học phần chính của chương trình này, gồm: Các công cụ quản lý doanh nghiệp; Triển vọng chiến lược (Strategic Prospective); Kế toán; Thống kê cơ bản; Các phương pháp định lượng trong quản lý doanh nghiệp; Quản lý dự án tích hợp; Quản lý sản xuất và kinh doanh dịch vụ; Chuỗi cung ứng; Chu trình Nghiên cứu – Phát triển (R & D) cơ bản; Luật Kinh doanh; Quản lý tổng hợp nguồn nhân lực; Quản lý tài chính; Hệ thống bảo trì toàn diện (Integral maintenance system); Hệ thống quản lý tích hợp; Hệ thống thông tin doanh nghiệp; Sử dụng hiệu quả năng lượng; Chu trình Nghiên cứu – Phát triển (R & D) nâng cao. Ngoài ra, các học viên còn có thể tham gia các học phần tự chọn, gồm: Kiểm toán tài chính; Hệ thống kiểm soát nội bộ; Quản lý thông tin và tri thức; Kỹ năng đàm phán, thương lượng.

Các chuyên đề bổ sung dành cho các học viên theo học chương trình này, gồm: Cập nhật mô hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; Đạo đức công chức; Kế hoạch phát triển kinh tế dài hạn và các chỉ số của kế hoạch kinh tế; Ra quyết định trong các tình huống phức tạp; Thương mại quốc tế và đầu tư nước ngoài; Giao tiếp trong doanh nghiệp và truyền thông; Tiêu chuẩn hóa, đo lường và chất lượng…

Các khóa học và đào tạo ngắn hạn

Trường cung cấp các khóa bồi dưỡng dành cho cán bộ, giảng viên của 27 cơ sở trong cả nước được ủy quyền cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của nền hành chính nhà nước và hệ thống quản lý kinh doanh. Kể từ khi thành lập đến nay, Trường đã triển khai các khóa học hết sức đa dạng với nhiều lĩnh vực khác nhau như: Hành chính công dành cho các nhà quản lý cấp cao; Quản lý toàn diện quy trình đối với các nhà đầu tư ở Cu-ba; Kế toán và Tài chính trong quản lý doanh nghiệp; Quản trị tài chính; Quản lý sản xuất và kinh doanh dịch vụ; Quản lý nguồn nhân lực; Nghi thức giao tiếp xã hội; Quan hệ kinh tế quốc tế; Quản lý thông tin hành chính;…

 Tập trung nghiên cứu và phổ biến khoa học

Hiện tại, các lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Trường tập trung chủ yếu vào các chủ đề ưu tiên mang tính cấp bách của quốc gia đã được nêu ra tại Văn kiện Hội nghị lần thứ III, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba khóa VII (năm 2017). Hội nghị này đã thông qua 3 văn kiện định hướng quá trình cập nhật mô hình kinh tế – xã hội xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đưa 2 văn kiện thảo luận tại Quốc hội về xác định khái niệm mô hình phát triển kinh tế – xã hội, chủ nghĩa xã hội Cu-ba và các chủ trương chính sách kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước  Cu-ba sửa đổi, bổ sung. Hội nghị cũng đề ra tiến trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tới năm 2030.

Bên cạnh các chủ đề lớn kể trên, các dự án nghiên cứu của Trường còn ưu tiên nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế về năng lực CBCC trong thực thi công vụ cũng như trong quản lý kinh tế. Đồng thời, đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý hành chính nhà nước và quản trị doanh nghiệp ở Cu-ba…

ESCEG có Hội đồng khoa học đóng vai trò nghiên cứu, tư vấn và phân tích, đánh giá, đề xuất các kiến nghị với Lãnh đạo nhà trường (người đồng thời là Chủ tịch Hội đồng khoa học). Hội đồng khoa học nhà trường họp ít nhất 2 lần/năm và đại đa số thành viên Hội đồng có học vị tiến sỹ.

Đối với lĩnh vực đào tạo của Trường, Hội đồng khoa học có trách nhiệm: (1) Phân tích các vấn đề liên quan đến chất lượng giáo dục, đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học và đánh giá tác động đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của các hoạt động này; (2) Phân tích, đề xuất với lãnh đạo nhà trường phê duyệt các chương trình đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ và các chương trình đào tạo chuyên đề ngắn hạn có cấp chứng chỉ; (3) Phân tích và đưa ra ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với các chương trình đào tạo sau đại học; (4) Đánh giá định kỳ về công tác quản lý hoạt động nghiên cứu và đào tạo sau đại học; (5) Đề xuất xây dựng các chương trình ĐTBD mới theo chức năng, nhiệm vụ mà Trường được giao; (6) Tư vấn xây dựng các quy chuẩn về đánh giá đề tài, luận án của các nghiên cứu sinh, học viên…

Bên cạnh các hoạt động này, Hội đồng khoa học còn tư vấn tổ chức nhiều hội thảo khoa học thường niên, thu hút sự quan tâm tham gia của hàng trăm nhà khoa học, nhà quản lý và giảng viên, học viên.

ESCEG có Tạp chí khoa học mang tên Tạp chí “Hành chính công và Quản trị Kinh doanh Cu-ba” (Cuban Magazine of Public and Business Administration), xuất bản số đầu vào năm 2017. Tạp chí xuất bản 4 tháng/kỳ, có chức năng công bố các kết quả nghiên cứu khoa học mang tính lý luận cũng như những kinh nghiệm thực tiễn tốt trong quản lý nhà nước, quản trị kinh doanh ở trong nước và quốc tế. Đối tượng độc giả mà Tạp chí hướng tới là đội ngũ cán bộ quản lý, công chức thừa hành, các chuyên gia trong nước, quốc tế và độc giả quan tâm tới lĩnh vực hành chính công, quản lý công và quản trị doanh nghiệp.

Coi trọng hợp tác quốc tế

Tuy mới thành lập chưa đầy một thập kỷ, song với vai trò là cơ sở đào tạo cán bộ cao cấp của Cu-ba, ESCEG đặc biệt coi trọng hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm và hợp tác về các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo chung.

Với Việt Nam, ESCEG có quan hệ hợp tác với Học viện Hành chính Quốc gia (NAPA) – cơ sở đi đầu trong ĐTBD CBCC, viên chức của quốc gia. Hiện tại, Chính phủ Việt Nam đã đồng ý chủ trương giao cho NAPA phối hợp với ESCEG xây dựng và triển khai Đề án “Nâng cao năng lực cải cách hành chính và phát triển kinh tế – xã hội cho công chức cao cấp Chính phủ Cu-ba”. Đề án có sự hỗ trợ của Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam. Bộ Nội vụ Việt Nam đang xem xét và thực hiện các thủ tục đề nghị các cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp kinh phí triển khai Đề án này.

Mới đây, ngày 07/10/2020, ESCEG đã phối hợp với NAPA tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Trao đổi kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và khả năng hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đào tạo cán bộ cao cấp của Nhà nước và Chính phủ Cu-ba”. Tại tọa đàm, hai bên đã trao đổi về khả năng hợp tác và thống nhất các hướng hợp tác trong thời gian tới, cụ thể:

– Về đào tạo, bồi dưỡng: (1) Chuẩn bị triển khai các khóa bồi dưỡng, hội thảo nâng cao năng lực công chức Chính phủ Cu-ba trong khuôn khổ Để án “Nâng cao năng lực cải cách hành chính và phát triển kinh tế – xã hội cho công chức cao cấp Chính phủ Cu-ba”; (2) Luân phiên tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn cán bộ lãnh đạo và quản lý nhằm đánh giá kết quả hợp tác, xây dựng kế hoạch hợp tác hàng năm, các dự án, chương trình hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong cải cách hành chính và đổi mới đất nước, kinh nghiệm ĐTBD và nghiên cứu khoa học; (3) Chia sẻ các nội dung ĐTBD liên quan đến năng lực quản lý, quản trị, kỹ năng tư duy chiến lược, chính phủ điện tử…; (4) Chia sẻ phương pháp đào tạo, giảng dạy và đánh giá ĐTBD CBCC.

Về nghiên cứu khoa học: (1) Phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giữa giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý và chuyên gia; (2) Công bố các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học của NAPA và  ESCEG trên website, tạp chí của hai bên.

Tọa đàm được đánh giá là hoạt động khởi đầu quan trọng, thiết thực cho quan hệ hợp tác giữa ESCEG và NAPA. Đây cũng là cơ sở cho việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bên, góp phần tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chất lượng cao, thúc đẩy quá trình đổi mới và phát triển của Việt Nam và Cu-ba.

Tài liệu tham khảo:
1. Thông tin tổng hợp về Trường Đào tạo cán bộ cao cấp của Nhà nước và Chính phủ Cu-ba. https://www.esceg.cu/en, ngày 30/10/2020.
2. Học viện Hành chính Quốc gia tiếp đoàn cán bộ Đại sứ quán Cu-ba tại Hà Nội. https://www.quanlynhanuoc.vn, ngày 27/10/2020.
3. Tọa đàm: “Trao đổi kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và khả năng hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đào tạo cán bộ cao cấp của Nhà nước và Chính phủ Cu-ba”. https://www1.napa.vn, ngày 07/10/2020.

 ThS. Đoàn Kim Huy
Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup