Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) – Trong hai ngày 27 và 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 
Điểm cầu chính đặt tại phòng họp Diên Hồng, toà nhà Quốc Hội

Hội nghị trực tuyến toàn quốc diễn ra dưới sự chủ trì của Ban Bí thư với điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội cùng điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Gần 1 triệu đảng viên trong cả nước cùng lúc sẽ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại 7 nghìn điểm cầu trong cả nước.

Các điểm cầu trên toàn quốc tham dự Hội nghị trực tuyến

Tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia, tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên của Đảng bộ Học viện tại Hà Nội; đồng thời, cũng được thực hiện trực tuyến tới các Phân viện của Học viện.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu các cấp thực hiện tốt 5 vấn đề trọng tâm, trong đó, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Ngay sau Hội nghị này các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án khả thi sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị. Đặc biệt, các cơ quan Trung ương, theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung nghiên cứu, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII thành luật pháp, cơ chế, chính sách để thực thi trong đời sống xã hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tiếp theo, Hội nghị được nghe giới thiệu, quán triệt chuyên đề Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương trình bày. Báo cáo đã khái quát chủ đề Đại hội lần thứ XIII của Đảng với 5 thành tố trọng tâm, trong đó nhấn mạnh nội hàm mới với hai nội dung bao trùm và xuyên suốt: một là, khẳng định một cách đầy đủ, toàn diện nhất vai trò lãnh đạo của Đảng, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; hai là, nội dung “dân là gốc”, Nhân dân là trung tâm, là chủ thể là cội nguồn sức mạnh trong công cuộc đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo khái quát chủ đề Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đề cập đến những nội dung mới trong xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, vấn đề công tác cán bộ và phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đề cập rất rõ ràng trong báo cáo, như: công tác xây dựng Đảng về cán bộ không chỉ lựa chọn đúng, phát hiện đúng, đào tạo đúng, sử dụng đúng, quy hoạch đúng, bổ nhiệm đúng mà còn phải xây dựng được cơ chế để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, phải làm việc được trên môi trường quốc tế. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng chống tham nhũng mạnh hơn, quyết liệt hơn, bài bản hơn; đồng thời cần có cơ chế khuyến khích…

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ ngành Trung ương, địa phương dự Hội nghị tại điểm cầu chính phòng họp Diên Hồng, toà nhà Quốc hội

Buổi chiều, Hội nghị được nghe chuyên đề Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày.

Đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng. 

Báo cáo chỉ rõ những thành tựu của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng. Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra giám sát, kỉ luật Đảng được tăng cường và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo quyết liệt, toàn diện có bước đột phá. Công tác dân vận được chú trọng và tiếp tục đổi mới chất lượng, hiệu quả được nâng lên, nhất là dân vận chính quyền. Mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân được tăng cường; phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục có nhiều đổi mới… Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục; bài học kinh nghiệm; và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, về: đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính phòng họp Diên Hồng, toà nhà Quốc hội.

Ngày mai, 28/3, Hội nghị sẽ được đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giới thiệu chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Đồng chí Đại tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an giới thiệu chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia.
                                          Tin, ảnh: Hoàng Trang – Hoàng Hậu