Bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa

(Quanlynhanuoc.vn) – Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Thanh Hóa trong thực thi công vụ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng, không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, chuyên môn; luôn có ý thức học tập nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ và phong cách làm việc. Trong đó, luôn chú trọng hoàn thiện phong cách làm việc gần dân, sát dân; hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân.

 

Ảnh minh họa (Nguồn: https://thanhhoa.gov.vn).
Phong cách làm việc gần dân, sát dân; hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có lòng tin vững chắc vào sức mạnh của Nhân dân “Nước phải lấy dân làm gốc… Gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”1. “Khi Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”2. Nói về lòng dân, Hồ Chí Minh đúc kết: “Ta được lòng dân thì ta không sợ gì cả. Nếu không được lòng dân thì ta không thể làm tốt công tác”3; “được lòng dân, thì việc gì cũng làm được. Trái ý dân, thì chạy ngược chạy xuôi”4. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối tin vào Nhân dân, phát huy trí dân, sức dân; gần gũi với Nhân dân, chăm lo lợi ích chính đáng của Nhân dân; hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn thể hiện phong cách làm việc gần dân, sát dân; tận tụy, hy sinh, phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Trong Di chúc, Người viết: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”5 . Ở bất cứ hoàn cảnh, cương vị nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hết lòng thương yêu, quý trọng, tin tưởng vào trí tuệ và sức mạnh của Nhân dân. Người khẳng định nước ta là nước dân chủ, vì vậy: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”6.

Với Người, đất nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì. Từ đó, Người luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân, có trách nhiệm với Nhân dân, phấn đấu chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Người cán bộ, công chức (CBCC) phải thật sự là “công bộc” của Nhân dân; luôn gần dân, hiểu tâm lý, nguyện vọng của Nhân dân; thường xuyên lắng nghe ý kiến của Nhân dân… Theo tư tưởng của Người, muốn phát huy dân chủ, thì Đảng, Chính phủ phải chăm lo, bồi dưỡng sức dân – cái gốc rễ, cái nền tảng bằng những việc làm thiết thực nhất để mang lại lợi ích, ấm no, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.

Học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, mỗi CBCC phải luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân; hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân, quan tâm chăm lo đời sống cho Nhân dân; hiểu dân, tôn trọng thật sự quyền làm chủ của Nhân dân và xác định vì Nhân dân mà làm việc; khiêm tốn, gần gũi Nhân dân; hướng dẫn Nhân dân; đồng thời đề xuất các chủ trương, chính sách đúng đắn với Đảng và Nhà nước, vì lợi ích của Nhân dân.

Bồi dưỡng phong cách làm việc gần dân, sát dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa

Thực trạng phong cách làm việc gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân  của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp ở tỉnh Thanh Hóa luôn chăm lo, xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã, thông qua những chủ trương, chính sách nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, liêm chính, trung thực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có 559 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 496 xã, 34 phường, 29 thị trấn. Số lượng CBCC cấp xã có 13.054 người, trong đó: cán bộ 6.330 người, công chức 6.724 người; CBCC nữ là: 4.015 người, tổng số CBCC là người dân tộc thiểu số là: 2.964 người7.

Đội ngũ CBCC cấp xã tỉnh Thanh Hóa trong thực thi công vụ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng, không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, chuyên môn; luôn có ý thức học tập nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ và phong cách làm việc. Trong đó, luôn chú trọng hoàn thiện phong cách làm việc gần dân, sát dân; hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân được biểu hiện ở từng công việc cụ thể, từng quyết định lãnh đạo, chỉ đạo của CBCC cấp xã. Việc gì có lợi cho Nhân dân thì ra sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh; nhanh chóng giải quyết kịp thời những yêu cầu, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, biết tập hợp Nhân dân, phát huy sức mạnh của dân. Qua đó, xây dựng hình ảnh đội ngũ CBCC cấp xã tỉnh Thanh Hóa gương mẫu, tận tụy; kỷ cương, thân thiện; gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.

Ngoài ra, CBCC cấp xã tỉnh Thanh Hóa có ý thức tự giác thực hiện Quy định 47-QĐi/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 55-QĐi/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Theo đó, trong quan hệ với Nhân dân luôn nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân; khách quan, công tâm giải quyết những lợi ích chính đáng của Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, chủ động đối thoại với Nhân dân. CBCC cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử trong giao tiếp với người dân, luôn tôn trọng, lắng nghe, tận tình giải thích và hướng dẫn cặn kẽ về quy trình xử lý công việc. Thực hiện nghiêm túc phương châm “4 xin, 4 luôn” – (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ, lịch sự). Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà Nhân dân. Do đó, tác phong làm việc của CBCC ngày càng có trách nhiệm với Nhân dân và được Nhân dân tin tưởng.

Tuy nhiên, thực tiễn chỉ ra vẫn còn một số CBCC chậm đổi mới tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm chưa cao; thái độ quan liêu, hách dịch, tham nhung, lãng phí, xa rời Nhân dân, vô cảm với Nhân dân. Một bộ phận CBCC thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất, lợi ích nhóm… Trong quá trình thực thi công vụ vẫn còn một số CBCC giải quyết công việc cho dân theo kiểu “ban ơn”, “ban phát”, chưa thực sự là quan hệ giữa người phục vụ và người được phục vụ, quan hệ thiếu bình đẳng, thiếu tôn trọng đối với Nhân dân; làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với đội ngũ CBCC, với nền công vụ.

Từ đó, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã tỉnh Thanh Hóa có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển tỉnh Thanh Hóa trong nhóm dẫn đầu cả nước vào năm 2025; tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và trở thành cực tăng trưởng mới trong tứ giác tăng trưởng Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh – Thanh Hóa. Trong đó, tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng phong cách làm việc gần dân, sát dân; hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, để mỗi CBCC cấp xã thật sự là “công bộc” của dân, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân, phục vụ Tổ quốc, xây dựng Thanh Hóa thịnh vượng trong thời gian tới.

Tổ chức bồi dưỡng phong cách làm việc gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa

Về nội dung bồi dưỡng cần tập trung vào những giá trị cốt lõi, cách thức hình thành và phát triển phong cách làm việc gần dân, sát dân; hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân cho đội ngũ CBCC cấp xã. Cụ thể:

Một là, CBCC cấp xã phải thật sự sâu sát, gắn bó với quần chúng nhân dân; phải nêu gương nói đi đôi với làm; phải tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân để dân nghe, dân tin, dân theo và dân làm.

Hai là, mỗi CBCC cấp xã phải thường xuyên rèn luyện đạo đức, phong cách, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ. Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Hồ Chí Minh, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, phải gương mẫu trong mọi lời nói, hành động, nói đi đôi với làm, đề cao tự phê bình và phê bình, thường xuyên đổi mới phong cách, phương pháp, thái độ, tác phong tiếp xúc với Nhân dân, phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân, lắng nghe dân nói và biết nói cho dân nghe, đem lại lợi ích cho dân, làm cho dân thực sự tin yêu Đảng, tin yêu CBCC.

Ba là, đối với công việc, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thuận lợi, hay khó khăn cũng phải tận tâm, tận lực, không ngại khó khăn, gian khổ, tránh biểu hiện vô cảm, vô trách nhiệm trong phục vụ Nhân dân; phải luôn khắc ghi lời dạy của Người: Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh8.

Cần tập trung vào một số phương thức bồi dưỡng sau:

Thứ nhất, bồi dưỡng CBCC hằng năm. Mỗi cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa cần nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã. Từ đó, chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng chức danh, vị trí việc làm của CBCC. Nhất là, phải gắn quy hoạch cán bộ với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh.

Dựa vào nhu cầu, đối tượng bồi dưỡng để xác định rõ mục tiêu, nội dung, địa điểm, hình thức và phương pháp bồi dưỡng theo hướng thiết thực và hiệu quả (bồi dưỡng đạt mục tiêu gì? Nội dung bồi dưỡng? Thời gian bồi dưỡng? Hình thức bồi dưỡng?…). Nội dung, chương trình bồi dưỡng CBCC cấp xã phải tuân thủ, thống nhất với mục tiêu, yêu cầu bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia. Bồi dưỡng CBCC cấp xã của tỉnh Thanh Hóa nên tập trung ở Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện. Qua hoạt động bồi dưỡng đội ngũ CBCC cấp xã được trang bị cơ bản, hệ thống về kiến thức, kỹ năng, phương pháp, thái độ làm việc để vận dụng vào quá trình thực thi công vụ, hình thành và hoàn thiện phong cách làm việc gần dân, sát dân; hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả, chất lượng tập huấn, học tập chuyên đề. Đội ngũ CBCC cấp xã ở Thanh Hóa hằng năm được tập huấn tại Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện. Chú trọng bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, kết hợp với nhiều hình thức bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm theo hướng gắn lý thuyết với kỹ năng xử lý thực tế đối với từng chức danh; tăng lượng kiến thức về tư duy và tầm nhìn chiến lược, nhận thức và giải pháp ứng xử, đề phòng, giải quyết các vấn đề nảy sinh. Bên cạnh đó, đặc biệt coi trọng việc nâng cao hiệu quả công tác quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ CBCC nhằm nâng cao trình độ tư duy, củng cố kiến thức lý luận và nền tảng tư tưởng.

Thứ ba, bồi dưỡng thông qua hoạt động thực tiễn, tọa đàm, trao đổi. Phương pháp bồi dưỡng này thường gắn với vị trí công tác của từng CBCC cấp xã giúp CBCC cấp xã tích lũy kinh nghiệm, phát triển năng lực cá nhân, kỹ năng rèn luyện phong cách làm việc. Đồng thời, kết hợp với các hoạt động tọa đàm, trao đổi để CBCC cấp xã trực tiếp gặp gỡ và giao lưu, trao đổi, học hỏi các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực thi công vụ, từ đó, rèn luyện phong cách làm việc gần dân, sát dân; hết lòng phục vụ Nhân dân.

Thứ tư, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết rút kinh nghiệm của các tổ chức đảng và chính quyền cấp xã. Đây là hình thức cần được tiến hành thường xuyên, nhằm phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; sự tham gia giám sát, góp ý kiến của các tổ chức, Nhân dân về phong cách làm việc gần dân, sát dân; hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân của CBCC.

Năm là, tổ chức các hội thi, hội thảo về học tập phong cách làm việc Hồ Chí Minh. Hình thức này, giúp CBCC nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tích cực học tập, rèn luyện hình thành và phát triển phong cách làm việc gần dân, sát dân; hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân theo phong cách Hồ Chí Minh trong thực thi công vụ.

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 5. H. NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr. 501- 502.
2. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 7. H. NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr. 270.
3, 5. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 15. H. NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr. 142, 615.
4. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 8. H. NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr. 163.
6. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 6. H. NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr. 232, 232.
7. Tác giả tổng hợp từ nguồn: Báo cáo tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát về đạo đức công vụ của cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Thanh Hóa, năm 2019 do Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa thực hiện.
8. Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 4. H. NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr. 51.
TS. Lê Văn Phong
 Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa