Đồng Nai – Điểm sáng về công tác đối ngoại nhân dân

(Quanlynhanuoc.vn) – Đồng Nai là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước có nền công nghiệp phát triển và tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tạo lợi thế với nhiều mối quan hệ với các nước trên thế giới đến hợp tác và đầu tư. Thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Đảng và Nhà nước, những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng, nâng cao đời sống của Nhân dân với nhiều thành tựu quan trọng, công tác đối ngoại, giao lưu văn hóa, hợp tác nhân dân cũng được cả hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai quan tâm.

 

Từ khi đi vào hoạt động, Liên hiệp Hữu nghị Đồng Nai đã đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại chung của tỉnh. Ảnh: Đại biểu tham dự Đại hội Liên hiệp lần thứ I (Nguồn: http://dufo.dongnai.gov.vn).
Công tác chỉ đạo, điều hành

Nhận thức rõ vai trò, vị trí quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân (ĐNND), trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai luôn bám sát chủ trương, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương về công tác ĐNND. Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) Việt Nam trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Văn bản số 8485-CV/TU ngày 17/02/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư (gọi chung là CT số 38-CT/TƯ). Văn bản số 8485-CV/TU nêu rõ yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị số 38-CT/TW và tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Để từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân về vị trí, vai trò của công tác ĐNND trong tình hình mới.

Từ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện: Chương trình số 2582/CTr-UBND ngày 13/3/2020 của UBND về công tác ĐNND tỉnh Đồng Nai năm 2020; Kế hoạch số 3935/KH-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3935/KH-UBND và Công văn số 8485-CV/TU… để triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW…; trong đó, xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và các cơ quan có liên quan nhằm bảo đảm cho việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Tổ chức quán triệt tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương, các tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác ĐNND trong tình hình mới; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, phát triển và tiến bộ xã hội.

Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện công tác đối ngoại của tỉnh: phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của LHCTCHN Việt Nam trong tình hình mới; mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với Nhân dân các nước; tăng cường hợp tác và công tác vận động viện trợ của LHCTCHN tỉnh; đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, trọng tâm và hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Một số kết quả về công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Đồng Nai

Những năm qua, công tác ĐNND của tỉnh Đồng Nai đã có bước đi đúng hướng, mang tính vững chắc và toàn diện. Năm 2013, tỉnh Đồng Nai đã thành lập cơ quan chuyên trách về công tác ĐNND là LHCTCHN tỉnh Đồng Nai hoạt động với phương châm: chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, đã đánh dấu bước phát triển mới trên lĩnh vực ĐNND. Công tác ĐNND trong những năm qua tập trung vào việc mở rộng, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước (đặc biệt là các nước láng giềng, các nước ASEAN). Đồng thời, tranh thủ các nguồn lực, trong đó có các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Nai.

LHCTCHN đã tập trung thành lập các Hội hữu nghị, tăng cường thiết lập mối quan hệ với tổng lãnh sự quán các nước tại TP. Hồ Chí Minh. Tổ chức các sự kiện giao lưu nhân dân phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo Nhân dân trong tỉnh và các cơ quan ngoại giao nước ngoài tham gia. Việc tổ chức các sự kiện đều được đầu tư đúng mức về nội dung và hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, giúp tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết, tạo được sự tin tưởng, đánh giá cao của các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế. Một số kết quả về công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Đồng Nai đã đạt được, cụ thể:

Một là, thành lập thêm nhiều Hội hữu nghị song phương và đa phương. Tính từ năm 2014 đến nay, LHCTCHN đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập thêm nhiều hội hữu nghị song phương với các nước, như: Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga, Pháp, Trung Quốc, Hoa Kỳ. Cùng với Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào (có từ năm 2009), đã nâng tổng số Hội thành viên lên 9 Hội với hơn 7 ngàn hội viên1. Bên cạnh đó, LHCTCHN đẩy mạnh phát triển mạng lưới hội viên và chi hội trực thuộc tại các trường học, doanh nghiệp, các địa phương trong tỉnh theo đặc điểm của từng Hội. Hiện LHCTCHN đang xúc tiến, vận động thành lập hội hữu nghị đa phương ASEAN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Đồng Nai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn).

Hai là, phát triển mạng lưới hội viên và chi hội trực thuộc. Bên cạnh việc thành lập được nhiều hội hữu nghị mới thì LHCTCHN cũng không ngừng nỗ lực phát triển về mạng lưới hội viên và chi hội trực thuộc, đưa các hoạt động vào chiều sâu, thiết thực, đóng góp tích cực cho công tác ngoại giao nhân dân. Đơn cử: Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đồng Nai khi mới thành lập chỉ có 1 Hội với 296 hội viên thì đến nay, Hội đã phát triển thêm 8 liên chi hội với gần 4,2 ngàn hội viên2. Qua đó, đã góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia nói chung và giữa Đồng Nai với các địa phương Campuchia nói riêng.

Ba là, nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài ngày càng tăng về số lượng và giá trị viện trợ. Đồng Nai tích cực, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế đối với các đối tác nước ngoài. Đến nay, đã có trên 42 quốc gia và vùng lãnh thổ đến đầu tư. Tỉnh đã vận động tài trợ và cam kết tài trợ trên 300 tỷ đồng3. Nguồn viện trợ được tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, giúp nâng cao chất lượng, ổn định cuộc sống, phát triển bền vững của một bộ phận nhân dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.

Bên cạnh đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, nhằm chia sẻ và đồng hành cùng các đối tác nước ngoài có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, LHCTCHN tỉnh Đồng Nai và các Hội hữu nghị thành viên đã gửi tặng 6.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn cho cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán các nước: Lào, Campuchia, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Liên Bang Nga, Pháp và một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh4. Việc làm này thể hiện rõ tình cảm hữu nghị tốt đẹp giữa Nhân dân Đồng Nai với Nhân dân các nước cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Bốn là, công tác thông tin, tuyên truyền ĐNND không ngừng được đổi mới, sáng tạo với hình thức phong phú; đối tượng, địa bàn được mở rộng cả trong và ngoài nước. Qua đó, đã góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam nói chung, của tỉnh Đồng Nai nói riêng đến bạn bè trong khu vực và trên thế giới. Cùng với công tác đối ngoại qua các kênh chính thức, các hoạt động ngoại giao nhân dân cũng góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Nai, một mảnh đất giàu văn hóa truyền thống, đang hội nhập mạnh mẽ.

Bên cạnh những ưu điểm trên, công tác ĐNND vẫn còn một số tồn tại cần lưu ý, như: kết quả hoạt động ĐNND chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của tỉnh; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại kết quả chưa rõ nét. Việc tạo thuận lợi cho công tác ĐNND của một số cơ quan, chính quyền ở một số địa phương chưa thường xuyên; nguồn tài chính và các phương tiện để tiến hành công tác ĐNND còn hạn hẹp; chế độ chính sách đãi ngộ, cán bộ làm công tác ĐNND còn những bất cập…

Đề xuất giải pháp tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.

Để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ĐNND của tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới cần tập trung một số nội dung sau:

Thứ nhất, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về công tác ĐNND trong tình hình mới. Quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, giữa các địa phương trong tỉnh nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác ĐNND.

Thứ hai, tăng cường các hoạt động hữu nghị, giao lưu nhân dân với các nước trong khu vực và trên thế giới. Chủ động thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoại, đặc biệt các nước có mối quan hệ truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện. Xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các tổ chức nhân dân ở các nước, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp đến Đồng Nai hợp tác và đầu tư. Triển khai các hoạt động thiết thực trên các lĩnh vực phù hợp với từng đối tác thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, hội nghị, nói chuyện, chuyên đề, các hoạt động giáo dục truyền thống… Bên cạnh đó, tăng cường công tác vận động và quản lý các nguồn viện trợ nước ngoài để phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Thứ ba, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác ĐNND đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nâng cao sự hiểu biết và đóng góp hiệu quả trong công tác ĐNND trên địa bàn. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ĐNND cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025 do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, LHCTCHN tỉnh và Sở Ngoại vụ chủ trì.

Đặc biệt chú trọng bồi dưỡng các nội dung, như: chuyên môn, nghiệp vụ; ngoại ngữ; ứng dụng công nghệ thông tin… cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác ĐNND trên địa bàn tỉnh. Xây dựng mối quan hệ hỗ trợ, giao lưu liên kết trong công tác ĐNND giữa các đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh nhằm tạo điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác. Bản thân mỗi cán bộ, công chức làm công tác ĐNND cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tác phong chuyên nghiệp, chủ động, tích cực, sáng tạo trong công việc để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nói chung và ĐNND nói riêng.

Gắn kết chặt chẽ đối ngoại với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa và hoạt động thông tin đối ngoại nhằm tranh thủ các nguồn lực quốc tế, truyền bá sâu rộng qua kênh Nhân dân các giá trị văn hóa Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng… với Nhân dân thế giới, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài là những nhiệm vụ cụ thể của công tác đối ngoại tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay.

Chú thích:
1. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018; phương hướng nhiệm kỳ 2019-2024 của Liện hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai.
2. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 của hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Đồng Nai.
3,4. Đồng Nai chú trọng công tác đối ngoại nhân dân. http://vufo.org.vn, ngày 24/9/2020.
Tài liệu tham khảo:
1. Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của LHCTCHN Việt Nam trong tình hình mới.
2. Công văn số 8485-CV/TU ngày 17/02/2020 của Tỉnh ủy Đồng Nai về triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của LHCTCHN Việt Nam trong tình hình mới.
3. Chương trình số 2582/CTr-UBND ngày 13/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2020.
4. Kế hoạch số 3935/KH-UBND ngày 08/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của LHCTCHN Việt Nam trong tình hình mới.

ThS. Lương Thị Ngọc Thúy
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai
TS. Nguyễn Võ Uy Phong
Ban Chấp hành Hội liên hiệp Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Đồng Nai