Sở Nội vụ Kiên Giang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao

6 tháng đầu năm 2021, Lãnh đạo Sở Nội vụ Kiên Giang đã tập trung chỉ đạo công chức, viên chức thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân) (HĐND) các cấp; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các mặt công tác liên quan đến ngành Nội vụ; thực hiện công tác cán bộ bảo đảm yêu cầu theo chỉ đạo; hoàn thành điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; kịp thời trả lời các yêu cầu, kiến nghị của địa phương; hướng dẫn, quản lý khá tốt các hoạt động, sự kiện tôn giáo, giải quyết các yêu cầu tôn giáo đúng pháp luật; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất…Cụ thể:
Về tổ chức bộ máy

Đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của UBND thành phố Phú Quốc và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Du lịch sinh thái, giáo dục môi trường và Cứu hộ, phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia U Minh Thượng; tổ chức lại Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tại 02 huyện (Gò Quao và Tân Hiệp).

Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ đợt 01/2021 cho 145 trường hợp; thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào làm công chức 29 trường hợp, qua đó tiếp nhận vào làm công chức 13 trường hợp; phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; thông báo đánh giá và xếp loại chất lượng đối với 30 tập thể và 90 cá nhân cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền đánh giá, phân loại của Chủ tịch UBND tỉnh; lấy ý kiến các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đối với các dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp nhận 08 công chức và 04 lao động hợp đồng từ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; chuyển số lượng người làm việc của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang về Sở Y tế; thực hiện chế độ, chính sách đối với 294 trường hợp. Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021 – 2025; thông báo chiêu sinh 17 lớp bồi dưỡng.

Xây dựng chính quyền

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết quả đã bầu được 60 đại biểu HĐND tỉnh, 480 đại biểu HĐND huyện và 3.732 đại biểu HĐND xã.

Trình HĐND tỉnh miễn nhiệm 3 ủy viên và bầu 6 ủy viên UBND tỉnh; trình UBND tỉnh miễn nhiệm, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất và kết quả bầu Chủ tịch U Minh Thượng, quyết định giao quyền Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 1109/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, qua đó hướng dẫn về sắp xếp bộ máy, tổ chức, bố trí nhân sự thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc; chuyển các ấp thuộc phường An Thới, thành phố Phú Quốc thành khu phố; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết số 549/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, khu phố; mức phụ cấp từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; hoàn thành dự thảo 3 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về công an xã và người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố trình HĐND tỉnh; triển khai thực hiện Quyết định số 164/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã an toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang.

Cải cách hành chính

Tham mưu UBND tỉnh ban hành 5 kế hoạch công tác CCHC năm 2021; công bố kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2020 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, theo đó có 13 đơn vị xếp loại xuất sắc, 13 đơn vị xếp loại tốt, 10 đơn vị xếp loại khá, 01 đơn vị xếp loại trung bình; báo cáo phân tích Chỉ số Quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2020 của tỉnh và ban hành kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh Kiên Giang năm 2021 và các năm tiếp theo; báo cáo và công bố kết quả điều tra xã hội học xác định mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ hành chính công của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cho phép thành lập và chấp thuận cho Ban vận động thành lập Liên đoàn Taekwondo tỉnh Kiên Giang tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ (2021 – 2026); chấp thuận cho 3 hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ.

Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ năm 2021; kết luận thanh tra Trường Cao đẳng Kiên Giang; chuẩn bị quy trình, thủ tục thanh tra đối với Sở Giáo dục và Đào tạo; tiếp nhận 8 đơn khiếu nại, tố cáo; đã chuyển 6 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xếp lưu 2 đơn.

Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng

Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chức tổ Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2021; phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Cụm Thi đua Tây Nam Bộ; ban hành 5 kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng; trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng Cờ thi đua cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của tỉnh Kiên Giang; khen thưởng 232 tập thể và 260 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất. Hướng dẫn khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 và khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 – 2020. Tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh chấp thuận cho 15 đơn vị đăng ký thi đua chuyên đề năm 2021; hiệp y khen thưởng tặng Bằng khen của Bộ Ngoại giao cho 01 đơn vị; hoàn thành chấm điểm xếp hạng thi đua năm 2020 của các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh; thẩm định hồ sơ khen cấp Nhà nước có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

Quản lý nhà nước về tôn giáo

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo liên quan đến Pháp luân công; ban hành 05 báo cáo về lĩnh vực tôn giáo; hướng dẫn và báo cáo tình hình hoạt động tôn giáo trong dịp lễ Phục sinh năm 2021 đối với dạo Công giáo và Tin lành; hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và Đại hội nhơn sanh cấp cơ sở của Cao Đài Bạch Y;  chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, quản lý tốt việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Phật đản và An cư Kiết hạ năm 2021;  tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức, tham gia các đoàn đến thăm và chúc mừng tổ chức tôn giáo nhân dịp nhân dịp lễ Đản sinh ông Huỳnh Phú Sổ, tết Nguyên đán Tân Sửu, lễ Phục sinh, Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây; lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý nhà nước về tôn giáo”; giải quyết 202 hồ sơ yêu cầu của tổ chức tôn giáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Sở Nội vụ Kiên Giang sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Nguồn: www.snv.kiengiang.gov.vn