Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và các lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026

(Quanlynhanuoc.vn) – Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và các lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.
Trụ sở Bộ Nội vụ. Nguồn: moha.gov.vn
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thành công với tỷ lệ cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu rất cao, bầu chọn ra những đại biểu ưu tú vào cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương. Để bảo đảm những người trúng cử có đủ kỹ năng và phương pháp hoạt động, Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và các lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.
Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bảo đảm 100% đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sau bầu cử được bồi dưỡng. Bên cạnh đó, trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Theo Kế hoạch, dự kiến tổ chức 02 lớp bồi dưỡng cho khoảng 3.800 – 4.000 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo hình thức trực tuyến (từ đầu cầu Bộ Nội vụ đến 63 điểm cầu các địa phương). Thời gian dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2021.

Đồng thời, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức 04 lớp tập huấn trực tiếp cho khoảng 1.000 giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã. Thời gian dự kiến tổ chức từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.