Hải Dương tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập

(Quanlynhanuoc.vn) – Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Hải Dương đã phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ; các chương trình, đề án của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hải Dương đã ban hành các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết. UBND tỉnh Hải Dương đã phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ; các chương trình, đề án của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện, bằng nhiều hình thức như: hội nghị, tọa đàm, phổ biến tại các buổi sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan… Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp được nâng lên rõ rệt, tạo được sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

Trước đó, Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành Đề án số 03-ĐA/TU ngày 28/4/2017 về sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2016 – 2021 và điều chỉnh phù hợp sau khi có Nghị quyết số 19-NQ/TW, ban hành Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 16/01/2018 về thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 kèm theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 74-KH/TU của Tỉnh ủy về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng:

– Sáp nhập, hợp nhất phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp có nhiệm vụ tương đồng nhằm giảm đầu mối, giảm sự chồng chéo trong hoạt động; tăng cường phân cấp, ủy quyền hoặc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Từ thời điểm tháng 4/2015 (trước khi thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW), tỉnh có 1.098 đơn vị sự nghiệp công lập; đến tháng 4/2021, tổng số còn 932 đơn vị, giảm 166 đơn vị (giảm 15,12%); trong đó: lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo và giáo dục nghề nghiệp giảm 99 đơn vị, đạt 11,06%, lĩnh vực Y tế giảm 27 đơn vị, đạt 51,9%; nâng cấp Trường Trung cấp Y tế thành Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ giảm 02 đơn vịđạt 50%, lĩnh vực Văn hoá, Thể dục – Thể thao giảm 05 đơn vị, đạt 16,6%, đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác giảm 33 đơn vị, đạt 27,96%.

– Hằng năm, thực hiện giao chỉ tiêu biên chế công chức và số lượng người làm việc theo đúng chỉ tiêu được Chính phủ giao và Bộ Nội vụ phê duyệt. Trong tổ chức thực hiện, có sự điều chỉnh kịp thời biên chế giữa các cơ quan, đơn vị của tỉnh theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt việc tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập; đến năm 2021, tỉnh đã tinh giản được 3.923 người, đạt 11,34% so với biên chế giao năm 2015 (trong đó, giảm do không giao chỉ tiêu biên chế cho đơn vị sự nghiệp chuyển sang cơ chế tự chủ là 2.308 chỉ tiêu), giảm 219 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, so với năm 2015, đạt 41,48%.

– Đã chuyển đổi sang loại hình tự chủ bảo đảm chi thường xuyên đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực: Y tế, Lao động Thương binh & xã hội, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa – Thể thao, Xây dựng, Giáo dục – Đào tạo…

– Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công. Tỉnh Hải Dương đã triển khai thực hiện ngay từ khi có chủ trương của Trung ương; đến năm 2018 không phân bổ dự toán như những năm trước (theo chỉ tiêu biên chế) mà phân bổ theo định mức chi phí dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước. Các sở, ngành thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng theo khối lượng thực hiện dịch vụ, thanh quyết toán theo khối lượng dịch vụ thực tế hoàn thành, thực hiện cắt giảm chi ngân sách theo lộ trình của từng lĩnh vực.

Có được những kết quả trên là do trong quá trình thực hiện tỉnh Hải Dương đã nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành Trung ương; công tác lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, địa phương; sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh… Trong quá trình tổ chức thực hiện đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, coi đây là giải pháp trọng tâm, then chốt nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các cấp, các ngành và các đơn vị sự nghiệp.

Hai là, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đồng bộ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của các cấp uỷ, chính quyền và hệ thống chính trị; trong đó phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm người đứng đầu, lấy kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những nội dung đánh giá xếp loại hàng năm đối với cán bộ, đảng viên có liên quan.

Ba là, quá trình thực hiện phải khảo sát kỹ, xây dựng kế hoạch, đề án đồng bộ, công khai, dân chủ, minh bạch, thận trọng; không cầu toàn, nóng vội, bảo đảm hợp tình, hợp lý vừa sắp xếp tinh gọn bộ máy nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động chung các cơ quan, đơn vị.

Bốn là, ban hành và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho đội ngũ viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp bị tác động do sắp xếp tinh gọn bộ máy theo quy định.

Hạnh Nguyên