Huyện Ngân Sơn – Bắc Kạn đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội  

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngân Sơn là một huyện có nhiều tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn. Để phát huy tiềm năng và thế mạnh của địa phương, Ngân Sơn luôn xác định cải cách hành chính là khâu đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

 

Trung tâm huyện Ngân Sơn – Bắc Kạn (Nguồn: internet).

Huyện Ngân Sơn có diện tích 644,4 km² với dân số là 29. 269 người (năm 2019); cách thành phố Bắc Kạn 60 km về hướng đông bắc; là nơi có cả hai đường quốc lộ chạy qua, đó là Quốc lộ 3 theo hướng đông bắc đi Cao Bằng và Quốc lộ 279 theo hướng đông đi Lạng Sơn1.  Để phát huy tiềm năng và thế mạnh của địa phương, huyện Ngân Sơn luôn xác định cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội (KTXH) và trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực đáng ghi nhận.

Kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính

 Cải cách thể chế

Trên cơ sở nội dung kế hoạch của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản nhằm cải cách thể chế, như: Kế hoạch số 23/KH – UBND ngày 29/01/2021 của UBND huyện theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Ngân Sơn năm 2021; kế hoạch số 27/KH- UBND ngày 03/02/2021 của UBND huyện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021; kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 20/01/2021 về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2021…  Cơ quan chuyên môn (Phòng Tư pháp) đã tiến hành rà soát VBQPPL của Hội đồng nhân dân (HĐND) – UBND huyện ban hành, tham mưu ban hành quyết định số 259/QĐ – UBND ngày 05/02/2021 của UBND huyện về việc công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ của HĐND – UBND huyện năm 2020.

Qua việc thu thập thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị đối với các quy định TTHC, các tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình phục vụ người dân được thực hiện đúng quy định. Do vậy, không có phản ánh kiến nghị nào của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Việc rà soát và công bố danh mục VBQPPL trong 6 tháng đầu năm 2021.

Cải cách TTHC:

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Ngân Sơn năm 2021. Việc niêm yết công khai TTHC tại trụ sở, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử của huyện.

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được công khai, niêm yết theo đúng quy định; trong 6 tháng đầu năm không có đơn thư phản ánh, khiếu nại của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Tỷ lệ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện được thực hiện theo cơ chế một cửa, so với tổng số TTHC do UBND tỉnh quy định đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết là 273 TTHC, đạt 100%2. Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã có TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện theo cơ chế một cửa được thực hiện đầy đủ theo quy định.

 

Công chức UBND xã Vân Tùng giải quyết thủ tục hành chính cho công dân (Nguồn: https://cchc.backan.gov.vn).

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Bộ máy hành chínhcủa huyện bảo đảm  tinh gọn, không phát sinh thêm tổ chức mới, 100% các đơn vị, phòng ban thuộc huyện đã xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị. Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng và tương đương tại cơ quan, đơn vị: nghiêm túc về cơ cấu số lượng và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn cấp huyện theo quy định. UBND huyện tiếp tục triển khai các văn bản và đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện các công tác về tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐCP, Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

 Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC

Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo xây dựng đội ngũ CBCCVC bảo đảm tiêu chuẩn chung về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng được tiêu chuẩn, chức danh vị trị việc làm; đã ban hành Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về việc giao biên chế công chức, số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2021, bảo đảm đúng cơ cấu của CBCCVC theo vị trí việc làm.  Bên cạnh đó, công tác xây dựng và thực hiện quy chế văn hóa công sở được tổ chức, đơn vị, CBCCVC trên địa bàn huyện chấp hành tốt. Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCCVC đáp ứng yêu cầu với tình hình mới cũng được UBND huyện đặc biệt quan tâm.

 Cải cách tài chính công

Trên địa bàn huyện, các đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện cơ chế tự chủ theo đúng quy định; 100% các cơ quan đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài chính công. UBND huyện giao cơ quan chuyên môn thực hiện đôn đốc các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng quy định về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm theo đúng quy định. Năm 2020 thu ngân sách đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Trong 6 tháng đầu  năm 2021, UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp thu ngân sách nhằm hoàn thành và đạt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 9.288/15.500 triệu đồng = 59,92 % so với kế hoach được giao3.

Hiện đại hóa nền hành chính

UBND huyện chỉ đạo các cán bộ, công chức tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính nhà nước. 100% cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm một cửa điện tử trong xử lý văn bản và tiếp nhận TTHC của người dân và doanh nghiệp. Hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng yêu cầu và ngày càng được hoàn thiện. Duy trì và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN và ISO.

Cùng với đó, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công trên địa bàn, với các nhiệm vụ, như: tăng cường và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; triển khai tốt vấn đề công khai, minh bạch thông tin liên quan việc giải quyết TTHC, các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của Nhân dân, như: các lĩnh vực xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, phương án bồi thường, kế hoạch sử dụng đất, thu chi ngân sách cấp huyện, cấp xã,… Huyện từng bước nỗ lực nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn.

Đánh giá chung

Công tác CCHC tiếp tục được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng, tạo nền tảng vững chắc cho công tác CCHC, tạo động lực phát triển KTXH huyện. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã được cập nhật, công bố thường xuyên các văn bản mới do UBND tỉnh ban hành chuẩn hóa một số thủ tục, thủ tục theo từng lĩnh vực còn hiệu lực; bảo đảm công khai, minh bạch về TTHC, nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện.

Tuy nhiên, công tác CCHC vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: chế độ thông tin, báo cáo về công tác CCHC của một số xã, thị trấn, các phòng chuyên môn chưa sâu về chất lượng; việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm một cửa điện tử đối với một số lĩnh vực chưa được thực hiện thường xuyên. Tỷ lệ hồ sơ phát sinh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ Bưu chính công ích chưa cao…

Đề xuất giải pháp tăng cường công tác cải cách hành chính trong thời gian tới

Ngân Sơn luôn xác định CCHC là khâu đột phá thúc đẩy phát triển KTXH của địa phương. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, thời gian tới huyện cần tập trung một số nội dung cụ thể sau.

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức về công tác CCHC, nhất là giải quyết TTHC trong Nhân dân.

Hai là, thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC; nâng cao chất lượng thực hiện giải quyết TTHC tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Tiếp tục rà soát TTHC, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các TTHC không còn phù hợp với điều kiện thực tế (nếu có). Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành và công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VBQPPL.

Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Bốn là, thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm CBCCVC; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức. Tập trung cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm biên chế. Năm 2021, tiếp tục cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ năng làm việc theo từng chức danh. Bên cạnh đó, tổ chức đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC chính và kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

Năm là, triển khai, áp dụng và vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là việc sử dụng phần mềm TD Office vào giải quyết các công việc và giải quyết TTHC, nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Triển khai việc chấm điểm xác định chỉ số CCHC hàng năm đối với cấp huyện, cấp xã bảo đảm kế hoạch đề ra.

Chú thích:
1. Huyện Ngân Sơn. https://vi.wikipedia.org/wiki , ngày 02/8/2021.
2, 3. Báo cáo số 268/BC-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Tài liệu tham khảo:
1. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030.
2. Kế hoạch số 790/KH-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
3. Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021.

 ThS. Lương Văn Đăng
Học viện Hành chính Quốc gia