Khung năng lực và quản lý công chức theo năng lực

(Quanlynhanuoc.vn) – Vấn đề năng lực, đánh giá và sử dụng nhân sự dựa trên năng lực là cần thiết nhất là trong bối cảnh cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay. Để giúp độc giả có cách tiếp cận về khung năng lực và quản lý công chức theo năng lực, nhóm tác giả: TS. Phạm Đức Toàn – TS. Đào Thị Thanh Thủy ra mắt cuốn sách chuyên khảo “Khung năng lực và quản lý công chức theo năng lực”. Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Quản lý nguồn nhân lực theo năng lực là cách tiếp cận thể hiện sự đáp ứng đối với những yêu cầu nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của tổ chức đang diễn ra tại nhiều nước phát triển có nền hành chính tiên tiến. Ở Việt Nam, việc đổi mới công tác quản lý, phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm đặc biệt trong các quyết sách xây dựng đất nước, cải cách nền hành chính nhà nước.

Trong quá trình đẩy mạnh cải cách công vụ, triển khai Luật Cán bộ, công chức, các bộ, ngành, địa phương đã và đang chú trọng nâng cao chất lượng, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, bản mô tả công việc, bảo đảm tinh gọn, cơ cấu hợp lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ công chức. Việc vận dụng phù hợp một số ưu điểm của cách thức quản lý công chức hứa hẹn đem lại những chuyển biến tích cực khi vận dụng đồng bộ cùng các mô hình tiên tiến, như: “Quản lý công mới”, “Giá trị công”, “Quản lý theo mục tiêu”, “Quản lý theo kết quả” trong tổng thể các chính sách, quy định về công vụ, công chức trong toàn hệ thống chính trị.

Vấn đề xây dựng khung năng lực gắn với việc xác định vị trí việc làm đang được triển khai thực hiện nhưng trên thực tế còn không ít khó khăn, vướng mắc do thiếu hệ thống lý luận và bài học kinh nghiệm thực tiễn trong và ngoài nước khi xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể. Chính vì vậy, cuốn sách “Khung năng lực và quản lý công chức theo năng lực” được xuất bản góp phần để các bộ, ngành, địa phương tiếp cận với việc xây dựng khung năng lực và quản lý công chức theo năng lực. Nội dung của cách tiếp cận quản lý công chức theo năng lực, có thể áp dụng vào quá trình nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tiến trình cải cách hành chính và hội nhập quốc tế hiện nay.

Cuốn sách chuyên khảo gồm 8 chương, được chia thành 3 phần:

Phần I: Khung năng lực. Mặc dù có nhiều cách hiểu về năng lực khác nhau nhưng tựu chung có sự thống nhất rằng năng lực là tổng hợp của các yếu tố, kiến thức, kỹ năng, thái độ và trong nhiều trường hợp còn bao gồm một số phẩm chất cần thiết khác; năng lực quyết định đến kết quả, hiệu quả hoạt động của một cá nhân. Năng lực gắn với vị trí việc làm, xây dựng khung năng lực làm cơ sở để hoạch định, phát hiện người có tài năng; đồng thời, góp phần thực hiện cách thức quản lý công chức theo năng lực.

Phần II: Công chức và quản lý công chức ở Việt Nam. Nội dung phần này giúp  người đọc sẽ có cái nhìn khái quát về nguồn nhân lực khu vực công và công chức trong cơ quan nhà nước. Đội ngũ công chức không chỉ là một quá trình các yếu tố cấu thành nền công vụ mà còn có vai trò quyết định đối với thành công của tổ chức thực hiện các hoạt động trong nền công vụ. Bên cạnh đó, thể chế quản lý công chức ở Việt Nam được nhóm tác giả phân tích, đánh giá qua những ưu điểm tích cực và cả những hạn chế còn tồn tại. Việc đổi mới theo hướng tuyển chọn, đánh giá, sử dụng, quản lý, phát triển công chức theo năng lực là việc làm quan trọng, cần thiết cần hướng tới.

Phần III: Quản lý công chức theo năng lực. Quản lý công chức theo năng lực trong cơ quan hành chính nhà nước là việc sử dụng năng lực làm cơ sở cho toàn bộ các hoạt động quản lý. Nội dung quản lý công chức tập trung vào các nội dung, như: tuyển dụng; sử dụng; đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá và đãi ngộ. Quản lý công chức theo năng lực ở một số nền công vụ trên thế giới; những cơ hội, thách thức về quản lý công chức theo năng lực tại Việt Nam.

Nhóm tác giả đã đưa ra nhiều giải pháp tích cực để mỗi cơ quan hành chính nhà nước tham khảo, vận dụng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tiến trình cải cách hành chính và hội nhập quốc tế hiện nay.

Hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước là vấn đề luôn được quan tâm đặc biệt của mọi quốc gia trong tiến trình cải cách, đổi mới. Cuốn sách chuyên khảo: “Khung năng lực và quản lý công chức theo năng lực” do TS. Phạm Đức Toàn – TS. Đào Thị Thanh Thủy đồng chủ biên, được Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành nhằm giúp cơ quan nhà nước nói riêng và bạn đọc nói chung có thêm tài liệu tham khảo về khung năng lực, công chức và quản lý công chức. Các nội dung được đề cập trong cuốn sách là những nội dung còn khá mới, cần tiếp tục nghiên cứu đồng bộ trong khu vực công và công tác quản lý nhà nước ở nước ta.

Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Hoàng Trang
Học viện Hành chính Quốc gia