Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính trên các ấn phẩm Tạp chí Quản lý nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) – Cải cách hành chính là nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính có vai trò quan trọng, góp phần vào sự thành công của quá trình cải cách nền hành chính nhà nước. Với chức năng, nhiệm vụ và tôn chỉ, mục đích rõ ràng, trong suốt quá trình hoạt động báo chí, Tạp chí Quản lý nhà nước đã làm tốt vai trò của mình, góp phần trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và sự nghiệp đổi mới của đất nước.
Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, ngày 18/3/2021.
Tuyên truyền về cải cách hành chính trên Tạp chí Quản lý nhà nước từ năm 2011 đến tháng 9/2021

Thứ nhất, về số lượng bài viết.

Thông tin CCHC trên Tạp chí được thể hiện ở các bài viết mà tác giả đa phần là các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các giảng viên trong và ngoài Học viện Hành chính Quốc gia. Bài viết mang tính nghiên cứu, trao đổi, lý luận mà đối tượng hướng đến là các nhà quản lý cấp cao, các nhà hoạch định chính sách, các cán bộ lãnh đạo quản lý ở các bộ, ngành, địa phương và đông đảo cán bộ,công chức, viên chức trên cả nước. Nội dung các bài viết tập trung làm rõ những vấn đề lý luận về CCHC, phân tích các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về CCHC, giới thiệu những mô hình thực hiện CCHC hiệu quả hay những kết quả thực hiện CCHC nổi bật ở các địa phương,… để từ đó đưa ra hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác CCHC. Các bài viết đi sâu phân tích một cách cụ thể, kỹ lưỡng, đạt chất lượng cao, được bạn đọc, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nghiên cứu, các nhà khoa học, nhà quản lý đã sử dụng sản phẩm Tạp chí làm tài liệu tham khảo.

Nội dung công cuộc CCHC được thể hiện rất phong phú và đa dạng trên các ấn phẩm của Tạp chí. Đối với Tạp chí in, trong thời gian từ tháng 01/2011 – 9/2021 (từ số 180 đến số 308), Tạp chí in đã đăng được 291 bài viết có nội dung CCHC; tập trung ở các chuyên mục: Các vấn đề chung, Nghiên cứu – Trao đổi, Thực tiễn – Kinh nghiệm, Nền kinh tế tri thức và chính phủ điện tử, Nhìn ra nước ngoài…

Đối với Tạp chí điện tử, từ tháng 7/2019 – 9/2021, Tạp chí điện tử, với ưu thế truyền thông, đã đăng 63 bài báo khoa học về CCHC ở các chuyên mục: Nghiên cứu trao đổi, Thực tiễn – Kinh nghiệm, Hành chính doanh nghiệp, Hành chính quốc tế, Cải cách hành chính và các chuyên mục khác và hàng trăm tin hội nghị, hội thảo về công tác cải cách hành chính của đất nước, của các bộ, ngành, địa phương.

Thứ hai, về nội dung tuyên truyền CCHC.

Tạp chí đã tập trung vào một số nội dung trọng tâm, cụ thể như sau:

(1) Tuyên truyền các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC. Với nhiệm vụ của cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí QLNN luôn khẳng định là một trong những tạp chí tham gia một cách tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật hành chính, các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về CCHC. Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung, như: đánh giá về công tác CCHC; CCHC hướng tới một nền hành chính công phục vụ xã hội dân sự; nâng cao đạo đức công chức đáp ứng yêu cầu CCHC; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong CCHC…

(2) Tuyên truyền các nhiệm vụ chính của CCHC. Công cuộc phát triển đất nước theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn liền với sự thay đổi căn bản của vai trò Nhà nước và phương thức hoạt động của nền hành chính quốc gia, trong đó, CCHC là tiền đề và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Tạp chí tập trung chuyên sâu cho các nội dung tuyên truyền, như: cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; về tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính phủ điện tử… Nội dung tuyên truyền đã thể hiện rõ thực tiễn tình hình QLNN và CCHC ở các bộ, ngành và địa phương trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, cũng sẽ là cơ sở để các địa phương, các cơ quan hành chính tìm hiểu, học tập kinh nghiệm, nhân rộng phạm vi thực hiện để CCHC đạt được hiệu quả thực tế.

Đánh giá chung

Tạp chí QLNN đã góp phần không nhỏ trong công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC, là phương tiện, công cụ hữu hiệu để đẩy mạnh, tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác CCHC trên cả nước. Tạp chí đã góp phần nâng cao nhận thức của tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân, đồng thời giúp cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ về mục tiêu, xác định được thái độ, trách nhiệm trong công tác CCHC và cung cấp dịch vụ công. Cụ thể:

(1) Tạp chí đã đăng tải, tuyên truyền các chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC một cách toàn diện, có tính chất hệ thống.

(2) Về thực tiễn QLNN, CCHC, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ, thu hút nhân tài ở các bộ, ngành và địa phương trong cả nước.

(3) Cơ cấu bài đăng bảo đảm tính khoa học và hợp lý, có sức thuyết phục cao, đáp ứng được yêu cầu tập trung phản ánh về khoa học hành chính, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thực tiễn hoạt động CCHC ở các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý trao đổi  kinh nghiệm, kiến thức kỹ năng quản lý, là diễn đàn của Nhân dân.

(4) Thông tin đăng tải nhanh chóng, kịp thời, có tính toàn diện, bao quát đến nội dung của lĩnh vực cải cách, có sức lan tỏa trong xã hội, là nguồn thông tin hữu ích phục vụ đội ngũ cán bộ quản lý hành chính nhà nước trong việc định hướng tư tưởng, xã hội và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ ở địa phương, cơ sở.

(5) Tạp chí xây dựng được đội ngũ cộng tác viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý ở trung ương, địa phương am hiểu về lĩnh vực hành chính.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn có những hạn chế, bất cập. Chẳng hạn, như: số lượng bạn đọc chưa nhiều, sản phẩm chưa phát hành rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân (bởi là Tạp chí khoa học chuyên ngành); một số bài viết về thực trạng còn chung chung, đề xuất giải pháp còn khuôn mẫu và chưa sát với thực tiễn; các bài viết về CCHC nằm rải rác ở các chuyên mục khác nhau, do vậy, tính hệ thống các bài viết chưa cao; công tác tuyên truyền về hoạt động của các địa phương chưa cao, đặc biệt là tuyên truyền về CCHC.

Những hạn chế trên do một số nguyên nhân cơ bản, đó là: Tạp chí chưa xây dựng được chuyên mục riêng; việc đánh giá về chất lượng, hiệu quả của việc tuyên truyền chưa được đầy đủ, thỏa đáng; việc đổi mới kết cấu, nội dung, hình thức các chuyên mục luôn là một bài toán khó đối với những người trực tiếp thực hiện công tác truyên truyền CCHC, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền về CCHC; ấn phẩm của Tạp chí mang tính chuyên ngành, lưu hành chủ yếu và phổ biến trong các cơ quan QLNN. Cơ sở vật chất còn sơ sài, các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Tạp chí còn thiếu (hiện Tạp chí chưa có hệ thống máy chủ riêng). Điều này ảnh hưởnglớn đến bảo đảm an toàn và an ninh mạng, an ninh thông tin trên ấn phẩm điện tử trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay rất cần được đầu tư trang bị cơ sở vật chất để xây dựng tòa soạn hội tụ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành tham quan gian trưng bày của Tạp chí Quản lý nhà nước tại Hội báo toàn quốc 2019.
Giải pháp nâng cao hoạt động tuyên truyền về cải cách hành chính trên các ấn phẩm Tạp chí Quản lý nhà nước

Để đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động tuyên truyền CCHC đặc biệt trong xu thế chuyển đổi số hiện nay, Tạp chí QLNN cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, đổi mới công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên các ấn phẩm của Tạp chí. Cần đa dạng hóa các sản phẩm, hình thức chuyển tải, tuyên truyền về CCHC đáp ứng yêu cầu của các đối tượng độc giả. Đặc biệt, đối với ấn phẩm điện tử, cần chọn cách thể hiện hình thức để thu hút và mở rộng đối tượng độc giả đến với các thông tin, quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước về tuyên truyền CCHC của đất nước.

Xây dựng đề cương bài viết và đặt bài gắn với kế hoạch tuyên truyền hằng tháng, hằng năm. Nội dung đề cương phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030. Tổ chức tọa đàm, hội thảo về công tác CCHC với các bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương… qua đó, lựa chọn những bài viết về CCHC có chất lượng. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, giữa các tạp chí trong công tác thông tin tuyên truyền về CCHC, thường xuyên phối hợp tổ chức học tập, chia sẻ kinh nghiệm, tăng tính kết nối thông tin giữa các tạp chí trong và ngoài hệ thống nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền.

Coi trọng phản biện và thẩm định độc lập bài viết. Việc trao đổi, phản biện bài báo khoa học trước khi đăng tạp chí là hoạt động cần thiết để đánh giá, góp ý những bất cập, nội dung chưa rõ của bài viết; từ đó, chỉ ra giá trị, ý nghĩa và có những trao đổi để nâng cao chất lượng bài viết.

Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mỗi phóng viên, biên tập viên, nhà báo của Tạp chí luôn tự ý thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm; tích cực tự giác học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Bên cạnh đó, cơ quan chủ quản tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, phóng viên có điều kiện tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính nhà nước, CCHC, kỹ năng  nghiệp vụ; phối hợp với các chi hội nhà báo tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí để nâng cao kỹ năng làm báo; tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên, biên tập viên thường xuyên bám sát thực tiễn ở cơ sở… tiếp tuc tăng cường xây dựng và mở rộng sự tham gia của đội ngũ cộng tác viên, nhất là những nhà lãnh đạo, nhà khoa học, nhà quản lý, bởi hơn ai hết họ chính là những người am hiểu rất chuyên sâu về lĩnh vực hành chính nhà nước và kinh nghiệm thực tiễn tại các địa phương.

Thứ ba, đầu tư cơ sở vật chất, tài chính. Để Tạp chí QLNN hoạt động ngày một hoàn chỉnh và hiện đại, đồng thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới, Tạp chí cần được đầu tư trang cấp các thiết bị cần thiết, phục vụ tác nghiệp, như: máy ghi âm, máy quay phim, máy tính… Bên cạnh đó, nâng cấp kỹ thuật Tạp chí điện tử theo hướng hiện đại: đầu tư thuê máy chủ phục vụ cho công tác xuất bản Tạp chí, bảo đảm về an ninh, an toàn hoạt động của TCĐT trên môi trường an ninh mạng. Cùng với đó, Tạp chí QLNN sớm xây dựng đề án tự chủ về tài chính giai đoạn 2022 – 2030; xây dựng Chiến lược phát triển Tạp chí QLNN phù hợp với Quyết định số 983/QĐ-BNV ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Quy hoạch cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

CCHC là một nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng và Nhà nước ta đặt ra trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện nhiệm vụ đó không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hay của đội ngũ cán bộ, công chức mà là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cá nhân, tổ chức và toàn xã hội nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đảng và Nhà nước đã đề ra: xây dựng một nền hành chính hiện đại, trong sạch và hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Tài liệu tham khảo:
1. Bài viết sử dụng số liệu của Đề tài cấp cơ sở: “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên Tạp chí Quản lý nhà nước”. Mã số: 09/2021/ĐTCS – HVQG.
2. Luật Báo chí năm 2016.
3. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020.
4. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.
5. Quyết định số 1203/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Quản lý nhà nước.
6. Quyết định số 424/QĐ-BNV ngày 24/3/2021 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.
7. Báo chí là kênh thông tin quan trọng, hữu ích. https://cand.com.vn, ngày 20/6/2018.
Vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền về cải cách hành chính. https://hcmcpv.org.vn, ngày 06/9/2019.

Hoàng Trang
Học viện Hành chính Quốc gia