Thị ủy Ninh Hòa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021

Thị ủy Ninh Hòa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021, do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Song được sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa và các sở, ngành của tỉnh; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong thị xã đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện “mục tiêu kép” vừa tập trung thực hiện các giải pháp về phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội với những kết quả tích cực.
Về phát triển kinh tế – xã hội

Trong điều kiện khó khăn bởi đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế – xã hội thị xã; các ngành, lĩnh vực gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến đời sống, thu nhập của Nhân dân. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của Thị ủy, UBND thị xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, nhanh chóng, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến nay đã dần được kiểm soát. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội vẫn đạt kết quả tích cực, có 13/16 chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt và vượt kế hoạch.

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện được 2.902.421 triệu đồng, đạt 239% dự toán UBND tỉnh giao và vượt 131% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã, bằng  87% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện được 1.252.588 triệu đồng, tăng 77% dự toán tỉnh giao và tăng 17% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã, trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản đến cuối năm 252.205/278.919 triệu đồng, đạt 90,4% kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh. Các danh mục đầu tư công năm 2021 và công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thị xã được quan tâm chỉ đạo và đôn đốc thực hiện.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, công tác chăm lo cho các đối tượng diện chính sách, người có công và người nghèo được quan tâm chu đáo, đặc biệt là chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong các dịp lễ, Tết; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đúng mức, kịp thời chi trả, hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; công tác giáo dục được triển khai bảo đảm kế hoạch của ngành. Công tác cải cách hành chính, quản lý đất đai, môi trường và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được  bảo đảm, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Công tác bảo đảm an toàn giao thông được tăng cường, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tăng cường

Năm 2021, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thị xã phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021. Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng đã triển khai đạt nhiều kết quả tốt, vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững và tăng cường. Công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ được tiếp tục củng cố và đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội được kịp thời; công tác tổ chức cán bộ thực hiện đúng quy trình; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của Đảng được triển khai thực hiện theo Chương trình năm 2021 đã đề ra; vai trò của Mặt trận và các đoàn thể thị xã ngày càng được nâng cao.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong đảng bộ thị xã đã có những bước chuyển tích cực. Các tổ chức cơ sở đảng giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên; thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tổ chức cán bộ và đảng viên được quan tâm thực hiện đúng quy trình. Năm 2021, đã kết nạp được 150 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 163 đồng chí; cấp thẻ đảng viên cho 196 đồng chí; đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên cho 5.460 đồng chí; chuyển sinh hoạt đảng trong thị xã cho 99 đảng viên; chuyển đi cho 40 đảng viên, chuyển đến cho 82 đảng viên; thành lập mới 03 chi bộ cơ sở và giải thể 01 chi bộ cơ sở. Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ thị xã hiện có 6.038 đảng viên; có 77 chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Năm 2022, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ninh Hòa cần phải nỗ lực cố gắng hơn nữa trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa thị xã Ninh Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh.