Hoàn thiện quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương

(Quanlynhanuoc.vn) – Phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương là những nội dung được thể chế hóa thành quy định pháp luật nhằm phân định nhiệm vụ, quyền hạn cho từng cấp, để việc quản lý được khoa học, thuận lợi và hiệu quả, bảo đảm việc chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với chức năng, thẩm quyền và điều kiện cho cấp dưới thực hiện.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chủ đề ‟Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước”, ngày 04/11/2021. Ảnh: VGP/Hải Minh
Thực trạng quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền giữa trung ương và chính quyền địa phương ở Việt Nam

Hiện nay, theo pháp luật Việt Nam, phân cấp, phân quyền (PCPQ) được quy định trong Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), các văn bản luật đối với lĩnh vực chuyên ngành.

Việc phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương với địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương (CQĐP) được quy định trong Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (HĐND và UBND) và các luật chuyên ngành (đất đai, ngân sách, giáo dục). Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 tại Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định nội dung cải cách tổ chức bộ máy CQĐP với nhiệm vụ: phân cấp rõ ràng và hợp lý giữa trung ương và địa phương, phân biệt chức năng nhiệm vụ của chính quyền đô thị và chính quyền ở nông thôn, tổ chức hợp lý HĐND và UBND.

Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước (QLNN) giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã định hướng ưu tiên phân cấp trong các lĩnh vực: quản lý quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển; quản lý ngân sách nhà nước (NSNN); quản lý đất đai, tài nguyên và tài sản nhà nước; quản lý doanh nghiệp nhà nước; quản lý các hoạt động sự nghiệp dịch vụ công; quản lý về tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức. Thực hiện Nghị quyết này, 22 bộ, cơ quan ngang bộ đã xây dựng Đề án phân cấp QLNN thuộc ngành, lĩnh vực, trong đó kiến nghị sửa đổi các luật, pháp lệnh, nghị định của Chính phủ để khắc phục chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn và phân công, phân cấp khoảng 300 loại việc. Hàng loạt nghị định của Chính phủ quy định phân cấp với UBND cấp tỉnh về quản lý quy hoạch, kế hoạch; quản lý đầu tư và xây dựng; quản lý vốn ODA; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý biên chế sự nghiệp, quản lý các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ, giao thông – vận tải, môi trường, văn hóa, thông tin.

Về phân biệt nội dung QLNN ở đô thị, nông thôn, quy chế đặc thù cho một số đô thị đặc biệt đã được thể chế hóa ở chừng mực nhất định khi sửa đổi Luật Tổ chức HĐND và UBND, Pháp lệnh Thủ đô, Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 về PCQL một số lĩnh vực cho TP. Hồ Chí Minh. Đối với đô thị đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh dựa vào khả năng đảm nhận các nhiệm vụ, Chính phủ đã tạo sự tự chủ cho UBND Thành phố về quản lý quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, quản lý nhà đất và hạ tầng kỹ thuật đô thị, ngân sách, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức.

Tại Điều 112 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Chính quyền địa phương tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa phương; quyết định các vấn đề của địa phương do luật định, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương. Trong trường hợp cần thiết, chính quyền địa phương được giao thực hiện một số nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp trên với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đó”1.

Quan điểm xuyên suốt của Hiến pháp năm 2013 về CQĐP là các chính sách, pháp luật sẽ do các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương ban hành, còn CQĐP các cấp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dưới sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên, xác định rõ nguyên tắc PCPQ giữa  trung ương và CQĐP, CQĐP được giao thực hiện một số nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp trên cùng với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đó trong trường hợp cần thiết. Hiến pháp năm 2013 quy định vấn đề có tính nguyên tắc về phân công, phân cấp giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp CQĐP, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của trung ương, đồng thời phát huy tính sáng tạo, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của CQĐP.

Khẳng định nguyên tắc PCPQ tại Điều 5 Hiến pháp năm 2013: “Phân cấp, phân quyền hợp lý giữa Chính phủ và chính quyền địa phương, bảo đảm quyền quản lý thống nhất của Chính phủ và phát huy tính chủ động sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương”2 và một số nội dung phân cấp quan trọng, tạo cơ sở tiếp tục đẩy mạnh phân cấp hợp lý trên các lĩnh vực. Lần đầu tiên nguyên tắc phân quyền hợp lý trong tổ chức và hoạt động của Chính phủ được khẳng định. Đây là cơ sở tiền đề cho việc xây dựng Chính phủ phân quyền trong quan hệ với CQĐP. Chính phủ tập trung vào hoạch định thể chế, chính sách, xây dựng chiến lược, cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, thanh tra, tổ chức thực hiện Hiến pháp, pháp luật. Chính phủ thống nhất quản lý quy hoạch phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, quyết định đầu tư công từ ngân sách trung ương, chỉ ủy quyền cho chính quyền cấp tỉnh trong trường hợp cần thiết.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN đối với ngành, lĩnh vực, bảo đảm sự quản lý thống nhất của Chính phủ, phát huy tính chủ động, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của CQĐP, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 về phân cấp QLNN giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Việc phân cấp theo nguyên tắc bảo đảm sự quản lý thống nhất của Chính phủ; đồng thời, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền cấp tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ QLNN, phục vụ Nhân dân; tuân thủ nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ; phân định rõ nhiệm vụ QLNN của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành và của chính quyền cấp tỉnh; phân cấp phải rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, gắn với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp; bảo đảm tăng tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Có 5 lĩnh vực tập trung phân cấp, gồm: quản lý NSNN; thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; quản lý đầu tư (đối với đầu tư từ vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ); quản lý công vụ, cán bộ, công chức, viên chức; quản lý đất đai.

Nghị quyết số 99/2020/NQ-CP ngày 24/ 6/2020 của Chính phủ về  đẩy mạnh phân cấp QLNN theo ngành và lĩnh vực đã đề ra mục tiêu phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ. Việc phân định thẩm quyền giữa các cấp CQĐP bảo đảm phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của CQĐP, khai thác tối đa các tiềm năng của địa phương. Mỗi cấp CQĐP có thể thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ của cơ quan nhà nước ở cấp trên nhưng dựa trên cơ sở một việc không giao quá hai cấp hành chính quản lý dựa trên cơ sở những điều kiện thực hiện nhiệm vụ tương ứng, dựa trên sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước ở cấp trên đối với CQĐP.

Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học “Phân cấp, phân quyền Trung ương – Địa phương, ngày 07/10/2021.
Đánh giá chung về thể chế phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương ở Việt Nam

Bên cạnh các kết quả đạt được, như: (1) Quy định pháp lý về PCPQ giữa trung ương và địa phương từng bước được hoàn thiện, hợp lý hơn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN đối với ngành, lĩnh vực, tạo điều kiện cho CQĐP chủ động nhiều hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. (2) Các bộ, cơ quan ngang bộ đã chủ động rà soát và đề xuất các nội dung thực hiện phân cấp QLNN theo ngành, lĩnh vực. CQĐP, UBND các cấp được trao thêm thẩm quyền, trách nhiệm trong việc quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương… Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế của thể chế về PCPQ giữa trung ương và địa phương:

Thứ nhất, quy định về phân định thẩm quyền giữa các cấp CQĐP đã có nhưng chưa bảo đảm quản lý thống nhất, còn biểu hiện phân tán, cục bộ; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, chưa chú trọng việc thanh tra, kiểm tra đối với những việc đã phân cấp cho địa phương. Phân cấp đồng loạt và đại trà (không phân biệt về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội giữa các địa phương và thực hiện trong một cơ chế, chính sách trong phân cấp). Phân cấp không đồng bộ (như: phân cấp về thẩm quyền quyết định đầu tư cho địa phương nhưng việc phân cấp thẩm quyền quyết định nguồn thu để triển khai thực hiện đầu tư theo quy định của địa phương lại không được điều chỉnh một cách tương ứng).

Thứ hai, các quy định của pháp luật chưa phân định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cấp chính quyền trong việc thực hiện chức năng QLNN, tổ chức cung cấp dịch vụ công, đại diện chủ sở hữu đối với các tổ chức kinh tế nhà nước và tài sản nhà nước; chưa xác định rõ trách nhiệm của mỗi cấp, của tập thể và cá nhân đối với những nhiệm vụ đã được phân định thẩm quyền giữa các cấp CQĐP.

Thứ ba, quy định của pháp luật có liên quan đến việc phân định thẩm quyền giữa các cấp CQĐP cho cấp dưới, nhưng chưa bảo đảm tương ứng các điều kiện cần thiết để thực hiện, còn thiếu sự ăn khớp, đồng bộ giữa các ngành, các lĩnh vực có liên quan, chưa tạo điều kiện thực tế cho CQĐP các cấp chủ động cân đối các nguồn lực và nhu cầu cụ thể của mình. Phân cấp còn chậm, thiếu kiên quyết, thiếu các điều kiện nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

Thứ tư, việc PCPQ giữa trung ương và CQĐP trong thời gian qua, tuy đã được quy định, nhưng mới giải quyết bước đầu vấn đề pháp luật về phân định giữa Chính phủ và UBND cấp tỉnh, tình trạng trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp chính quyền chưa được khắc phục một cách căn bản. Cơ chế phối hợp giữa các địa phương còn hạn chế, chưa giải quyết hài hòa mối quan hệ phát triển vùng (một số địa phương được xác định vai trò là hạt nhân của vùng, được ưu tiên hưởng các chính sách đặc thù nhằm tạo động lực phát triển cho vùng nhưng chưa làm tốt vai trò hạt nhân, vẫn còn tính chất cục bộ và cạnh tranh giữa các địa phương trong việc thu hút đầu tư trong vùng thay vì phối hợp, hợp tác cùng phát triển).

Thứ năm, PCPQ giữa trung ương và địa phương, các cấp CQĐP trong thời gian qua đều thực hiện theo phương pháp cắt khúc (một việc cắt làm bốn đoạn giao cho bốn cấp: trung ương, tỉnh, huyện, xã) mà chưa thực hiện theo phương pháp giao trọn gói nhiệm vụ và điều kiện bảo đảm cho một hoặc hai cấp thực hiện. Việc phân định thẩm quyền giữa các cấp CQĐP được quy định trong tất cả các lĩnh vực, các ngành, coi CQĐP là một “nhà nước thu nhỏ” quản lý đầy đủ mọi lĩnh vực, mọi ngành, nhưng trung ương vẫn có thể can thiệp vào mọi công việc của chính quyền địa phương.

Thứ sáu, PCPQ là vấn đề được chú trọng trong luật, trong đó Luật Tổ chức CQĐP đã có những quy định rõ các vấn đề chung về phân quyền, có sự phân biệt tổ chức CQĐP giữa nông thôn và đô thị. Tuy nhiên, Luật vẫn quy định tổ chức CQĐP theo mô hình tập trung chứ không theo mô hình tự quản địa phương. Các cấp CQĐP vẫn phụ thuộc nhiều vào các cơ quan nhà nước ở trung ương; Luật cũng chưa liệt kê được những thẩm quyền riêng biệt của CQĐP.

Luật Tổ chức CQĐP đã có quy định về mô hình hành chính – kinh tế đặc biệt, xác định đây là đơn vị hành chính khác bên cạnh đơn vị hành chính thông thường. Sự khác biệt ở đây liên quan đến tiềm năng phát triển kinh tế của đơn vị hành chính này so với đơn vị hành chính khác. Tuy nhiên, Luật Tổ chức CQĐP chưa có cơ chế để cụ thể hóa và cơ sở pháp lý để thực hiện mô hình hành chính – kinh tế đặc biệt, vì vậy, về cơ bản những quy định này chỉ mang tính hình thức.

Ngoài ra, còn một số đạo luật chuyên ngành chưa quy định sát các nội dung cần được phân cấp giữa các cấp CQĐP.

Những hạn chế, bất cập trên do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng chủ yếu là do các nguyên nhân về nhận thức, quan điểm về PCPQ trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; các chủ trương, giải pháp phân cấp QLNN, phân định thẩm quyền giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp CQĐP chưa rõ ràng, rành mạch, thiếu nhất quán. Bên cạnh đó, vẫn còn tư tưởng lo ngại phân cấp mạnh dẫn đến tình trạng cục bộ, cát cứ, phân tán. Trong tổ chức, chỉ đạo còn thiếu quyết tâm, mạnh dạn từ xây dựng, ban hành thể chế, chính sách đến tổ chức thực hiện, chưa chú trọng đến tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm. Hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong tình hình mới… cơ chế kiểm tra, giám sát chưa cụ thể, chưa có chế tài đủ mạnh; tỷ lệ cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác giám sát còn hạn chế… Đặc biệt, phân cấp còn chưa đồng bộ với phân quyền, vẫn còn cơ chế kiểm soát của cấp trên qua các hình thức xin ý kiến, chấp thuận, cho phép.

Giải pháp hoàn thiện thể chế phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương ở Việt Nam

Một là, xác định các nguyên tắc khi PCPQ giữa trung ương và CQĐP.

Phân định rõ thẩm quyền các cấp CQĐP, chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn, đặc thù khác nhau giữa đô thị và nông thôn để PCPQ cho phù hợp để bảo đảm tính chủ động, sáng tạo, tự chủ của chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn.

Làm rõ phân cấp về ngành, lĩnh vực, trong đó làm rõ quan điểm, nguyên tắc phân cấp; các ngành, lĩnh vực cần tập trung phân cấp QLNN, đẩy mạnh phân cấp cho CQĐP phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn, yêu cầu quản lý đối với ngành, lĩnh vực và khả năng tự cân đối ngân sách; xác định rõ chủ thể, nội dung, phạm vi, đối tượng, quyền hạn và trách nhiệm của đối tượng được phân cấp, bảo đảm một việc không quá 2 cấp hành chính quản lý; tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước được phân cấp…

Xác định định mức tiêu chuẩn của từng ngành, nghề, đề cao nguyên tắc kết hợp QLNN về ngành, lĩnh vực và quản lý theo lãnh thổ. Một số ngành không thể phân cấp được như quốc phòng – an ninh, tiền tệ, tôn giáo.

Phân cấp phải phát huy tính năng động, sáng tạo của CQĐP, nâng cao hiệu quả QLNN, là điều kiện tiên quyết để kiến tạo tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, phân cấp nhưng phải bảo đảm quản lý thống nhất của Trung ương về thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm phát triển kinh tế – xã hội của cả nước.

Hai là, xây dựng, bổ sung các văn bản pháp luật về PCPQ giữa trung ương và địa phương.

Xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được quy định trong Luật Tổ chức CQĐP. Để bảo đảm Luật Tổ chức CQĐP năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) được triển khai thi hành có hiệu quả trên thực tế thì phải có những quy định hướng dẫn cụ thể để hoạt động áp dụng pháp luật được thống nhất.

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của CQĐP; đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định của Luật chuyên ngành và các văn bản của HĐND, UBND các cấp với các quy định của Luật Tổ chức CQĐP.

Cần nghiên cứu xây dựng một văn bản quy phạm pháp luật riêng về phân định thẩm quyền giữa trung ương với CQĐP và giữa các cấp CQĐP, trong đó quy định rõ: Ai, cấp chính quyền nào được quyền làm gì? Làm đến mức độ nào? Trách nhiệm để thực hiện các quyền hạn đó như thế nào? Các nguồn lực và điều kiện bảo đảm thực hiện quyền đó như thế nào? Chỉ khi PCPQ giữa các cấp CQĐP được quy định trong một đạo luật cụ thể mới có thể khắc phục được tình trạng phân quyền hình thức, cào bằng như hiện nay.

Ba là, xây dựng hệ thống danh mục các công việc cần phân cấp cho các cấp CQĐP.

Trong việc xây dựng hệ thống danh mục các công việc cần phân cấp cho các cấp CQĐP, phải quan tâm hai vấn đề thực tế đang rất bức xúc, nhưng chưa được đề cập trong các văn bản quy phạm pháp luật. (1) Giải quyết dịch vụ hành chính công theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Việc này chủ yếu là phân cấp cho chính quyền cơ sở thực hiện, chỉ một số trường hợp rất đặc biệt mới do cấp tỉnh hoặc cấp huyện thực hiện. (2) Quyền tài sản của mỗi cấp CQĐP, đặc biệt là cấp tỉnh và cấp cơ sở. Đây là vấn đề cơ bản để các địa phương (cấp tỉnh) tiến hành việc phát hành trái phiếu, thế chấp vay nợ phục vụ cho nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng ở địa phương, đồng thời tạo cơ sở để quản lý chặt chẽ tài chính công.

Bốn là, cần có quy định pháp luật phân biệt sự khác nhau giữa đô thị và nông thôn.

Để thực hiện PCPQ phù hợp với đặc điểm, tính chất của mỗi loại hình địa phương. Khác với nông thôn, mỗi đô thị là một chỉnh thể kinh tế – xã hội thống nhất, ràng buộc chặt chẽ và phụ thuộc trực tiếp vào nhau, không thể chia cắt, do đó, bộ máy hành chính nhà nước ở đô thị phải mang tính tập trung, thống nhất, vận hành thông suốt, nhanh nhạy và không thể bị cắt khúc theo kiểu cát cứ như ở nông thôn.

Vì vậy, pháp luật PCPQ giữa các cấp chính quyền trong nội bộ đô thị (thành phố trực thuộc trung ương – quận – phường) hoặc tỉnh – thị xã, thành phố (thuộc tỉnh) – phường không giống như pháp luật PCPQ ở chính quyền nông thôn (tỉnh – huyện – xã). Trong nội bộ đô thị, cần áp dụng cơ chế ủy quyền, tản quyền của chính quyền thành phố, thị xã cho các cơ quan quản lý hành chính cấp dưới (quận, phường) thực thi một số nhiệm vụ quản lý hành chính cụ thể; tổ chức các cơ quan hành chính ở quận, phường như là “cánh tay nối dài” của cơ quan hành chính thị xã, thành phố. Mặt khác, có thể coi mỗi thị xã, thành phố thuộc tỉnh là một chỉnh thể tương đối độc lập trong quy hoạch phát triển kinh tế –  xã hội đô thị, do đó, cần phân cấp nhiều hơn và mạnh hơn cho chính quyền thị xã, thành phố, đặc biệt là trong công tác quy hoạch và quản lý trật tự đô thị, cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công ích.

Năm là, điều chỉnh lại vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm QLNN của Chính phủ và giữa các cấp hành chính.

Trước yêu cầu cải cách hành chính nhà nước ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu, nhất là điều chỉnh lại vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm QLNN của Chính phủ và giữa các cấp hành chính cần tiếp tục đẩy mạnh phân cấp để thông qua đó, pháp luật quy định chuyển giao dần những loại công việc mà Chính phủ, các bộ, ngành đang làm, giao cho CQĐP thực hiện nhằm tạo điều kiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành vĩ mô của Chính phủ, các bộ, ngành đối với toàn xã hội.

Trên thực tế, còn rất nhiều loại việc cần thực hiện phân quyền từng bước trong điều kiện địa phương có thể tiếp nhận và làm có hiệu quả, trên cơ sở đó, xây dựng lộ trình các quy định pháp luật phân định thẩm quyền của các cấp CQĐP. Do vậy, cần lựa chọn những vấn đề phân cấp có tính trọng điểm, bứt phá để thực hiện trước, từ đó sẽ tạo được những tác động, thúc đẩy mạnh việc phân cấp các vấn đề khác ở các bước tiếp theo. Sửa đổi, bổ sung các đạo luật chuyên ngành trong những lĩnh vực có liên quan để giải quyết các hạn chế còn tồn tại trong PCPQ giữa trung ương và địa phương hiện nay.

Chú thích:
1. Điều 112, Hiến pháp năm 2013.
2. Điều 5, Hiến pháp năm 2013.
Tài liệu tham khảo:
1. Bộ Nội vụ. Tài liệu hội thảo về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, ngày 04/6/2019.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, II. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021.
3. Vũ Công Giao. Quản trị tốt lý luận và thực tiễn. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2017.
4. Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), 2013.
5. Học viện Hành chính. Giáo trình Quản trị địa phương. H. NXB Chính trị quốc gia 2010.
6. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).
7. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).
8. Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
9. Nghị quyết số 99/2020/NQ-CP ngày 24/ 6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành và lĩnh vực.
10. Võ Kim Sơn. Phân cấp quản lý nhà nước – lý luận và thực tiễn. H. NXB Chính trị quốc gia, 2004.
TS. Đặng Xuân Hoan
Học viện Hành chính Quốc gia