Phát triển kinh tế – xã hội của huyện M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk

(Quanlynhanuoc.vn) – Năm 2020, trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội của cả nước, của tỉnh Đắk Lắk gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, điều kiện tự nhiên diễn biến không thuận lợi gây ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế – xã hội của huyện; trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện M’Đrăk đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở và sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình kinh tế – xã hội của huyện năm 2020 tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá trên các lĩnh vực.
Một góc Thị trấn M’Đrăk.

Tổng giá trị sản xuất đạt 4.154,278 tỷ đồng, đạt 97,43% kế hoạch, tăng trưởng kinh tế 8,2% so với năm 2019, trong đó: ngành nông – lâm nghiệp đạt 2.258,458 tỷ đồng, đạt 97,9% kế hoạch, tăng 5,7% so với năm 2019. Ngành công nghiệp – xây dựng: 980,698 tỷ đồng, đạt 94,05% kế hoạch, tăng 8,5% so với năm 2019. Ngành thương mại – dịch vụ: 915,121 tỷ đồng, đạt 100,05% kế hoạch, tăng 14,7% so với năm 2019. Cơ cấu kinh tế theo tỷ trọng ngành nông – lâm nghiệp chiếm 54,4%; công nghiệp – xây dựng: 23,6%; thương mại – dịch vụ: 22%.

Huy động vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn ước đạt 730,63/697,8 tỷ đồng, đạt 104,7% kế hoạch, tăng 4,7% so với năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và kinh doanh dịch vụ 1.200/1.127,2 tỷ đồng, đạt 106,45% kế hoạch, tăng 4,35% so với cùng kỳ. Thu ngân sách năm 2020 đạt 124.019,2/111.147 triệu đồng, đạt 111,6% kế hoạch.

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tường bước được cải thiện. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được chú trọng. Thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư kinh doanh; quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; triển khai kế hoạch kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa bảo đảm chống dịch bệnh Covid-19, vừa duy trì phát triển sản xuất – kinh doanh, Ủy ban nhân dân huyện đã đề ra một số giải pháp sau:

Về phát triển kinh tế:

Tập trung vào các giải pháp dài hạn, tái cơ cấu nền kinh tế nhằm hướng tới tăng trưởng cao và bền vững; tiếp tục đổi mới, khai thác tối đa, có hiệu quả nguồn nội lực và thu hút các nguồn ngoại lực để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng tăng trưởng trong từng ngành, từng lĩnh vực, khai thác có hiệu quả các lợi thế của địa phương, đầu tư xây dựng các công trình xây dựng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư tại huyện.

Thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, khoa học – công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao tỷ trọng ứng dụng khoa học – công nghệ, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao sản xuất theo mô hình VietGAP – OCOP; thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản phẩm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh liên kết hợp tác sản xuất theo chuỗi, ứng dụng khoa học – công nghệ và cơ giới hóa vào sản xuất; tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; quản lý chặt chẽ chất lượng nông sản, vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Tập trung phát triển ngành chăn nuôi theo hướng trang trại, với các cơ sở chăn nuôi tập trung, hiện đại, bền vững, an toàn dịch bệnh, gắn với việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh.

Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Duy trì và đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch các sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp, đáp ứng một phần nhu cầu xây dựng trên địa bàn huyện. Tạo điều kiện phát triển công nghiệp chế biến tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp tại địa. Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp để thu hút đầu tư.

Tiếp tục kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư vốn phát triển ngành nghề, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương; huy động và khuyến khích các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế vào các dự án, nhất là du lịch, thương mại, dịch vụ, đầu tư xây dựng hệ thống chợ, trung tâm thượng mại trên địa bàn.

Tranh thủ, huy động có hiệu quả các nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu chi đầu tư xây dựng cơ bản. Quan tâm đầu tư các công trình trọng điểm, ưu tiên vốn để khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi xuống cấp. Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng bảo đảm chất lượng và rút ngắn thời gian để sớm triển khai thực hiện đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình khởi công mới bảo đảm kế hoạch. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ và nâng cao hiệu quả các công trình xây dựng cơ bản sau đầu tư, bảo đảm công trình đưa vào sử dụng có hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng công trình, thực hiện giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn bảo đảm thời gian quy định. Đề xuất danh mục đầu tư các dự án khởi công mới đúng theo Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Quan tâm tạo điều kiện phát triển các loại hình thương mại – dịch vụ. Thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý thị trường, góp phần bình ổn giá cả, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, kiểm tra việc niêm yết và bán hàng theo giá niêm yết. Kêu gọi đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại – chợ trung tâm huyện.

Về giáo dục:

Tổ chức triển khai có hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ượng 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (mới); tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học các cấp phục vụ dạy và học, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nhất là ở cấp học mầm non. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới.