Xây dựng nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả vì Nhân dân phục vụ

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 12/01/2022, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và chủ trì hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Bộ Nội vụ, có các đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng một số bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Điểm cầu tại các địa phương, có các đồng chí lãnh đạo UBND và lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, với phương châm hành động: “Kỷ cương, gương mẫu, đoàn kết, tinh thông, sáng tạo, hiệu quả”, năm 2021, toàn ngành Nội vụ đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Lãnh đạo ngành Nội vụ luôn quán triệt định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ đối với nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực để rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực của ngành Nội vụ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng.

Quang cảnh hội nghị.

Điểm nổi bật là Bộ Nội vụ đã tham mưu Hội đồng bầu cử Quốc gia và Chính phủ, phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, ngành, địa phương; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm biên chế công chức, viên chức theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 71-KL/TW của Bộ Chính trị.

Đồng thời, chủ động tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính từ Trung ương đến địa phương, tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chính quyền số, tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nền hành chính nhà nước…

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng thẳng thắn nhận thấy còn có những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc, cần được nghiêm túc tìm nguyên nhân, rút ra bài học, khẩn trương khắc phục. Đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt chương trình công tác năm 2022 của ngành Nội vụ nhằm thể chế hoá toàn diện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng đối với ngành Nội vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả quan trọng của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của năm 2021. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, cầu thị, nhìn thẳng vào những vấn đề còn hạn chế, bất cập đã được nêu trong báo cáo và các ý kiến phát biểu. Thủ tướng chỉ đạo ngành Nội vụ cần nỗ lực hơn nữa để khắc phục, cải thiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ với định hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Thời gian tới, ngành Nội vụ có vai trò rất quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ.

Hội nghị họp dưới hình thức trực tuyến với các tỉnh, thành phố.Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị tổng kết ngành Nội vụ.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng đã xác định con người là mục tiêu, là động lực, là trung tâm, là chủ thể của sự phát triển, công việc của Bộ, ngành Nội vụ rất nhạy cảm, phức tạp vì liên quan đến bộ máy, con người. Do đó, Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ cần bám sát chủ trương này để triển khai nhiệm vụ, bố trí con người, tổ chức bộ máy linh hoạt, phù hợp trên cơ sở khách quan, công tâm, dân chủ, công bằng, khoa học; tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế theo tinh thần đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển, ưu tiên bố trí cán bộ, nguồn lực phù hợp, trên tinh thần bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, tránh lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân.

Bên cạnh đó, phải đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nhất là hoàn thiện việc xây dựng vị trí việc làm của cả hệ thống hành chính từ Trung ương đến cấp xã; cơ cấu, sắp xếp lại theo vị trí việc làm và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu phối hợp, xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ; thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính, tập trung cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh. Đồng thời, thực hiện tốt hơn công tác quản lý đối với các lĩnh vực quan trọng khác của ngành Nội vụ.

Thủ tướng lưu ý toàn ngành Nội vụ phải thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và đạo đức; thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Thủ tướng tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang và sự đổi mới, nỗ lực, quyết tâm cao, ngành Nội vụ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch đề ra năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự hội nghị.

Toàn Thắng