Thị xã Hương Thủy: Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, gắn với xây dựng chính quyền điện tử

(Quanlynhanuoc.vn) – Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND năm 2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) gắn liền với xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021 – 2025 của UBND tỉnh tập trung vào 6 nội dung, đó  là: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.
Phân công cán bộ trực tại trụ sở tiếp dân trong mùa dịch tại TTHCC thị xã Hương Thủy.

Xác định công tác CCHC vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, thời gian qua, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ của công tác CCHC, hướng tới xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

CCHC được triển khai trên địa bàn thị xã với nhiều nội dung, tuy nhiên cải cách TTHC, thực hiện các TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là khâu quan trọng nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong giải quyết công việc hành chính, loại bỏ những rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân. Thị xã đã tiến hành rà soát, hệ thống hoá các quy định về TTHC trên tất cả các lĩnh vực để đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản, thuận lợi nhất cho người dân và được giảm từ 1/3 đến 1/2 thời gian giải quyết các dịch vụ hành chính công trên tất cả các lĩnh vực.

Trong năm 2021, Trung tâm Hành chính công thị xã đã tiếp nhận 22.515 hồ sơ, tăng 3217 hồ sơ so với năm 2020; đã giải quyết 21.712 hồ sơ, trong đó hồ sơ đúng hẹn đạt 89.50%, hồ sơ quá hẹn chiếm 10,50%. Các chỉ số PCL, PAPL, PAR Inder có nhiều tiến bộ so với năm 2020. Bên cạnh đó, UBND thị xã đã triển khai và thực hiện các giải pháp ứng dụng CNTT trong cung ứng dịch vụ hành chính công. Đến nay, Trung tâm Hành chính công thị xã và các xã, phường được cài đặt và sử dụng Phần mềm một cửa điện tử để quản lý hồ sơ một cửa, một cửa liên thông; hiển thị tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; phục vụ tra cứu TTHC và tình trạng giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân theo mô hình một cửa hiện đại cấp xã. Đã tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân và tổ chức về TTHC; công khai minh bạch các TTHC trên tất cả các lĩnh vực tại Trung tâm Hành chính công thị xã, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường; cập nhật, công bố đầy đủ TTHC trên Trang thông tin điện tử thị xã, Trung tâm Hành chính công, các xã, phường… để cá nhân, tổ chức nắm bắt và thực hiện bảo đảm theo đúng quy định.

Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị được đưa vào sử dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung theo quy định của UBND tỉnh. 100% cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; 100% văn bản được ký số và thực hiện việc nhận, gửi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Việc sử dụng phần mềm một cửa ở Trung tâm Hành chính công thị xã và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường đã giảm thời gian giải quyết các TTHC. Thông tin về TTHC được cung cấp đầy đủ trên Trang thông tin điện tử thị xã và các xã, phường; qua đó công dân, tổ chức có thể khai thác thông tin và đăng ký trực tuyến các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3.

Người dân đến làm TTHC tại Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Thủy luôn tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Với tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, thị xã đã tích cực chỉ đạo để có những biện pháp tích cực nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh vừa giải quyết TTHC. Bên cạnh đó, tăng cường đầu tư trang thiết bị đầy đủ và hiện đại nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ, công chức được kiện toàn có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất tốt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt nhằm bảo đảm điều kiện thực hiện tốt cho công tác CCHC gắn liền với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, thị xã đã ban hành: “Đề án đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC gắn với xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2021 – 2025” với tổng kinh phí thực hiện 6.341.000.000đ từ nguồn ngân sách thị xã, chủ yếu đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ tại Trung tâm Hành chính công thị xã và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã phường, máy tính bảng và sim 4G phục vụ lãnh đạo họp và điều hành chỉ đạo không giấy tờ…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Hiệu quả của CCHC chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới; mức độ xếp hạng chỉ số CCHC của thị xã còn thấp so với các địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh; các giải pháp để nâng cao chất lượng CCHC của thị xã được đề ra khá toàn diện nhưng trong quá trình thực hiện hiệu quả chưa cao. Kết quả về thu hút đầu tư chưa tương xứng với điều kiện, tiềm năng và thế mạnh của thị xã. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị còn thiếu tính đồng bộ, hệ thống TTHC còn nhiều bất cập, vướng mắc, gây khó khăn, phiền hà, tốn kém thời gian cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; việc áp dụng các ứng dụng CNTT của người dân còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên để đáp ứng nhu cầu phục vụ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, trong thời gian đến cần thực hiện một số giải pháp:

Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC trong việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị mình, từng bước xây dựng chính quyền điện tử trong phạm vi của đơn vị. Xem công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành, địa phương. Gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC với kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Hai là, tiếp tục và thường xuyên rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, TTHC, trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp; thực hiện tốt việc công bố, công khai các quy trình, TTHC trong từng lĩnh vực.

Ba là, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ; tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức cửa quyền, sách nhiễu trong tiếp nhận và giải quyết các TTHC. Xác định bộ phận một cửa là nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các TTHC và là nơi củng cố lòng tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Bốn là, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, ban ngành, địa phương. Tập trung quan tâm đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, đào tạo cho đội ngũ công chức phù hợp với yêu cầu của Chính quyền điện tử.

Năm là, đẩy mạnh việc truyền thông về chính quyền điện tử để người dân hiểu, tiếp cận và sử dụng các yếu tố của chính quyền điện tử. Tạo dựng môi trường đầu tư cạnh tranh, đơn giản hóa TTHC thông qua ứng dụng CNTT, hướng tới môi trường “Làm việc không giấy tờ; họp không gặp mặt; giải quyết TTHC không tiếp xúc; thanh toán không dùng tiền mặt”. CCHC gắn với phát triển “Dịch vụ đô thị thông minh”, hướng tới chính quyền số; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, vừa là người thụ hưởng, vừa là đối tượng đóng góp nâng cao chất lượng dịch vụ, đây là mục tiêu quan trọng nhất trong xây dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh của tỉnh và trên địa bàn thị xã.

Hệ thống chính trị ngày càng hoàn thiện, góp phần quan trọng trọng phục vụ Nhân dân

Hy vọng với sự tích cực chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nỗ lực của các cấp, các ngành và sự chung tay của toàn xã hội, thị xã Hương Thủy sẽ thành công trong việc xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại; thực hiện CCHC gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, phục vụ mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã Hương Thủy lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, đồng thời, nâng cao vị thế của thị xã trong thời kỳ hội nhập và phát triển.