Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Thạnh Trị