Chủ thể truyền thông cho ngư dân Vùng duyên hải Bắc Trung Bộ: Thực trạng và giải pháp

(Quanlynhanuoc.vn) – Để nâng cao hiệu quả truyền thông cho ngư dân vùng Duyên hải Bắc Trung bộ, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi làm rõ: thực trạng về chủ thể truyền thông cho ngư dân vùng Duyên hải Bắc Trung bộ thời gian qua; giải pháp khắc phục hạn chế của chủ thể truyền thông cho ngư dân vùng Duyên hải Bắc Trung bộ thời gian tới.
Công tác truyền thông được Đảng ta xác định là một bộ phận công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Thực trạng về chủ thể công tác truyền thông cho ngư dân vùng Duyên hải Bắc Trung bộ thời gian qua

Công tác truyền thông được Đảng ta xác định là một bộ phận công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo các quy định của Hiến pháp và pháp luật, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác truyền thông.

Trong những năm qua, Nhà nước đã tập trung chỉ đạo công tác truyền thông, từ việc ban hành thể chế, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch truyền thông đến việc xây dựng nguồn nhân lực thực hiện công tác này. Ở Trung ương, Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật truyền thông; tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể là đầu mối chủ yếu tham mưu về công tác truyền thông cho bộ, ngành, đoàn thể. Ở địa phương, cơ quan tư pháp các cấp là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cùng cấp, có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tổ chức công tác truyền thông trên địa bàn vùng Duyên hải Bắc Trung bộ.

Từ thực tế tổ chức công tác truyền thông vùng Duyên hải Bắc Trung bộ hiện nay cho thấy, nguồn nhân lực cho công tác này dồi dào, đông về số lượng, đa dạng về ngành, nghề. Nguồn nhân lực này có thể chia thành ba nhóm như sau:

Nhóm 1, những người làm công tác xây dựng và hoạch định chính sách về truyền thông, những người làm công tác quản lý tổ chức và hoạt động truyền thông gồm: cán bộ quản lý (công chức lãnh đạo) ở Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, người đứng đầu tổ chức pháp chế các đoàn thể, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ.

Nhóm 2, những người trực tiếp thực hiện công tác truyền thông chuyên trách hoặc kiêm nhiệm gồm: chuyên viên truyền thông của các cơ quan tư pháp, các tổ chức pháp chế; báo cáo viên, truyền thông viên pháp luật các cấp; phóng viên, biên tập viên pháp luật ở các cơ quan thông tin đại chúng; công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã; giáo viên giảng dạy pháp luật và giáo dục công dân trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giáo viên giảng dạy pháp luật trong các trường nghiệp vụ của các ngành, đoàn thể; giáo viên giảng dạy pháp luật trong hệ thống Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vùng Duyên hải Bắc Trung bộ…

Nhóm 3, những người người thực hiện công tác truyền thông thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của mình, hoặc lồng ghép công tác truyền thông với các hoạt động xã hội khác gồm: luật sư, trợ giúp viên pháp lý, tư vấn viên pháp luật, cán bộ, công chức các cơ quan thực thi pháp luật như: Tòa án, Viện kiểm sát, Hải quan, Thanh tra, Kiểm lâm, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển…, hòa giải viên ở cơ sở, thành viên Ban Công tác Mặt trận và những người tình nguyện khác tham gia hoạt động truyền thông tại các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ.

Nhìn một cách tổng thể, những năm gần đây, lực lượng làm công tác truyền thông đã có sự phát triển về số lượng và chất lượng. Sau khi có Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các cấp, các ngành vùng Duyên hải Bắc Trung bộ đã có sự quan tâm, chỉ đạo tăng cường năng lực của đội ngũ làm công tác truyền thông, bằng nhiều hình thức đã chủ động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ này. Sở Tư pháp các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ đã thành lập Phòng thực hiện công tác truyền thông.

Đối với các cơ quan thông tin đại chúng vùng Duyên hải Bắc Trung bộ, lực lượng biên tập viên, phóng viên được củng cố và tăng cường. Đã tổ chức được mạng lưới báo cáo viên, truyền thông viên pháp luật theo ngành dọc xuống tận huyện, có nơi đến tận xã. Nhiều Sở, Ban, ngành các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ đã thành lập Phòng pháp chế hoặc bố trí cán bộ pháp chế thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng pháp luật, truyền thông. Phòng Tư pháp cấp huyện vùng Duyên hải Bắc Trung bộ được thành lập lại đã góp phần tăng thêm năng lực cho đội ngũ làm công tác truyền thông ở địa phương.

Công chức tư pháp – hộ tịch và các công chức khác của xã, phường, thị trấn vùng Duyên hải Bắc Trung bộ cũng là lực lượng đông đảo. Một số địa phương đã huy động đội ngũ báo cáo viên tuyên huấn của Đảng, giáo viên các trường chính trị cấp tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tham gia truyền thông, bảo đảm truyền thông kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng gắn với truyền thông pháp luật. Nhiều địa phương đã sử dụng lực lượng khác tham gia vào công tác truyền thông như: luật gia, luật sư, trợ giúp viên pháp lý, tư vấn viên pháp luật, cán bộ, công chức của các cơ quan thi hành pháp luật (Tòa án, Viện kiểm sát, Hải quan, Thanh tra…), các lực lượng khác như hòa giải viên ở cơ sở, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo…

Các lực lượng nói trên đã phát huy được sức mạnh tổng hợp trong truyền thông những năm gần đây, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW trong công tác truyền thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, đã có đóng góp đáng kể cho công tác đưa pháp luật vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Hoạt động thông tin báo chí trên địa bàn các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ thời gian qua đã phản ánh khá đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền thông, giới thiệu, quảng bá hình ảnh các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ đến với bạn bè trong nước và quốc tế; thông tin kịp thời các sự kiện nổi bật, các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và mọi mặt đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ.

Tuy vậy, truyền thông cho ngư dân vùng Duyên hải Bắc Trung bộ thời gian qua cũng còn không ít những hạn chế, yếu kém. Tình trạng sử dụng các loại thẻ, giấy giới thiệu không đúng quy định; lợi dụng danh nghĩa báo chí để gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; một số thông tin trên báo chí còn có biểu hiện thiếu khách quan, chính xác, sai sự thật làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ. Một số cơ quan, tổ chức, địa phương chưa làm tốt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chậm xử lý, phản hồi các thông tin báo chí nêu1. Đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, không được bố trí trong biên chế nên thường xuyên thay đổi nhân sự mới không bảo đảm chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác vận hành khai thác2.

Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ pháp chế, cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho ngư dân còn thiếu, kiêm nhiệm nhiều hoạt động chuyên môn nên chưa dành nhiều thời gian thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho ngư dân. Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác hỗ trợ pháp lý cho ngư dân chưa được bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên, chuyên sâu về nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho ngư dân nên còn lúng túng trong triển khai thực hiện. Việc thực hiện giải đáp vướng mắc và hướng dẫn ngư dân thực hiện đúng các quy định của văn bản quy phạm pháp luật còn chưa kịp thời, chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của ngư dân3.

Trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặt ra cho công tác truyền thông, hệ thống tổ chức và nguồn nhân lực hiện có của công tác này còn nhiều điểm bất cập, chưa ngang tầm nhiệm vụ và chưa đáp ứng được đòi hỏi mới của xã hội và của đất nước. Đa số những người làm công tác truyền thông thường được đào tạo chuyên về pháp luật hoặc một chuyên ngành khác, không được đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng truyền thông và tổ chức công tác truyền thông do chưa có cơ sở đào tạo chuyên ngành truyền thông. Vì vậy, hoạt động của đội ngũ này còn lúng túng, chưa theo đúng các quy trình của việc tổ chức công tác truyền thông, thường là vừa học vừa làm, vừa tự rút kinh nghiệm. Không ít báo cáo viên bị lẫn chức năng, nhiệm vụ với giảng viên, giáo viên nên khi đi truyền thông nặng về lý thuyết, nhẹ về kỹ năng, do đó hiệu quả không cao.

Lực lượng làm công tác truyền thông tuy đông về số lượng nhưng lại phân tán, có nơi sử dụng còn lãng phí; chưa có quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể, sự tập trung đầu tư của các cấp, các ngành vùng Duyên hải Bắc Trung bộ cho lực lượng này lại rất khác nhau nên kết quả mang lại cũng khác nhau. Trong đó, số người chuyên trách không nhiều, chủ yếu là những người làm kiêm nhiệm. Ngoài sự nhiệt tình, tâm huyết, thì họ chưa được đào tạo cơ bản, chế độ đãi ngộ đối với họ không cao, ít khuyến khích được họ tham gia một cách ổn định, lâu dài vào công tác truyền thông. Một số cơ sở thiếu cán bộ chuyên trách truyền thông cho ngư dân. Một nửa số cán bộ chuyên trách và cộng tác viên cơ sở còn hạn chế về trình độ học vấn lại thường xuyên thay đổi. Công tác đào tạo và đào tạo lại chưa đáp ứng yêu cầu về kỹ năng tư vấn, giáo dục, vận động, lập kế hoạch, giám sát, đánh giá…

Trong truyền thông, đội ngũ báo cáo viên pháp luật là lực lượng chủ yếu (nhất là truyền thông miệng), nhưng số này thực sự hoạt động không nhiều. Do thay đổi công tác, nghỉ hưu hay các lý do khác mà họ không cập nhật thông tin, ít sử dụng công nghệ hiện đại nên có nhiều hạn chế, chất lượng truyền thông thấp. Tính chuyên nghiệp trong truyền thông của cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác truyền thông vùng Duyên hải Bắc Trung bộ còn yếu, thiếu một cơ chế đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch lâu dài nguồn nhân lực cho công tác truyền thông; nguồn lực đầu tư cho công tác này chưa tương xứng với yêu cầu; sự phối hợp giữa các ngành liên quan trong quá trình thực hiện các hoạt động truyền thông chưa chặt chẽ. Sự đầu tư của Nhà nước chưa đáp ứng được thực tiễn của công tác truyền thông, chưa tạo ra cơ chế tốt để thu hút các nguồn lực xã hội tham gia công tác này4.

Một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác truyền thông cho ngư dân nên chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng lực lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, truyền thông viên và các chủ thể truyền thông cho ngư dân. Lực lượng báo cáo viên, truyền thông viên và các chủ thể truyền thông cho ngư dân chưa mạnh; không ít cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành vùng Duyên hải Bắc Trung bộ chưa tích cực tham gia truyền thông nói chung và truyền thông cho ngư dân nói riêng. Chất lượng nội dung nhìn chung còn thấp. Không ít cán bộ lãnh đạo các cấp chưa tích cực tham gia truyền thông với vai trò báo cáo viên, truyền thông viên và các chủ thể truyền thông cho ngư dân.

Trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông nói chung và truyền thông cho ngư dân nói riêng trên địa bàn các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ thời gian qua chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới, đặc biệt là trong điều kiện phát triển của công nghệ thống tin, mạng xã hội, internet. Năng lực tổng hợp, dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng ngư dân, phát hiện, tham mưu giải quyết các vấn đề trong thực tiễn chưa cao.

Chưa huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác truyền thông cho ngư dân vùng Duyên hải Bắc Trung bộ. Qua khảo sát cho thấy, người đứng đầu các cơ quan trên địa bàn các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ như Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thanh tra các cấp; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, cơ sở đào tạo luật, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp; các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân… và các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang nhân dân, thành viên trong gia đình trên địa bàn các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ tham gia truyền thông cho ngư dân vùng Duyên hải Bắc Trung bộ thời gian qua chiếm tỷ lệ thấp.

Chủ thể truyền thông cho ngư dân, cùng với các kênh thông tin, truyền thông khác tạo ra sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu quả của công tác tư tưởng và hiệu quả của công tác truyền thông cho ngư dân.
Giải pháp khắc phục hạn chế của chủ thể truyền thông cho ngư dân vùng Duyên hải Bắc Trung bộ thời gian tới

(1) Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ về tầm quan trọng của công tác truyền thông cho ngư dân

Các cấp ủy đảng, chính quyền các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ cần nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông cho ngư dân, phát huy cao độ ưu thế của các chủ thể truyền thông cho ngư dân, cùng với các kênh thông tin, truyền thông khác tạo ra sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu quả của công tác tư tưởng và hiệu quả của công tác truyền thông cho ngư dân; cụ thể là cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ về tầm quan trọng của công tác truyền thông nói chung và truyền thông cho ngư dân nói riêng trong công tác xây dựng, kiện toàn các chủ thể truyền thông cho ngư dân. Nâng cao chất lượng công tác truyền thông theo tinh thần Chỉ thị 14-CT/TW và Thông báo 71-TB/TW của Trung ương Đảng, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhận thức rõ và thống nhất trong các cấp ủy đảng, chính quyền các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ về công tác truyền thông cho ngư dân là nhiệm vụ của toàn Đảng, vì vậy, tất cả cấp ủy các cấp, các đảng viên hoạt động trên mọi lĩnh vực đều phải có trách nhiệm trực tiếp hoặc tham gia truyền thông quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời thông tin và định hướng tư tưởng cho ngư dân về các vấn đề quan trọng trong nước và trên thế giới, coi đó là một tiêu chuẩn để đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng công tác của các cấp ủy, tính tiên phong, gương mẫu và phẩm chất chính trị của mỗi đảng viên.

Cấp ủy đảng mà trực tiếp là Ban Tuyên giáo các cấp phải xác định công tác truyền thông cho ngư dân là một mắt xích quan trọng, trực tiếp kết nối Đảng, Nhà nước với ngư dân, Trung ương với địa phương và là cơ sở để vừa đưa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với ngư dân, vừa nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời tư tưởng, tâm tư, nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của ngư dân đến với Đảng và Nhà nước; gắn truyền đạt với đối thoại, trao đổi, truyền tải trực tiếp những thông tin nội bộ cần thiết phục vụ công tác tư tưởng đối với tất cả các đối tượng ở mọi hoàn cảnh, điều kiện một cách linh hoạt.

Các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ có trách nhiệm lãnh đạo xây dựng, quản lý và chỉ đạo hoạt động của các chủ thể truyền thông cho ngư dân của ngành, cấp và đơn vị mình. Phát huy vai trò của các chủ thể truyền thông cho ngư dân. Tất cả các tổ chức đảng đều phải có chủ thể truyền thông để tiến hành công tác truyền thông cho ngư dân.

(2) Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác truyền thông cho ngư dân

Cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác truyền thông cho ngư dân cần nắm vững những đặc điểm tâm lý của ngư dân vùng Duyên hải Bắc Trung bộ, cảm thông với họ về những đặc điểm tâm lý tiêu cực nảy sinh một cách tất yếu từ những điều kiện kinh tế – xã hội tồn tại quá lâu ở nông thôn vùng Duyên hải Bắc Trung bộ. Tin tưởng vào tính đúng đắn và bức thiết của công cuộc phát triển nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, của các chủ trương chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, đẩy mạnh việc áp dụng khoa học – kỹ thuật vào ngư nghiệp… vì tất cả không chỉ làm phát triển kinh tế ngư nghiệp, nâng cao đời sống vật chất của người ngư dân, mà còn làm phát triển tâm lý của họ. Niềm tin ấy nâng cao ý thức phục vụ ngư nghiệp, phục vụ ngư dân thông qua công tác truyền thông cho ngư dân vùng Duyên hải Bắc Trung bộ của mình.

Nắm vững những đặc điểm tâm lý của ngư dân vùng Duyên hải Bắc Trung bộ, chủ thể truyền thông cho ngư dân vùng Duyên hải Bắc Trung bộ nhìn ra được những ảnh hưởng của chúng, biểu hiện ở cách nghĩ, cách làm trong mọi lĩnh vực hoạt động cũng như cách ứng xử trong mọi mối quan hệ. Từ đó, công tác truyền thông cho ngư dân vùng Duyên hải Bắc Trung bộ là phải góp phần phát huy những yếu tố tích cực của tâm lý ngư dân đồng thời khắc phục những hạn chế của nó trong đời sống hiện nay.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ phải chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông cho ngư dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ phải tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường kiểm tra việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với ngư dân. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm minh, kỷ luật thích đáng các cá nhân, tổ chức vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với ngư dân. Đối với những trường hợp ngư dân vi phạm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, có thể truy cứu trách nhiệm dân sự, truy cứu trách nhiệm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tăng cường năng lực của chủ thể truyền thông cho ngư dân. Xây dựng, củng cố, kiện toàn, quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả đội ngũ truyền thông cho ngư dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bảo đảm tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác truyền thông cho ngư dân đủ về số lượng, tốt về chất lượng. Phân công, giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị làm đầu mối tham mưu, triển khai nhiệm vụ công tác truyền thông cho ngư dân phù hợp với đối tượng.

(3) Phát huy vai trò của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân các cấp vùng Duyên hải Bắc Trung bộ và các cơ quan, tổ chức hữu quan

Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình, Bưu điện các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ, Chi nhánh bưu chính Viettel và các đơn vị liên quan lập chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để đặt liên kết với Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đường truyền truy cập vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong các trường hợp có lưu lượng lớn truy cập.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ chỉ đạo, tổ chức thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các cơ quan báo chí, nhất là các vấn đề quan trọng, phức tạp nhạy cảm trong nội dung thông tin của báo chí, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong công cuộc bảo vệ tổ quốc. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động thông tin, báo chí, mạng xã hội; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ truyền thông và chấp hành pháp luật của các cơ quan báo chí; ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi phát hiện vi phạm hoạt động báo chí, mạng xã hội; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về thông tin, báo chí và trên không gian mạng. Chủ động báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

Phát hiện, xử lý (kiến nghị xử lý) thông tin về những vấn đề xã hội quan tâm thuộc lĩnh vực quản lý của các sở, ngành, địa phương. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất ngư nghiệp; tập huấn, hướng dẫn, truyền thông, phổ biến rộng rãi các nội dung của Kế hoạch; theo dõi, kiểm tra, giám sát và tổng hợp, báo cáo kết quả về Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông, các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ thực hiện các nội dung tại Kế hoạch truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất ngư nghiệp. Là đầu mối tiếp nhận nội dung truyền thông trên hệ thống Đài truyền thanh đã được các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng; hướng dẫn hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, xã phát truyền thông đến các hộ sản xuất ngư nghiệp, ngư dân địa phương; xây dựng nội dung truyền thông về hỗ trợ, hướng dẫn hộ sản xuất ngư nghiệp về những vấn đề ngư dân quan tâm.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Bưu điện các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ, Chi nhánh bưu chính Viettel phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan in ấn các tờ rơi, pano, áp phích truyền thông về hỗ trợ hộ sản xuất ngư nghiệp về những vấn đề ngư dân quan tâm. Đưa các bản tin điện tử về hỗ trợ hộ sản xuất ngư nghiệp về những vấn đề ngư dân quan tâm lên bảng điện tử công cộng của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình vùng Duyên hải Bắc Trung bộ và các đơn vị liên quan chủ động xây dựng các tin, bài về hoạt động hỗ trợ các hộ sản xuất ngư nghiệp trên địa bàn các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ đưa lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Sở Công Thương các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất ngư nghiệp. Thông tin, truyền thông về thị trường nông sản, phân tích, dự báo nhu cầu thị trường, giá bán; các sản phẩm, nguyên, vật liệu đầu vào có thương hiệu, đảm bảo chất lượng phù hợp với nhu cầu của các hộ sản xuất ngư nghiệp; các chính sách ưu đãi cho hộ sản xuất ngư nghiệp khi mua sản phẩm, nguyên, vật liệu đầu vào. Hỗ trợ sàn thương mại điện tử trong việc thực hiện các thủ tục xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu ra quốc tế.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất ngư nghiệp; cung cấp thông tin mùa vụ, sản lượng thu hoạch, nuôi trồng; thời điểm thu hoạch sản phẩm ngư nghiệp cho sàn thương mại điện tử https://postmart.vn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, sàn thương mại điện tử https://voso.vn của Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel và các cơ quan báo chí, truyền thông. Thông tin, truyền thông, giới thiệu về các mặt hàng nông sản chất lượng cao; đạt các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn phòng, chống dịch bệnh… Chỉ đạo sản xuất nuôi trồng, sơ chế biến sản phẩm nông sản theo nhu cầu thị trường, theo đặt hàng của đối tác.

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ chủ động xây dựng nội dung truyền thông, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông để truyền thông trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, xã các thông tin liên quan về sản phẩm ngư nghiệp (sản lượng, chất lượng, giá bán,…), thông tin hướng dẫn truy cập vào các sàn thương mại điện tử để mua/bán sản phẩm được cung cấp đến người tiêu dùng một cách đầy đủ nhất. Hàng tuần có tối thiểu 01 tin, bài truyền thông đến các hộ sản xuất ngư nghiệp, ngư dân địa phương về những vấn đề ngư dân quan tâm.

Sở Tài chính các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ hướng dẫn các đơn vị cân đối ngân sách của địa phương, triển khai thực hiện theo phân cấp hiện hành; trong đó các nhiệm vụ của các cơ quan cấp tỉnh sử dụng kinh phí đã giao trong dự toán đầu năm để thực hiện và thanh quyết toán kinh phí đúng theo quy định hiện hành.

Bưu điện các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ, Chi nhánh bưu chính Viettel chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông; gửi Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi quản lý, phối hợp truyền thông trên các phương tiện truyền thông. Chủ động xây dựng các sự kiện, tài liệu, thông tin phục vụ truyền thông tại từng địa phương, phát động phong trào hộ sản xuất ngư nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế số ngư nghiệp; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện trên địa bàn các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ theo hướng thống nhất phù hợp với thực tế, cả hai doanh nghiệp cùng chung mục tiêu, chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ phát triển chung. Hàng tháng xây dựng ít nhất 01 tin, bài có hình ảnh tổng hợp về hoạt động hỗ trợ các hộ sản xuất ngư nghiệp trên địa bàn các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ gửi Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ đưa lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Định kỳ hàng tuần (trước thứ 5), tháng (trước ngày 25 tháng báo cáo), quý (trước ngày 25 tháng cuối quý báo cáo) báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo, sơ kết chung với Bộ Thông tin và Truyền thông. Đối với báo cáo năm, gửi Kế hoạch truyền thông về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/11 để có định hướng thực hiện cho năm tiếp theo. Kinh phí Hội thảo, tập huấn, hướng dẫn, truyền thông, các nội dung liên quan hỗ trợ đưa hộ sản xuất ngư nghiệp do các doanh nghiệp có sàn thương mại điện tử thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2981/BTTTT-QLDN ngày 06/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hàng tháng có ít nhất 01 tin, bài có hình ảnh tổng hợp về hoạt động hỗ trợ các hộ sản xuất ngư nghiệp trên địa bàn các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ đưa lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Chuyên mục được khởi tạo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và được liên kết đến Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hàng tháng có ít nhất 01 tin, bài có hình ảnh tổng hợp về hoạt động hỗ trợ các hộ sản xuất ngư nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Chủ động xây dựng nội dung, chương trình phát thanh về những vấn đề ngư dân quan tâm gửi Sở Thông tin và Truyền thông về truyền thông trên hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, xã vùng Duyên hải Bắc Trung bộ.

Bưu điện; Chi nhánh bưu chính Viettel; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh vùng Duyên hải Bắc Trung bộ phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị bằng nhiều hình thức như: Tập huấn, hướng dẫn cho các hộ sản xuất ngư nghiệp về kỹ năng tham gia hoạt động trên không gian mạng, kỹ năng số, kỹ năng tham gia, logicstics, thúc đẩy phát triển kinh tế số ngư nghiệp. Hướng dẫn đăng ký tài khoản để về những vấn đề ngư dân quan tâm; hướng dẫn đăng ký tài khoản thanh toán trực tuyến phục vụ giao dịch. Hướng dẫn thực hiện quy trình đóng gói – kết nối – giao nhận để hộ sản xuất ngư nghiệp tác nghiệp trong quá trình kết nối mua bán. Đào tạo cho các hộ sản xuất ngư nghiệp, các tổ chức liên quan về kỹ năng tham gia hoạt động trên không gian mạng, kỹ năng số, kỹ năng tham gia, logicstics, thúc đẩy phát triển kinh tế số ngư nghiệp. Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các hộ sản xuất ngư nghiệp.

Bưu điện; Chi nhánh bưu chính Viettel; các hộ sản xuất ngư nghiệp vùng Duyên hải Bắc Trung bộ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan vùng Duyên hải Bắc Trung bộ chủ động lập các fanpage, livestream bán hàng, quảng bá, kết nối, lập nhóm đào tạo hướng dẫn hộ sản xuất ngư nghiệp. Chủ động thực hiện trên kênh báo điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, qua các sự kiện của đơn vị chức năng tổ chức và qua mạng Internet. Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh5.

Ngoài ra, để bảo đảm tính hiệu quả của công tác truyền thông cho ngư dân, chủ thể truyền thông cho ngư dân cần tuân thủ các nguyên tắc truyền thông, nhất là nguyên tắc tính tư tưởng và tính chiến đấu cao; tính chân thực và tiêu biểu; tính kịp thời, thiết thực và cụ thể; tính rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Khi tiến hành truyền thông phải tính toán đến chi phí so với kết quả mà mỗi hình thức tác động đem lại sau một chu trình tác động, gắn với việc thi hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, của địa phương và đời sống hằng ngày của ngư dân.

Chú thích:
1. Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 27/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2019), Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (2015), Báo cáo số 124/BC-UBND ngày 25/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về công tác hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp năm 2016.
4. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2015), Báo cáo số 124/BC-UBND ngày 25/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin vcơ sở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2015.
5. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2021), Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 10/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Học viện Báo chí và Tuyên truyền