Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu thuế

(Quanlynhanuoc.vn) – Năm 2021, ngành Thuế Đà Nẵng triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, nhưng kết thúc năm, toàn ngành đã hoàn thành vượt dự toán thu hơn 1%. Sang năm 2022, ngành Thuế Đà Nẵng đặt ra mục tiêu tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm hoàn thành vượt mức thu ngân sách nhà nước.
Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.
Kết quả thu ngân sách nhà nước quý I/2022

Năm 2022, tình hình kinh tế của thành phố Đà Nẵng đang chuyển biến tích cực với nhiều biện pháp phòng dịch được nới lỏng nhằm đạt mục tiêu: “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội”. Tuy nhiên, các doanh nghiệp hoạt động chưa ổn định, các gói giải pháp hỗ trợ người nộp thuế ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước, do đó, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã chủ động làm việc với các quận, huyện về quy chế phối hợp giữa Cục Thuế và các quận, huyện trên địa bàn; đồng thời, tích cực chỉ đạo các đơn vị hoàn thành công tác xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ngay từ đầu năm 2022, Cục Thuế đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tạo mọi điều kiện để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế. Trong quý I/2022, tổng thu nội địa là 5.748,4 tỷ đồng, đạt 38% dự toán và bằng 118,7% cùng kỳ; trong đó: thu tiền sử dụng đất là 1.431,7 tỷ đồng, đạt 53% dự toán và bằng 366% cùng kỳ; thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách là 4.316,7 tỷ đồng, đạt 34,8% dự toán và bằng 96,9% cùng kỳ.

Về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu giảm nợ đến ngày 31/12/2022 không vượt quá 8% trên dự toán, Cục Thuế đã tổ chức Hội nghị công tác quản lý nợ thuế năm 2022. Qua đó, đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm và 8 giải pháp triển khai công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế năm 2022, trong đó có các biện pháp: quản lý từ khi nợ mới phát sinh, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đối với các khoản nợ quá hạn ít chịu tác động bởi tình hình dịch bệnh, giao chỉ tiêu và gắn trách nhiệm thu nợ, xử lý nợ đọng cho từng cán bộ, từng bộ phận để triển khai các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế… Với các biện pháp nêu trên, trong quý I/2022, Cục Thuế đã ban hành 3.781 lượt quyết định cưỡng chế với số tiền 1.588 tỷ đồng gửi đến người nộp thuế để đôn đốc thu tiền thuế nợ, tiền chậm nộp theo quy định. Ước tính đến ngày 31/3/2022, đã thu được 436,7 tỷ đồng số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã tập trung chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giao chỉ tiêu kế hoạch đến từng đơn vị, từng công chức. Ngày 26/02/2022, Cục Thuế đã tổ chức Hội nghị công tác thanh tra, kiểm tra thuế nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác năm 2022.

Cục Thuế đã thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022. Theo đó, kết quả thực hiện trong quý I/2022 như sau: đã rà soát 9.062 hồ sơ của 5.731 doanh nghiệp tại cơ quan thuế, trong đó có: 8.941 hồ sơ được chấp nhận; 48 hồ sơ yêu cầu điều chỉnh, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 3,4 tỷ đồng, trong đó, tổng số thuế điều chỉnh tăng thu: 1,3 tỷ đồng, giảm lỗ: 2 tỷ đồng, giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau: 0,1 tỷ đồng; 73 hồ sơ đề nghị kiểm tra tại doanh nghiệp. Cục Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với 326 đơn vị, đạt 15,57% nhiệm vụ được giao. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 52 tỷ đồng, trong đó: đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt là 28,5 tỷ đồng (bằng 104% so với cùng kỳ), giảm lỗ 18 tỷ đồng, giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 2,4 tỷ đồng, số thuế không được hoàn là 3,1 tỷ đồng. Đã nộp tiền thuế vào NSNN 19,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 67,9%.

Về công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Cục Thuế Đà Nẵng đã phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng thực hiện chuyên mục “Thuế và cuộc sống”, phối hợp với Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng thực hiện chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật thuế” về hóa đơn điện tử nhằm tuyên truyền các chính sách thuế mới, các thủ tục hành chính thuế theo chủ trương của Ngành. Ngoài ra, còn tuyên truyền trên nhiều loại hình như: tiếp nhận lượt hỏi qua hệ thống thuế điện tử, email và Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng để giải đáp thắc mắc của người nộp thuế liên quan đến các chính sách thuế.

Giải pháp nhằm triển khai nhiệm vụ công tác thu, chống thất thoát thu trong quý II/2022

Thứ nhất, trên cơ sở kết quả thu nội địa quý I/2022, dự toán thu nội địa quý II/2022, từng phòng liên quan và các Chi cục Thuế của thành phố đã tiến hành rà soát từng khoản thu, sắc thuế để đánh giá, phân tích nguyên nhân tác động đến thu NSNN trong các tháng, quý tiếp theo. Tiếp tục triển khai đầy đủ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2022 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND thành phố; trong đó, tập trung công tác đôn đốc thu số thuế phát sinh mà người nộp thuế chưa nộp NSNN, thu hồi nợ đọng thuế, tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn mà người nộp thuế còn nợ chưa nộp NSNN. Tập trung rà soát, đôn đốc người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2021 và thực hiện nộp kịp thời số thuế còn phải nộp vào NSNN; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của người nộp thuế.

Thứ hai, tập trung triển khai công tác tuyên truyền năm 2022, trọng tâm là công tác tuyên truyền hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021. Tiếp tục tuyên truyền các chính sách thuế mới, các thủ tục hành chính thuế theo chủ trương của ngành Thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng công nghệ số, hoạt động kinh doanh bất động sản; hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận ứng dụng eTax mobie… Phối hợp với các sở, ban, ngành quyết liệt triển khai thực hiện hóa đơn điện tử áp dụng từ ngày 01/7/2022 đối với người nộp thuế theo Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Lập văn bản gửi các doanh nghiệp trên địa bàn hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử; thực hiện các công việc được phân công tại Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử, kịp thời hỗ trợ người nộp thuế các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Phấn đấu đến ngày 01/7/2022, hoàn thành việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với 100% doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn.

Thứ ba, đẩy mạnh việc tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời tăng cường xây dựng các kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên đề chống thất thu thuế trong các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như: kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số… Tập trung kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế tại trụ sở cơ quan thuế theo phương thức quản lý rủi ro; Tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế thông qua việc thu thập đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến doanh nghiệp; phân tích rủi ro có trong hồ sơ khai thuế đã có tại cơ quan thuế và do doanh nghiệp bổ sung, giải trình… trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra từ đó rút ngắn thời gian thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế…

Thứ tư, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế, theo đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch và phương án thu hồi nợ và xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn; phấn đấu đạt tỷ lệ xử lý nợ đọng thuế do Tổng cục Thuế giao năm 2022. Thực hiện đầy đủ 03 nhiệm vụ trọng tâm và 08 giải pháp triển khai công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế năm 2022.

Thứ năm, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý các khoản thu liên quan đến đất đai, bao gồm các khoản thu, truy thu theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước nhằm phấn đấu hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất của Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Thứ sáu, đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ tốt công tác quản lý thuế; mở rộng việc cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế như: khai thuế, nộp thuế điện tử đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản; khai và nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy…

Thứ bảy, tăng cường kỷ cương, kỷ luật nội ngành để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện tốt việc quản lý sử dụng tài sản, ngân sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong chi tiêu tài chính, đầu tư mua sắm tài chính, nâng lương, khen thưởng.

Tài liệu tham khảo:
1. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và quý I/2022. Một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022.
2. Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
3. Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế.
4. Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
ThS. Phan Anh Hồng
Học viện Hành chính Quốc gia