Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới  

(Quanlynhanuoc.vn) – Các thế lực thù địch đã và đang ra sức tuyên truyền những quan điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của địch về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

 

Ảnh minh họa

Thực tiễn hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn và từng bước được hiện thực hoá. “Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử1. Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh (QPAN), chúng ta đã: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia – dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Tư duy về QPAN, đối tác, đối tượng, bảo vệ tổ quốc có bước phát triển mới và ngày càng hoàn thiện”2.

Tuy nhiên, trên lĩnh vực QPAN cũng còn những hạn chế, bất cập: “Việc quán triệt, tổ chức, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao. Công tác nắm tình hình, dự báo chiến lược về quốc phòng, an ninh có lúc chưa thật chủ động”3. Các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội ráo riết đẩy mạnh hoạt động chống phá toàn diện công cuộc đổi mới, xuyên tạc, phủ nhận quan điểm, chủ trương xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) của Đảng ta. Cùng với đó: “Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao”4. Vì vậy, để quán triệt, thực hiện đúng đắn, hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng về QPAN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, cần nhận diện và kiên quyết đấu tranh phản bác làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Bản chất âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Song, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội phản động chúng ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận những thành quả cách mạng của nước ta trong hơn 90 năm qua, nhất là những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta sau hơn 35 năm đổi mới. Thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình” các thế lực thù địch xác định lĩnh vực QPAN và lực lượng vũ trang là một trong những mục tiêu trọng yếu phải tập trung phá hoại, làm suy yếu. Tham vọng ngông cuồng và ảo tưởng của chúng là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lĩnh vực QPAN và lực lượng vũ trang. “Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, làm cho lực lượng vũ trang xa rời mục tiêu, lý tưởng, mất phương hướng chính trị, không thực hiện đúng chức năng,… luôn là mục tiêu xuyên suốt của các thế lực thù địch. Vì thế, chúng tập trung phá hoại bằng nhiều thủ đoạn hết sức đa dạng, tinh vi và thâm độc, trong đó, thông tin xuyên tạc về lĩnh vực QPAN, mà trọng điểm là quân đội và công an.

Những thông tin và luận điệu xuyên tạc liên quan đến lĩnh vực QPAN mà các thế lực thù địch tung ra hoàn toàn là những thông tin vu khống, bịa đặt, không đúng sự thật về tình hình QPAN của đất nước. Đó là những thông tin không có căn cứ khoa học, thực tiễn, hoặc là những thông tin, luận điệu dựa trên những sự kiện QPAN có thật, đã và đang diễn ra nhưng được lập luận theo lối xảo trá, “đánh lận con đen”, thêu dệt, thổi phồng một cách vụng về, nhằm xuyên tạc bản chất, hướng người nghe, người đọc đến những suy diễn tiêu cực, kích động người tiếp nhận thông tin tiến hành các hoạt động biểu tình, chống phá gây mất trật tự an ninh, an toàn xã hội.

Đảng ta, khẳng định: “Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch”5.

Để xuyên tạc, phủ nhận quan điểm, chủ trương của Đảng về QPAN, BVTQ các thế lực thù địch, cơ hội phản động đã tập trung tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta vì sợ mất vị trí, vai trò lãnh đạo, cầm quyền đất nước và xã hội mà ám ảnh, hù dọa về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, về nguy cơ xung đột vũ trang, chiến tranh xâm lược,… lấy đó làm cái cớ để tuyệt đối hóa, đề cao nhiệm vụ củng cố QPAN, BVTQ, xem nhẹ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Thâm độc hơn, chúng triệt để lợi dụng những khó khăn về kinh tế – xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc Đảng, Nhà nước ta tập trung quá nhiều nguồn lực cho QPAN, quân đội, công an gây lãng phí nguồn lực, đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng, tiêu cực, không ai kiểm soát được, làm cho đất nước rơi vào tình trạng nghèo nàn, lạc hậu. Chúng tìm mọi thủ đoạn để phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với quân đội nói riêng và sự nghiệp QPAN, BVTQ nói chung. Chúng đòi “phi chính trị hóa” quân đội, tách quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng; hô hào: “Quân đội nên trung lập, đứng ngoài chính trị” và “chỉ tuân theo pháp luật”,… xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp, mục tiêu lý tưởng chiến đấu, chức năng, nhiệm vụ của quân đội; thổi phồng hạn chế, khuyết điểm và vu cáo, nói xấu, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cao cấp của quân đội,…

Để thực hiện các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, ngoài việc sử dụng các phương tiện truyền thống, hiện nay chúng triệt để lợi dụng Internet với các trang mạng của một số đài nước ngoài phát tiếng Việt, đặc biệt là Facebook và Blog (với khả năng siêu kết nối, Facebook đang là lựa chọn số một cho hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc của chúng). Đối tượng chúng hướng đến để tuyên truyền những thông tin, luận điệu xuyên tạc là các tầng lớp nhân dân, nhưng trọng tâm, trọng điểm là giới trẻ (thanh niên, học sinh, sinh viên) nhằm tạo lập lực lượng đối lập với Đảng, Nhà nước ta. Các hoạt động thông tin và luận điệu xuyên tạc trên lĩnh vực QPAN được tiến hành ở mọi thời điểm, nhưng cường độ cao và quyết liệt nhất vẫn là vào các ngày lễ lớn của dân tộc, khi diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại QPAN hoặc khi tình hình an ninh, chính trị – xã hội, tình hình biên giới, biển, đảo có những diễn biến phức tạp, nhạy cảm.

Mục đích của những thông tin và luận điệu xuyên tạc của chúng là phủ định sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội và công an, vô hiệu hóa quân đội, công an khi đất nước có biến động; làm xấu hình ảnh của quân đội và công an trước Nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm tạo ra sự nghi ngờ, gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân, làm xói mòn niềm tin của Nhân dân vào đường lối lãnh đạo, cách thức giải quyết sự việc liên quan đến QPAN của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, truyền bá tư tưởng, đạo đức, lối sống phương Tây vào quân đội, công an, làm cho cán bộ, chiến sĩ mơ hồ, lơi lỏng nhiệm vụ, rơi vào lối sống thực dụng, từng bước tác động nhằm làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xa rời bản chất giai cấp công nhân, tính Nhân dân, tính dân tộc và truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Các thế lực thù địch, cơ hội phản động đã sử dụng nhiều chiêu thức, thủ đoạn mới vô cùng tinh vi, nham hiểm và ngụy tạo dưới lớp vỏ là “yêu nước, vì dân, khách quan, khoa học”,… Song thực chất đây là những luận điệu hết sức phản động, phản khoa học hòng gây hoang mang, hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ QPAN, BVTQ trong tình hình mới.

 Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Quán triệt quan điểm của Đảng: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển”6. Với phương châm: “Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những nhân tố bất lợi, nhất là những nhân tố có thể gây đột biến; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị”7, cần thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng của CBĐV và quần chúng nhân dân trước những thông tin và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về QPAN, BVTQ.

Đây là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về lĩnh vực QPAN, BVTQ. Bởi vì, chỉ có nhận thức đúng tính chất nguy hại về bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động về lĩnh vực này mới có ý thức cảnh giác, đề phòng. Do đó, công tác giáo dục, tuyên truyền cho CBĐV, quần chúng nhân dân về lĩnh vực QPAN phải đặc biệt coi trọng, phải làm cho CBĐV và quần chúng nhân dân thấy rõ đâu là thông tin chính thống, đâu là thông tin bịa đặt, nhằm dụng ý xấu để cảnh giác. Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với CBĐV, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao “sức đề kháng”, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác tuyên truyền phải được tiến hành một cách kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục, chú trọng những vùng có lịch sử chính trị – xã hội phức tạp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo sinh sống; địa bàn có vị trí chiến lược về QPAN. Nội dung cần tập trung tuyên truyền làm rõ đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ QPAN; vị trí, vai trò của công tác QPAN, mối quan hệ giữa an ninh và quốc phòng, giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm QPAN; an ninh biên giới, an ninh biển; chủ quyền biển đảo; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; làm rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động về nhiệm vụ QPAN, BVTQ trong tình hình mới. Phương thức tuyên truyền cần đa dạng, phong phú, thông qua hệ thống các tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, các trang mạng xã hội, qua giáo dục, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng.

Hai là, cung cấp thông tin về lĩnh vực QPAN đến CBĐV và quần chúng nhân dân một cách kịp thời, chính xác, khách quan, trung thực.

Đây là giải pháp rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường; các cường quốc cạnh tranh gay gắt, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo diễn ra căng thẳng, quyết liệt, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Trong điều kiện đất nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức; đặc biệt là những tranh chấp chủ quyền biển, đảo trên biển Đông đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp đối với sự nghiệp xây dựng và BVTQ. QPAN là lĩnh vực đặc thù, có liên quan trực tiếp đến sự an nguy của quốc gia, dân tộc.

Trong thời đại phát triển của cách mạng khoa học công nghệ thông tin bùng nổ, một sự kiện xảy ra chỉ trong thời gian rất ngắn đã lan khắp toàn cầu. Vì vậy, càng chủ động giữ vững trận địa thông tin, cung cấp thông tin chính thống, kịp thời và minh bạch, càng ngăn chặn được các luồng thông tin thất thiệt, thổi phồng, bóp méo, xuyên tạc sự việc, hoặc suy diễn tiêu cực, gây hoang mang, lo lắng, bán tín bán nghi trong xã hội. Tuy nhiên, trừ các thông tin bí mật quân sự, bí mật quốc gia, các thông tin khác, nhất là về các sự kiện lớn, đột xuất, phức tạp, nhạy cảm, có thể gây bất ổn xã hội, thì luôn cần có thông tin chính thống, kịp thời từ cơ quan chức năng, từ người có thẩm quyền phát ngôn cho báo chí, đó chính là sự định hướng dư luận nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả nhất.

Giám sát, phản ứng sự cố an toàn thông tin 24/7 của Viettel Security. (Ảnh: VGP)

Hiện nay, mạng Internet là phương tiện được các thế lực thù địch sử dụng nhiều nhất, là trận địa thông tin nóng bỏng nhất, nếu không chủ động thông tin minh bạch, chính xác, kịp thời đáp ứng nhu cầu của công chúng thì trận địa sẽ bị bỏ trống và đương nhiên kẻ thù sẽ chiếm lĩnh. Để nâng cao “sức đề kháng” trong bảo vệ quan điểm của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về nhiệm vụ QPAN, đặc biệt là đấu tranh trên không gian mạng, một trong những liều “vắc-xin” là phải cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin chính thống để nâng cao nhận thức cho CBĐV, quần chúng nhân dân. Điều này có ý nghĩa quan trọng giúp mỗi cá nhân đủ sức nhận thức, phân biệt đúng – sai, tích cực – tiêu cực, tốt – xấu, từ đó, tạo nên “sức đề kháng”, dần dần hình thành cơ chế “tự miễn dịch” trước những thông tin xấu độc, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Đây là chìa khóa căn cơ lâu dài để tăng “sức đề kháng” trong bảo vệ quan điểm của Đảng về nhiệm vụ QPAN.

Trong khi việc kiểm soát, chế tài các thông tin bịa đặt, xuyên tạc, vu khống còn gặp nhiều rào cản, khó khăn, thì cách tốt nhất để đẩy lùi thông tin bịa đặt, sai lệch là phải chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và minh bạch cho CBĐV và quần chúng nhân dân. Đây là cách tốt nhất để thực hiện phương châm “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là chính, nhằm nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin tiêu cực, xấu độc, sai trái, thù địch. Để thông tin minh bạch, chính xác, kịp thời, đáp ứng nhu cầu của công chúng, phải bảo đảm chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng thiếu nguồn thông tin chính thống và chính xác.

Ba là, xây dựng lực lượng đấu tranh phản bác những thông tin bịa đặt, xuyên tạc về QPAN, BVTQ trong tình hình mới.

Thực tiễn cho thấy, hiệu quả cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch về nhiệm vụ QPAN, BVTQ trong thời gian qua còn không ít hạn chế, yếu kém. Trong đó, tập trung vào đội ngũ nhà báo, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, thông tin viên, tuyên truyền viên, lực lượng tác chiến trên không gian mạng. Họ là lực lượng đưa đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách về QPAN của Đảng, Nhà nước đến với quần chúng nhân dân nhanh và hiệu quả nhất, là những người trực tiếp góp phần đập tan thông tin và luận điệu xuyên tạc của kẻ thù.

Do vậy, cần xây dựng lực lượng này có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận cao, có hiểu biết sâu sắc về nhiệm vụ QPAN, BVTQ; có khả năng diễn đạt, luận chiến thuyết phục, có nhiệt huyết, dũng khí, quyết tâm đấu tranh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; chú trọng nâng tầm lý luận sắc sảo, kinh nghiệm cho họ, bảo đảm để lực lượng này là nòng cốt, xung kích trong đấu tranh, phản bác những thông tin bịa đặt, xuyên tạc về QPAN, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng. Ngoài ra, cần phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức, lực lượng, của quần chúng nhân dân trong đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động về nhiệm vụ QPAN và BVTQ.

Nhận diện, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực QPAN, BVTQ là cuộc chiến lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng. Trong đó, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có vai trò rất quan trọng. Sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của lực lượng này làm nòng cốt cho toàn dân là nhân tố trực tiếp trong đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Chú thích:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật,  2021, tr. 103, 67- 68, 87, 91, 156, 157, 117.
Tài liệu tham khảo:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. H. NXB Chính trị quốc gia, 2011.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I, II. H. NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021.
4. Tổng cục Chính trị. Tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết số 28 – NQ/TW,  Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Hà Nội – 2013.
5. Tổng cục Chính trị. Tài liệu nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Hà Nội – 2020.

Đại tá, TS.  Bùi Quang Huy
Trường Sĩ quan Chính trị