Sở Nội Vụ tỉnh Kiên Giang

Sở Nội Vụ: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của ngành Nội vụ tỉnh Kiên Giang

Qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ. Năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ngành nội vụ đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm được giao, đảm bảo đúng tiến độ đề ra, nổi bật là: Tham mưu thực hiện đạt hiệu quả việc tinh giãn biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; quy định số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức, triển khai và thực hiện đạt hiệu quả Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 08/NQ-CP 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra; tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; công tác xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính được thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu, tích cực đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; công tác thi đua khen thưởng; tôn giáo; văn thư – lưu trữ có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, phong trào thi đua theo chuyên đề được nhân rộng, công tác khen thưởng đảm bảo, đúng đối tượng.

Tại hội nghị, đại biểu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cũng đã phát biểu làm rõ những kết quả đạt được, chia sẻ cách làm hay cũng như phân tích khó khăn, vướng mắc trong công tác nội vụ như: công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, thi đua khen thưởng, bố trí đội viên Đề án 500 Tri thức trẻ, quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, xử lý tài liệu tích đống, công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức theo thẩm quyền…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đánh giá cao các kết quả và thành tích của ngành Nội vụ đã đạt được trong năm 2021. Năm 2021, kịp thời tham mưu ban hành các Chương trình, Đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025; cùng với việc củng cố, kiện toàn bộ máy của UBND các cấp, công tác cán bộ đáp ứng kịp thời, toàn diện; tổ chức công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp thành công trên mọi phương diện, sau bầu cử đã kịp thời tham mưu việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo UBND các cấp theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng có chuyển biến tích cực; tỷ lệ khen thưởng cho người trực tiếp lao động ngày càng tăng; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các mặt công tác liên quan đến ngành Nội vụ; tham mưu thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh; chỉ đạo thực hiện tốt một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các cơ sở thờ tự và tại cơ quan, đơn vị; hướng dẫn, quản lý khá tốt các hoạt động, sự kiện tôn giáo, giải quyết các yêu cầu tôn giáo đúng pháp luật; thực hiện khá tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất…

Với các nhiệm vụ trọng tâm về công tác nội vụ năm 2022 đối với Sở, ban ngành cấp tỉnh và phòng nội vụ cấp huyện, ngành Nội vụ sẽ tiếp tục làm tốt công tác tinh giản bộ máy đi đôi với tăng cường hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế song hành cùng cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Nội vụ; tập trung công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ; quan tâm chính sách liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm đến đoàn kết nội bộ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2022.