Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tương đương

(Quanlynhanuoc.vn) – Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính (gồm 20 chuyên đề, thời gian bồi dưỡng là 06 tuần với 240 tiết) và Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp (gồm 27 chuyên đề, thời gian bồi dưỡng là 08 tuần với 320 tiết).
Ảnh minh họa.

Tại Quyết định số 421/QĐ-BNV, ngày 02/6/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương. Chương trình này thay thế Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ban hành kèm theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Chương trình có 20 chuyên đề giảng dạy và 06 chuyên đề báo cáo (có các chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên), đi thực tế, kiểm tra, viết tiểu luận, cụ thể:

Phần kiến thức, bao gồm 12 chuyên đề và 03 chuyên đề báo cáo;

Phần kỹ năng, bao gồm 08 chuyên đề và 03 chuyên đề báo cáo;

Đi thực tế, kiểm tra, viết tiểu luận.

Thời gian bồi dưỡng là 06 tuần với 240 tiết (08 tiết/ngày).

Tại Quyết định số 422/QĐ-BNV, ngày 02/6/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

Chương trình có 27 chuyên đề giảng dạy và 06 chuyên đề báo cáo (có các chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên), đi thực tế, viết đề án, kiểm tra, cụ thể:

Phần kiến thức, bao gồm 13 chuyên đề và 03 chuyên đề báo cáo;

Phần kỹ năng, bao gồm 14 chuyên đề và 03 chuyên đề báo cáo;

Đi thực tế, kiểm tra, viết đề án cuối khóa.

Thời gian bồi dưỡng là 08 tuần với tổng thời lượng là 320 tiết (08 tiết/ngày).

Theo: tcnn.vn