Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang đẩy mạnh cải cách hành chính

(Quanlynhanuoc.vn) – Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang đã từng bước vượt qua khó khăn, đóng góp quan trọng vào mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, mở rộng và tăng cường hội nhập quốc tế, nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh Hà Giang, thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang.

Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia của địa phương; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, biên chế và hoạt động, đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao. Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang đã từng bước vượt qua khó khăn, đóng góp quan trọng vào mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, mở rộng và tăng cường hội nhập quốc tế, nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh Hà Giang, thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Phát huy tốt vai trò của người đứng đầu, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra đảm bảo đúng lộ trình, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Quán triệt nghiêm túc, kịp thời, thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả nội dung Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 24/8/2021 của Tỉnh ủy và Đề án số 56/ĐA-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chất lượng công vụ tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 – 2025, chủ động xây dựng kế hoạch CCHC năm 2022, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ thể hiện trên 7 lĩnh vực, trong đó chú trọng vào công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tổ chức biên chế, bộ máy và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của Sở luôn đứng trong top đầu các cơ quan, ban, ngành của tỉnh. Năm 2021, chỉ số PAR Index 4/20 sở, ban, ngành trên toàn tỉnh.

Về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Xác định được tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, trong năm qua, trên cơ sở hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Sở cùng với những nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, viên chức của Sở, công tác cải cách TTHC luôn đạt được những kết quả hết sức quan trọng, được tổ chức, cá nhân đánh giá cao sự hài lòng về thái độ và chất lượng phục vụ trong quá trình thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Hiện tại, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh được ủy quyền cho cán bộ Trung tâm đảm nhận và phối hợp tốt với Sở trong quá trình thực hiện. 100% bộ TTHC của Sở được công bố, đăng tải công khai; 100% hồ sơ TTHC của Sở được giải quyết sớm hạn, đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn, không có phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, thủ tục hành chính.

Ông Đỗ Quốc Hương, Phó Giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang.

Về công tác tổ chức bộ máy: Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang. Hiện tại, Sở đã xây dựng và ban hành Quyết định số 48/QĐ-SNgV ngày 31/5/2022 quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn thuộc Sở, xây dựng Đề án sắp xếp kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ đối ngoại, Sở Ngoại vụ trình cấp thẩm quyền, thẩm định theo quy định hiện hành, bố trí số lượng người làm việc theo vị trí việc làm, năng lực chuyên môn được đào tạo và số lượng biên chế được giao đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Chương trình hợp tác với cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức 5 lớp bồi dưỡng ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, học sinh, sinh viên tỉnh Hà Giang năm 2022 với tổng số 120 học viên, trong đó, có 2 lớp học bằng hình thức trực tuyến và 3 lớp học trực tiếp nhằm nâng cao nguồn nhân lực của tỉnh, mở rộng phát triển hợp tác với Hàn Quốc. Bên cạnh đó là các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đối ngoại do Học viện ngoại giao và cấp có thẩm quyền tổ chức Sở đều cử cán bộ tham gia đầy đủ, nghiêm túc, góp phần quan trọng thực hiện thành công Chiến lược hội nhập quốc tế của địa phương.

Về ứng dụng công nghệ thông tin: Phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, linh hoạt, chuyển đổi phương thức trao đổi công việc với các địa phương, các đối tác, tổ chức quốc tế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 từ hình thức trực tiếp chuyển sang hình thức trực tuyến. 100% văn bản đi đến đều được trao đổi, xử lý thông qua hệ thống điều hành, quản lý văn bản VNPT-iOffice (trừ văn bản mật, tối mật, tuyệt mật); 100% công chức, viên chức được trang bị và sử dụng chữ ký số chuyên dùng, thường xuyên sử dụng, thay đổi mật khẩu hệ thống mail công vụ của cá nhân nhằm tăng tính bảo mật, không có tình trạng lộ lọt thông tin, bí mật Nhà nước. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 trong hoạt động của cơ quan tiếp tục được duy trì, thực hiện có hiệu quả.

Một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025

Một là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch kiểm tra hành chính, công vụ hằng năm; tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện văn hóa công sở, nhiệm vụ công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở. Xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Hai là, thường xuyên rà soát, đơn giản hóa TTHC theo đúng hướng dẫn của tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 đạt: 100% TTHC đạt mức độ 4; 100% TTHC được giải quyết sớm hạn, đúng hạn; mức độ hài lòng của tổ chức và Nhân dân về giải quyết TTHC đạt 90% trở lên; 100% TTHC nội bộ được công khai, cập nhật kịp thời; 100% văn bản điện tử được ký số đầy đủ của tổ chức, cá nhân; tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuẩn trong nội bộ giữa các cơ quan liên quan có thẩm quyền giải quyết được thực hiện bằng phương thức điện tử; 80% hồ sơ TTHC được giải quyết số hóa thành công, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng.

Ba là, 100% các phòng, đơn vị có cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ, thúc đẩy hoàn thành và phát triển kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hà Giang, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan.

Với nội dung đề ra trong chương trình CCHC giai đoạn 2021 – 2025, tin rằng Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang sẽ hoàn thành mục tiêu, xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu quả, có năng lực kiến tạo, phát triển; lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.