Tạp chí Quản lý nhà nước được tính điểm khoa học 0,75 điểm

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 06/7/2022, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022.

Theo đó, Tạp chí Quản lý nhà nước được tính điểm của 5 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, gồm: (1) Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học – Xã hội học – Chính trị học; (2) Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế; (3) Hội đồng giáo sư ngành Luật học; (4) Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh; (5) Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học.

– Tạp chí Quản lý nhà nước (ISSN: 2354 – 0761) được phê duyệt nâng điểm từ 0,5 lên 0,75 điểm của các Hội đồng giáo sư: Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học – Xã hội học – Chính trị học; Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế; Hội đồng giáo sư ngành Luật học. Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh và Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học được tính điểm 0,5.

– Tạp chí điện tử Quản lý nhà nước – https://www.quanlynhanuoc.vn (ISSN: 2815 – 5831) được tính điểm 0,75 của Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học – Xã hội học – Chính trị học và 0,75 điểm của Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế.

– Tạp chí Quản lý nhà nước tiếng Anh – State Management Review (ISSN: 2815 – 6021) được tính điểm 0,75 của Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học – Xã hội học – Chính trị học và 0,25 điểm của Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế.

1- Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học – Xã hội học – Chính trị học xem tại đây.

2- Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế xem tại đây.

3- Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng giáo sư ngành Luật học xem tại đây.

4- Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh xem tại đây.

5- Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học xem tại đây.