Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác hậu cần, kỹ thuật

(Quanlynhanuoc.vn) – Công tác hậu cần, kỹ thuật đóng vai trò hết sức quan trọng đối với các mặt, các lĩnh vực công tác của ngành Công an. Những năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình đã có nhiều đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác hậu cầu, kỹ thuật, tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn có những tồn tại, hạn chế nhất định. Bài viết chỉ ra thực trạng việc triển khai các nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình đối với công tác hậu cần, kỹ thuật và đề xuất một số giải pháp cụ thể.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: thaibinh.gov.vn.
Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình đối với công tác hậu cần, kỹ thuật

Những năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình luôn có sự đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo (PTLĐ) đối với công tác hậu cần, kỹ thuật (CTHCKT) thông qua việc xác định các chủ trương, biện pháp; thông qua công tác cán bộ; sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đồng thời, phát huy đầy đủ vai trò của các tổ chức, lực lượng, đặc biệt là Phòng Hậu cần trong công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện, cũng như phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tốt các mặt CTHCKT.

Các cấp ủy viên được phân công phụ trách CTHCKT đã đề cao trách nhiệm, sâu sát cơ sở, nghiên cứu, đề xuất với Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng, ban hành các nghị quyết, như: Nghị quyết số 01-NQ/ĐUCA ngày 16/9/2020 của Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong các tổ chức đảng lực lượng Công an tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025”, Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/ĐUCA ngày 29/6/2021 về “Tăng cường lãnh đạo huy động tiềm lực hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới”; đồng thời, triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất bổ sung những chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp với thực tiễn.

Tuy nhiên, việc thực hiện nội dung, PTLĐ của Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình đối với CTHCKT thời gian qua vẫn còn mặt hạn chế, đó là:

(1) Một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đến vị trí, tầm quan trọng của CTHCKT công an nhân dân (CAND) đối với bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống của cán bộ, chiến sĩ; có tư tưởng ỷ lại, dồn trách nhiệm cho lãnh đạo đơn vị, coi đó là nhiệm vụ của chính quyền; còn có biểu hiện xem nhẹ, chưa quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Một bộ phận đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là công an cơ sở chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo hoặc có đổi mới nhưng chưa thực sự tương xứng với sự phát triển nhanh chóng và kịp với xu thế hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ.

(2) Việc ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo các mặt CTHCKT ở cơ sở vẫn là khâu yếu, còn tình trạng nghị quyết còn xa rời thực tế, chủ trương, giải pháp đề ra thiếu tính khả thi; đánh giá kết quả thực hiện nặng về thành tích, hạn chế, khuyết điểm nêu chung chung, không rõ nguyên nhân, trách nhiệm. Việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết của Đảng về CTHCKT ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hình thức, hiệu quả chưa cao; chương trình, kế hoạch thực hiện chưa sát đúng với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Một số tổ chức đảng chưa chú trọng ban hành nghị quyết chuyên đề, chưa phân biệt rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và thủ trưởng chỉ đạo công tác chuyên môn trong quá trình lãnh đạo, chỉ huy.

(3) Năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ làm CTHCKT chưa theo kịp sự phát triển của tình hình và đòi hỏi của nhiệm vụ. Mặt bằng chung về trình độ của đội ngũ cán bộ được nâng lên nhưng còn thiếu các chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực quan trọng của CTHCKT. Công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mặc dù đã có những đổi mới nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, chưa góp phần tích cực khắc phục những bất hợp lý về cơ cấu cán bộ.

(4) Công tác chính trị, tư tưởng của Đảng ủy chưa thật sự đổi mới, nhất là ở cơ sở, một số hoạt động mới chỉ dừng lại ở bước triển khai các chủ trương, kế hoạch về CTHCKT của cấp trên, chưa đi sâu nắm vững tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ để có kế hoạch giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp, vì vậy hiệu quả công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng chưa cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hậu cần, kỹ thuật đã được quan tâm nhưng hiệu quả còn hạn chế, mới quan tâm đào tạo nâng cao trình độ kiến thức theo nghiệp vụ chung của ngành Công an; chương trình đào tạo chuyên ngành nghiệp vụ CTHCKT còn thấp, chưa đào tạo, tuyển dụng được nhiều cán bộ có chuyên môn giỏi, nhất là cán bộ tham mưu ở một số lĩnh vực quan trọng của CTHCKT.

(5) Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa cao; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ còn hạn chế. Một số ít cấp ủy, bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chưa coi trọng việc thực hiện quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Một số ít cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm quy chế làm việc, quy trình công tác, vi phạm kỷ luật, điều lệnh CAND.

(6) Công tác kiểm tra, giám sát CTHCKT ở một số tổ chức cơ sở đảng còn thụ động, lúng túng, hiệu quả chưa cao. Chất lượng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, còn có biểu hiện né tránh khi không đưa những nội dung cụ thể vào chương trình kiểm tra, giám sát. Hoạt động giám sát của của Đảng đối với việc thực hiện CTHCKT chưa được coi trọng, tiến hành chưa thường xuyên, chưa rõ nội dung, hiệu quả thấp. Một số cuộc kiểm tra được tiến hành, nhưng chưa kết luận, đánh giá đúng mức tiến bộ và hạn chế, nhất là chưa quy rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm.

Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế nêu trên là do:

Một là, việc dự báo, phân tích đánh giá tình hình tác động đến CTHCKT để chủ động đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo chưa chủ động, kịp thời, chưa mang tầm chiến lược. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp tác động tiêu cực đến tình hình trong nước, trong tỉnh. Âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và bọn tội phạm thường xuyên thay đổi, triệt để lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật để hoạt động, chống phá đã gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và đến CTHCKT bảo đảm cho nhiệm vụ công tác công an.

Hai là, do có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy trên lĩnh vực hậu cần, kỹ thuật nên công tác lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Công an và các hướng dẫn cụ thể của Cục chuyên ngành có thời điểm bị gián đoạn. Hệ thống chính sách, pháp luật về CTHCKT CAND chưa đồng bộ, còn bất cập và chậm được hướng dẫn, gây khó khăn trong quá trỉnh triển khai thực hiện ở cơ sở.

Ba là, nhận thức của một số cấp ủy viên, lãnh đạo đối với CTHCKT còn hạn chế, chưa quán triệt đầy đủ các quan điểm, nội dung nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đảng ủy Công an tỉnh về CTHCKT. Từ đó trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện CTHCKT chậm đổi mới, thiếu thường xuyên, quyết liệt; công tác tổ chức sơ, tổng kết còn chưa kịp thời, có nơi không đề ra kế hoạch thực hiện CTHCKT. Một số cấp ủy cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo CTHCKT có lúc chưa sát sao; chưa chủ động kiểm tra, giám sát, nên việc thực hiện các nguồn kinh phí, tổ chức mua sắm, sử dụng vật tư, trang thiết bị vũ khí, công cụ hỗ trợ hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị chưa tạo chuyển biến mạnh mẽ và tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Một số giải pháp trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới 

Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc các nội dung lãnh đạo của Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình đối với CTHCKT.  

(1) Đổi mới, ban hành chỉ thị, nghị quyết về CTHCKT. Trước hết, phải đổi mới việc ra nghị quyết lãnh đạo. Xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và căn cứ vào các chủ trương, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, từ đó, xác định những nội dung lãnh đạo cụ thể với CTHCKT. Nội dung các văn bản phải thể hiện ngắn gọn rõ ràng, nêu những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sát thực tiễn và có tính khả thi. Trong lãnh đạo triển khai quán triệt nghị quyết, cần tăng cường và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng vị trí, nội dung của nghị quyết, thống nhất trong nhận định tình hình và nguyên nhân; quán triệt sâu sắc những định hướng chiến lược, những quan điểm tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật.

Sau khi ban hành, triển khai nghị quyết, Đảng ủy Công an tỉnh yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào các chủ trương, định hướng nêu trong nghị quyết để cụ thể hóa thành các kế hoạch phát triển CTHCKT trong tổng thể các mục tiêu chung, cũng như nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương trong từng thời gian, bảo đảm việc thực hiện đồng bộ, thống nhất từ Đảng bộ Công an tỉnh đến cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt (nhất là Đảng bộ Phòng Hậu cần) để thực sự là hạt nhân lãnh đạo CTHCKT. Bên cạnh đó, cần có chương trình cụ thể lãnh đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện phát huy tốt vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong việc xây dựng, duy trì các hoạt động chuyên môn, công tác giáo dục truyền thống, tương trợ giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

(2) Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng lực lượng hậu cần, kỹ thuật có đủ năng lực, phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay. Đổi mới việc lãnh đạo xây dựng lực lượng hậu cần, kỹ thuật về tổ chức bộ máy bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả CTHCKT CAND. Do đó, Đảng ủy Công an tỉnh phải lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị chuyên trách làm CTHCKT tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đi đôi với làm tốt công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với cán bộ làm CTHCKT nhằm thích ứng tốt với tình hình, nhiệm vụ mới.

Xây dựng tổ chức bộ máy hậu cần, kỹ thuật phải bảo đảm các yêu cầu chính quy, tinh, gọn, cơ động; chức năng, nhiệm vụ rõ ràng; bảo đảm chất lượng về mọi mặt. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần – kỹ thuật tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời cần phải gắn liền với bảo vệ lực lượng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không bị tác động bởi mặt trái của cơ chế thị trường và sự lôi kéo, tác động của các thế lực thù địch, tội phạm

(3) Tăng cường lãnh đạo về công tác về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, trước hết, cần coi trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nói chung và đội ngũ cán bộ làm CTHCKT nói riêng. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động tích cực tham gia các phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 ngày 26/10/2016 của Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”.

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục truyền thống, giáo dục tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống cho cán bộ chiến sĩ. Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, của tổ chức đảng và mỗi đảng viên trong công tác chính trị, tư tưởng. Bảo đảm công tác chính trị, tư tưởng được tiến hành thường xuyên, đúng định hướng, thống nhất về nội dung, biện pháp thực hiện…

Thứ hai, việc thực hiện PTLĐ của Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình đối với CTHCKT cần chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả.

(1) Để xây dựng Đảng ủy Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, cần xác định sự lãnh đạo thông qua các tổ chức đảng. Một bộ máy tinh gọn,cách làm việc khoa học, dễ hiểu, không qua nhiều tầng nấc sẽ làm cho hiệu quả hoạt động được nâng cao.

(2) Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng với CTHCKT. Trong đó, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động CTHCKT, đặc biệt là yêu cầu các tổ chức đảng trong Đảng bộ đều phải tự kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ báo cáo kết quả tự kiểm tra, giám sát. Tập trung kiểm tra, giám sát chuyên đề, lĩnh vực công tác trọng tâm đối với tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nơi dư luận quan tâm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát để xây dựng các quy định, chế tài cụ thể nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc và phương pháp công tác của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo CTHCKT.

(3) Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, phát huy vai trò của thủ trưởng công an các cấp trong chỉ đạo thực hiện thắng lợi CTHCKT CAND. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Đảng: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thật sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết1.

Yêu cầu thủ trưởng công an các cấp phải nắm vững, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Công an và thực tiễn tình hình công tác để đề ra và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, kế hoạch, biện pháp công tác công an, trong đó có CTHCKT.

Xác định rõ, cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu đơn vị trong mối quan hệ với tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện, chất lượng và hiệu quả.

Xây dựng, hoàn thiện, cụ thể hóa cơ chế, quy định khuyến khích cán bộ, chiến sĩ góp ý, giám sát người đứng đầu đơn vị, địa phương trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, thủ trưởng công an các cấp.

Thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp, nhất là thủ trưởng công an cấp cơ sở, trực thuộc cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; khả năng tư duy nhạy bén, sáng tạo, có năng lực lãnh đạo, chỉ huy; luôn chủ động, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; ý thức kỷ luật cao, tận tâm, tận lực với công việc; gương mẫu cả trong lời nói và việc làm.

Bên cạnh đó, cần kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ hiện có, có kinh nghiệm với tích cực lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ kế cận, kế tiếp theo hướng trẻ hóa, bảo đảm tính liên tục, kế thừa vững chắc giữa các thế hệ. Đổi mới khâu lựa chọn, nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ bảo đảm đúng quy trình, chặt chẽ, công khai, minh bạch, khách quan phù hợp với tình hình thực tế và mặt bằng cán bộ trong CTHCKT.

Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I. H. NXB Chính trị quốc gia, 2021, tr. 187.
Tài liệu tham khảo:
1. Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình. Báo cáo công tác chính trị năm 2016 – 2021.
2. Đảng ủy Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Thái Bình. Báo cáo tổng kết công tác Đảng từ năm 2016 – 2021.
3. Nghị quyết 05/NQ-ĐUCA ngày 28/9/2021 của Đảng ủy Công an Trung ương về nâng cao chất lượng công tác văn hoá, văn nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Trung tá Nguyễn Trung Hưng
Công an tỉnh Thái Bình