Khu Đại học Nam Cao, tỉnh Hà Nam được tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để hấp dẫn nhà đầu tư

(Quanlynhanuoc.vn) – Khu Đại học Nam Cao, tỉnh Hà Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án năm 2013, được định hướng xây dựng trở thành khu tổ hợp cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, cơ sở nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư tại Khu Đại học Nam Cao.
Tỉnh Hà Nam ban hành nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư tại KĐH Nam Cao.

Để cụ thể hóa một số chính sách trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 27/9/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu Đại học (KĐH) Nam Cao, trong đó quy định chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, các chính sách miễn, giảm thuế và nhiều ưu đãi hỗ trợ khác, như: đầu tư hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào các dự án; bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng; hỗ trợ các thủ tục pháp lý để các nhà đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ.

Ngày 21/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1266/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Đại học Nam cao, trong đó xác định mục tiêu:

– Rà soát, khớp nối và điều chỉnh các yếu tố trong KĐH nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực chuyên môn kỹ thuật trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đại học cho vùng đồng bằng sông Hồng và vùng thủ đô Hà Nội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

– Góp phần điều chỉnh mạng lưới trường đại học, cao đẳng cho vùng Thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng và việc di dời một số trường đại học, cao đẳng từ nội thành Hà Nội đến các khu quy hoạch, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

– Xác lập mô hình tiên tiến về tổ chức xây dựng các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gắn với đô thị. Tạo điều kiện từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật của các cơ sở giáo dục đại học theo hướng tập trung, hiện đại hóa theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Đặt tiền đề thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các tài nguyên và nguồn lực cho đào tạo nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Nghiên cứu tính đặc thù của một đô thị đào tạo, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững theo mô hình đô thị xanh, đô thị tri thức, trong đó:

– Bố trí, sắp xếp các khu vực chức năng theo hướng tập trung tạo hiệu quả trong triển khai xây dựng hạ tầng dùng chung và nâng cao hiệu quả sử dụng đất;

– Tạo động lực phát triển đô thị và thúc đẩy quá trình đô thị hóa, đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư các khu vực còn lại theo quy hoạch được duyệt.

Với vị trí thuận lợi cùng với cơ chế, chính sách hấp dẫn, KĐH Nam Cao tỉnh Hà Nam có đầy đủ những tiêu chuẩn để phát triển thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tốt nhất, góp phần phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp đổi mới đất nước giai đoạn từ nay đến năm 2050.

Quang Huy