Học viện Hành chính Quốc gia xây dựng Chiến lược phát triển khoa học – công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

(Quanlynhanuoc.vn) – Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Nội vụ, là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Học viện cần xây dựng chiến lược phát triển một cách bài bản, cụ thể, trong đó có Chiến lược phát triển khoa học – công nghệ.
Hội thảo khoa học: “Góp ý Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2022 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, ngày 21/9/2022.
Sự cần thiết xây dựng Chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia

Học viện Hành chính Quốc gia (sau đây gọi tắt là Học viện) tiền thân là Trường Hành chính được thành lập theo Nghị định số 214-NĐ/CP ngày 29/5/1959 của Chính phủ. Hơn 60 năm qua, Học viện luôn thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng ( ĐTBD) cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), nghiên cứu khoa học hành chính, chính sách công, tham mưu, tư vấn chính sách với Chính phủ, Bộ Nội vụ.

Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ xác định Học viện là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng ĐTBD năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho CBCCVC; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước. Trước đó, tại Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ĐTBD CBCCVC giai đoạn 2016 – 2025 đã định hướng xây dựng Học viện Hành chính Quốc gia trở thành Trung tâm ĐTBD cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm khu vực.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao về nghiên cứu, quản lý phát triển khoa học – công nghệ (KHCN), Học viện cần tập trung xây dựng Chiến lược phát triển KHCN giai đoạn 2022 – 2035 tầm nhìn đến năm 2045. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và căn cứ Quyết định số 372/QĐ-BNV ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2020 – 2030 nhìn đến năm 2045, với mục tiêu chung: phát triển Học viện thành trung tâm quốc gia có uy tín, vị thế vững chắc ngang tầm khu vực trong ĐTBD, nghiên cứu về hành chính, lãnh đạo, quản lý, quản trị, chính sách cho CBCCVC, góp phần vào sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước.

Học viện cần tiếp tục phát huy năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả bởi các lý do sau:

Một là, Học viện thực hiện 3 chức năng: đào tạo sau đại học, bồi dưỡngnghiên cứu khoa học. Vì vậy, tổ chức và hoạt động của Học viện, đồng thời chịu sự điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành về đào tạo (Luật Giáo dục năm 2005, Luật Giáo dục Đại học năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo); về bồi dưỡng theo yêu cầu (các quy định của Đảng, Chính phủ, Bộ Nội vụ), về nghiên cứu khoa học (Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Bộ Khoa học và công nghệ). Để thực hiện mục tiêu cụ thể về phát triển nghiên cứu khoa học: sản phẩm nghiên cứu khoa học của Học viện đạt chuẩn khu vực và hướng đến chuẩn quốc tế, phục vụ trực tiếp, hiệu quả công tác ĐTBD CBCCVC.

Hai là, hoạt động KHCN chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ cho hoạt động của một đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ – một trung tâm quốc gia về ĐTBD CBCCVC. Trong khi, một trong 3 trụ cột thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện đó là: nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Ba là, Học viện chưa xây dựng Chiến lược phát triển KHCN, trong khi Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành Chiến lược phát triển KHCN. Chức năng, nhiệm vụ của Học viện đã được quy định rõ về tính chất đa dạng và đặc biệt của hoạt động ĐTBD về: khoa học quản lý công, chính sách công và nội dung bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý trên tất cả các lĩnh vực quản lý, như: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo…, ở các cấp độ khác nhau và từng vị trí việc làm (lãnh đạo, quản lý các cấp, chuyên viên cao cấp trong từng lĩnh vực, từng bộ, ngành, địa phương).

Điều này, dẫn đến tính đa dạng trong cơ cấu trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên thuộc Học viện, không thuần túy là một ngành/chuyên ngành/lĩnhvực như các trường đại học hoặc như một trường bồi dưỡng cán bộ của các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Giảng viên của Học viện không chỉ có trình độ khoa học cơ bản mà còn phải có am hiểu sâu sắc cả về lý luận, thực tiễn của quản lý công, chính sách công và các lĩnh vực khác có liên quan (chính trị, kinh tế, pháp luật, văn hóa…). Do vậy, giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện được hình thành, trưởng thành từ nhiều nguồn khác nhau, không phụ thuộc vào ngành, chuyên ngành đào tạo. Giữa bồi dưỡng và đào tạo sau đại học tại Học viện có một sự gắn bó hữu cơ không thể tách rời. Việc tham gia đào tạo sau đại học tạo động lực cho giảng viên bồi đắp thêm các tri thức khoa học cơ bản, hàn lâm, làm nền tảng để phục vụ bồi dưỡng. Ngược lại, việc tham gia bồi dưỡng sẽ giúp cho các giảng viên có thêm các kiến thức, kinh nghiệm thực tế để kiểm chứng, đối chiếu với các kiến thức hàn lâm, tri thức khoa học cơ bản phục vụ nghiên cứu, giảng dạy sau đại học hiệu quả hơn, thiết thực hơn.

Xây dựng Chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2022 2035

Mục tiêu chung:

Đẩy mạnh KHCN nhằm cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ định hướng cho sự phát triển của Học viện; nâng cao chất lượng ĐTBD, đồng thời tư vấn cho Bộ Nội vụ việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho ngành Nội vụ và xã hội.

Mục tiêu cụ thể:

Một là, phấn đấu đến năm 2025 tăng 50% số lượng các nhiệm vụ, công trình KHCN do các đơn vị, cá nhân trong Học viện thực hiện; trong đó 80% số nhiệm vụ, công trình tăng lên do đặt hàng từ các tổ chức, cá nhân của trung ương và địa phương;  năm 2035 đạt 100% các nhiệm vụ do đặt hàng. Bảo đảm 100% các nhiệm vụ, công trình KHCN được nghiệm thu, đánh giá đạt từ loại khá trở lên.

Hai là, tham gia nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận của thực tiễn về cải cách hành chính trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xã hội.

Ba là, nghiên cứu làm rõ cơ sở khoa học và nội hàm của chương trình bồi dưỡng thứ trưởng và tương đương, hoàn thiện các chương trình, tài liệu bồi dưỡng hiện có, phát triển các chương trình ĐTBD mới, như: chương trình đào tạo tinh hoa, chương trình bồi dưỡng có yếu tố nước ngoài…

Bốn là, xây dựng và phát triển đội ngũ những người làm khoa học có chất lượng, kết hợp chặt chẽ nghiên cứu khoa học và ĐTBD, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ KHCN, đầu tư cơ sở vật chất và kinh phí cho việc thực hiện các nhiệm vụ, công trình KHCN, đẩy mạnh xã hội hóa về KHCN.

Năm là, tham gia xây dựng các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước các năm từ 2023 – 2035.

Xây dựng Chiến lược phát triển KHCN của Học viện sẽ cụ thể hóa được Chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia về hoạt động KHCN theo Quyết định số 372/QĐ-BNV ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2020 – 2030. Có được Chiến lược phát triển KHCN, Học viện sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao về KHCN một cách khoa học, dài hạn.

Nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ và quan điểm, định hướng phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia

Nhiệm vụ được giao về KHCN

(1) Nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước và khoa học chính sách phục vụ công tác giảng dạy của Học viện;

(2) Nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học về cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, chính sách công, chiến lược, biện pháp nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ CBCCVC và tổ chức bộ máy hành chính nhà nước phù hợp với từng giai đoạn phát triển nhằm cập nhật nội dung, chương trình ĐTBD CBCCVC và đào tạo sau đại học của Học viện.

Quan điểm, định hướng phát triển KHCN của Học viện

(1) Phát triển KHCN theo định hướng chung của Đảng và Nhà nước, theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

(2) Phát triển KHCN nhằm nâng tầm vị thế của Học viện – là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Nội vụ;

(3) Phát triển KHCN nhằm khẳng định Học viện là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng ĐTBD năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo quản lý cho CBCCVC, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Trên cơ sở Chiến lược phát triển KHCN của Học viện được ban hành, hằng năm Học viện sẽ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, tổng kết đánh giá.

Với nhiệm vụ chính trị được giao về nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước, bảo đảm phát triển KHCN của Học viện hiệu quả, đáp ứng mục tiêu quản lý, Học viện cần thiết xây dựng Chiến lược phát triển KHCN của Học viện giai đoạn 2022 – 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, tập trung cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Bộ Nội vụ thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, thông tin, truyền thông; ứng dụng công nghệ, dữ liệu thông tin; chuyển đổi số và quản lý dữ liệu chuyên ngành phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ” tại Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Tài liệu tham khảo:
1. Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
2. Quyết định 1585/QĐ-BNV ngày 16/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành Nội vụ giai đoạn 2015 2025.
3. Quyết định số 2823/QĐ-BNV ngày 01/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025 tầm nhìn đến 2035.
4. Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia.
5. Quyết định số 372/QĐ-BNV ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2020 2030 tầm nhìn đến 2045.
TS. Đặng Thị Mai Hương
Học viện Hành chính Quốc gia