Kết quả xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(Quanlynhanuoc.vn) – 6 tháng đầu năm 2022, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn và được xác định là chương trình trọng tâm giai đoạn 2021 – 2025. UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện một cách quyết liệt, mạnh mẽ từ cấp tỉnh đến cơ sở, thường xuyên bám sát để kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tính chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu ở một số địa phương tiếp tục được nâng lên; trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đã có nhiều bước tiến mới về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều mô hình mới đã và đang được nhân rộng phát huy hiệu quả, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích không ngừng tăng lên. Kinh tế nông thôn dần chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Các làng nghề chế biến nông sản được hình thành và mở rộng, tạo thêm việc làm tại chỗ cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững ở nông thôn nhất là các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Hiện có 299 xã/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) (đạt 72,74%); 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (chiếm 5,02% xã NTM); 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 184 thôn, xóm, bản đạt chuẩn NTM (không thuộc xã đạt chuẩn NTM);

Có 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: TP. Vinh, Thị xã Thái Hoà, huyện Nam Đàn, huyện Yên Thành, huyện Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu.  Có 299 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 72,74%; 18 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, chiếm 4,62%; có 50 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, chiếm 12,17%; có 44 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, chiếm 10,7%; không còn xã dưới 7 tiêu chí. Có 249 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên.

Để hoàn thành mục tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NNT năm 2022, 6 tháng cuối năm 2022 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

– Tiếp tục hoàn thiện, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 để các địa phương triển khai thực hiện.

– Tiếp tục củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng xã NTM nâng cao; xã NTM kiểu mẫu; thôn/bản đạt chuẩn NTM; vườn chuẩn NTM theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 – 2025.

– Tranh thủ tối đa nguồn lực trung ương hỗ trợ, tăng cường lồng ghép đồng bộ, chặt chẽ nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương. Tiếp tục đa dạng hoá nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo hướng xã hội hoá; huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với công trình có khả năng thu hồi vốn; tăng cường hình thức hợp tác công tư và xã hội hoá để thu hút đầu tư vào bảo vệ và xử lý môi trường, giao thông, hạ tầng thương mại, cung cấp nước sạch, dịch vụ văn hoá – thể thao; công khai các khoản đóng góp của dân theo nguyên tắc tự nguyện. Tiếp tục triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi; kêu gọi sự chung tay góp sức từ doanh nghiệp, cộng đồng và từ các đối tác phát triển, phát huy nội lực của từng địa phương.

– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân và xây dựng NTM.

– Duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới”, khen thưởng kịp thời và xứng đáng cho các tập thể làm tốt, các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực, hiệu quả cho Chương trình.

– Xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hoá: xây dựng NTM phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hoá, bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, vì lợi ích của người dân. Thực hiện xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản. Cải thiện điều kiện sống, nhà ở, đổi mới tư duy, nếp sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, miền. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, phát triển bền vững kinh tế – xã hội khu vực biên giới, biển, đảo, vùng khó khăn,…

– Tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong xây dựng NTM, chú trọng quản lý chặt chẽ việc sử dụng các nguồn lực thực hiện Chương trình, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, sự giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng NTM.