Tổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945 – 2000)

(Quanlynhanuoc.vn) – Thế kỷ XX là thế kỷ ghi đậm nhiều dấu ấn sâu sắc trong lịch sử loài người. Đối với nước ta, đó là “thế kỷ của những biến đổi to lớn, thế kỷ đấu tranh oanh liệt giành lại độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thế kỷ của những chiến công và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại”1. Trong giai đoạn lịch sử đó, vai trò lãnh đạo quân sự và quốc phòng của Đảng là cực kỳ to lớn và quan trọng.

Tháng 02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Mười lăm năm sau, cao trào cách mạng do Đảng lãnh đạo đã đưa tới thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc, đưa quần chúng công – nông lên địa vị làm chủ xã hội, thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa – Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Việt Nam, đầu tiên ở Đông Nam Á và cũng là đầu tiên trong hệ thống các nước thuộc địa. Đó là thắng lợi của con đường bạo lực cách mạng dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang để giành chính quyền.

Trong hơn nửa thế kỷ (1945 – 2000), từ những biến đổi to lớn trên thế giới và sự vận động của cách mạng Việt Nam, trên con đường đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cách mạng Việt Nam đã trải qua nhiều bước phát triển. Song đấu tranh quân sự, khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng đã trở thành hình thức chủ yếu trong một thời gian dài; xây dựng và củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược cơ bản trong hòa bình, xây dựng đất nước. Vì thế, lãnh đạo quân sự và quốc phòng đã trở thành một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng.

Quá trình lãnh đạo quân sự và quốc phòng của Đảng ta trong cách mạng Việt Nam là những cuộc chiến đấu cực kỳ gian khổ, cam go, phức tạp, kéo dài hơn nửa thế kỷ nhưng đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, như: Đảng lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam phá tan xiềng xích nô lệ, đánh đổ thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Đảng lãnh đạo Nhân dân ta bước vào cuộc kháng chiến lâu dài, gian khó chống chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; Đảng lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và thu được nhiều thắng lợi quan trọng…

Cuốn sách: “Tổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945 – 2000)” được xuất bản năm 2021 là công trình khoa học do Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh – Bộ Quốc phòng biên soạn, có kết cấu gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Đảng lãnh đạo chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và củng cố quốc phòng (1945 – 2000);

– Phần thứ hai: Những bài học chủ yếu. Nội dung cuốn sách rút ra những bài học chủ yếu cả trong lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang toàn dân, chiến tranh nhân dân giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân. Đồng thời, cũng chỉ ra một số sai lầm, khuyết điểm ở một số thời điểm cụ thể trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc.

Nhìn lại quá trình lãnh đạo quân sự và quốc phòng của Đảng ta cùng những bài học quý báu rút ra, từ đó chúng ta càng tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vĩ đại, về lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam và dân tộc Việt Nam anh hùng. Cuốn sách làm tài liệu tuyên truyền, nghiên cứu giảng dạy, học tập của đội ngũ cán bộ giảng viên, giáo viên trong các tổ chức chính trị – xã hội và các học viện, trường đại học, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Cuốn sách cũng là những cơ sở thực tiễn, cơ sở lý luận và phương pháp luận góp phần cho việc hoạch định, phát triển đường lối quân sự và quốc phòng của Đảng trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.

Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu cuốn sách tới Quý bạn đọc.

Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. H. NXB Chính trị quốc gia, 2001, tr. 12.
Hoàng Trang
Học viện Hành chính Quốc gia